Úvodní strana > Přístup k informacím > Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Org. 34/11

Verze v PDF PDF (150 KB, PDF)

Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu o sazebníku úhrad za poskytování informací

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji za účelem náhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli tento sazebník úhrad, na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací:

§ 1

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí

(1)   Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledávání činí 70 Kč za každou započatou čtvrthodinu práce jednoho zaměstnance.

(2)   O mimořádně rozsáhlé vyhledávání jde tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho zaměstnance na vyhledání informací půl hodiny.

§ 2

Sazba za pořízení kopií

(1)   Sazba za pořízení černobílé kopie nebo tisku činí 1,70 Kč za jednu tiskovou stranu listu A4.

(2)   Sazba za pořízení barevné kopie nebo tisku činí 15 Kč za jednu tiskovou stranu listu A4.

(3)   Při větších formátech kopie či tisku se sazby adekvátně násobí.

§ 3

Sazba za nosič dat

Sazba za datové CD činí 15 Kč za 1 kus.

§ 4

Sazba za odeslání informací žadateli

(1)   Poštovné se předepisuje v plné výši dle skutečnosti.

(2)   Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení.

§ 5

Společná ustanovení

(1)   V případě, že celková výše úhrady nepřesáhne 90 Kč, úhrada se nepožaduje.

(2)   Ustanovení odstavce 1 neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím).

(3)   Ustanovení odstavce 1 neplatí také v případě, že výše nepožadovaných úhrad za poskytnutí informací témuž žadateli nebo na základě žádostí téhož žadatele za poslední tři měsíce přesáhne 90 Kč.

(4)   Platba úhrady nákladů se provádí na základě oznámení žadateli před poskytnutím informace bezhotovostně na účet Ústavního soudu 19-33427641/0710, konstantní symbol 0558, variabilní symbol 2111, nebo osobně v hotovosti do pokladny Ústavního soudu.

(5)   Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, jeho žádost bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím).

(6)   Dosavadní sazebník ze dne 1. prosince 2009, vydaný přílohou opatření ředitele soudní správy č. O/ŘSS – 02/2009, se tímto ruší, použije se však na dosud nevyřízené žádosti o informace, ledaže by použití nového sazebníku bylo pro žadatele výhodnější.

(7)   Tento sazebník je účinný dnem 15. července 2011.

 

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

NALUS 

Aktuální jednání

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 05.08.2015 10:00
do: 05.08.2015 10:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

navrhovatelé: František Vinkler

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 12.08.2015 09:00
do: 12.08.2015 10:00

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř

navrhovatelé: Lounes Rabehi, zastoupený JUDr. Matoušem Jírou, advokátem se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/3

 
RSS