Přehled jednání Ústavního soudu pro 28. týden roku 2018

04.07.2018

source site II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 09.07.2018 09:00 do: 09.07.2018 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 699/18
Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku II., V., X. a XIII. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2018, č. j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-292.
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  RAVAK a.s.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

enter  

Stěžovatelka prostřednictvím ústavní stížnosti napadá výroky II., V., X. a XIII. usnesení Městského soudu v Praze, kterými městský soud povolil řešení úpadku dlužníka (OLEO CHEMICAL, a. s.) reorganizací (výrok II.), výrokem V. byl ustanoven znalec za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka, výrokem X. byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě 120 dnů předložil aktualizovaný reorganizační plán a výrokem XIII. městský soud nařídil přezkumné jednání na 11. 5. 2017. Stěžovatelka namítá, že napadeným usnesením bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to především z důvodu nedostatečného odůvodnění napadeného usnesení, které je tak stiženo vadou nepřezkoumatelnosti.

source link
Ústavní soud ve věci již jednou rozhodoval, a to nálezem ze dne 18. 1. 2018, sp. zn. II. ÚS 1162/17, kterým zrušil předchozí usnesení městského soudu o povolení reorganizace, resp. jeho některé výroky, a to zejména kvůli naprosté absenci jejich odůvodnění. Na základě tohoto kasačního rozhodnutí městský soud ve věci dne 6. 2. 2018 rozhodoval znovu a v nyní ústavní stížností napadeném usnesení znovu povolil řešení úpadku dlužníka reorganizací (výrok II) a výroky V, X a XIII ponechal ve stejném znění jako v prvním usnesení městského soudu, které bylo výše zmíněným nálezem Ústavního soudu zrušeno. V nyní napadeném usnesení však podle stěžovatele nebyl respektován závazný právní názor vyslovený v nálezu a zároveň nebyly adekvátním způsobem vypořádány námitky stěžovatele, čímž bylo znovu porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.07.2018 09:00 do: 10.07.2018 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1477/18
Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. ledna 2018 č. j. 8 Tdo 25/2018-31, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. července 2017 sp. zn. 9 To 216/2017 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 14. dubna 2017 sp. zn. 16 T 86/2016
Stručná charakteristika:  běh lhůty k podání opravného prostředku v případech, kdy napadené rozhodnutí bylo dodáno do datové schránky; základní právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  R.U., právně zastoupen Mgr. Jindřichem Skácelem, advokátem se sídlem Zachova 4, Brno
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6  byl stěžovatel uznán vinným přečinem nebezpečného pronásledování, za nějž byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Rovněž bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Odvolací soud zrušil prvoinstanční rozsudek ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody a znovu rozhodl tak, že obviněného při nezměněném výroku o vině odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, jehož výkon podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání jednoho roku. Znovu rozhodl také o náhradě škody.

Dovolání stěžovatele k Nejvyššímu soudu bylo odmítnuto jako opožděné.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá porušení svého práva na spravedlivý proces a na soudní ochranu, neboť má za to, že lhůta k podání dovolání byla zachována a dovolání proto nemělo být odmítnuto jako opožděné.  Stěžovatel uvádí, že rozhodnutí odvolacího soudu mu bylo doručeno později, než jak je uvedeno v předkládací zprávě dovolacímu soudu.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.07.2018 14:00 do: 10.07.2018 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I.ÚS 3765/17
Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 664/2017-43 ze dne 28. 6. 2017, usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 6 To 521/2016 ze dne 5. 1. 2017 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 4 T 201/2015-374 ze dne 19. 9. 2016
Stručná charakteristika:  Znalecké zkoumání příčin dopravní nehody, Právo na spravedlivý proces - opomenuté důkazy,
Označení navrhovatelů:  J. P., zastoupený Mgr. Blankou Schneiderovou, advokátkou se sídlem Kytlická 780/12, 190 00 Praha 9
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 byl stěžovatel uznán vinným přečinem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se měl dopustit tím, že se jako řidič osobního motorového vozidla dostatečně nevěnoval řízení a nesledoval situaci v provozu na pozemní komunikaci, v důsledku čehož narazil do osoby přecházející vozovku, a to vše za okolností blíže rozvedených ve skutkové větě výroku o vině daného odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně. Za to byl stěžovatel odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvanácti měsíců. Poškozenou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky soud odkázal s uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Odvolání stěžovatele proti rozsudku obvodního soudu Městský soud v Praze usnesením jako nedůvodné zamítl. Následné dovolání stěžovatele proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud usnesením odmítl.

Stěžovatel v ústavní stížnosti především namítá, že od počátku řízení poukazuje na to, že nebyl dostatečně zjištěn skutkový děj, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to ohledně průběhu děje před samotným střetem, zejména o pohybu poškozené ve vozovce bezprostředně před nehodou. Stěžovatel dále uvádí, že ani jeden ze soudních znalců své závěry o viditelnosti poškozené z pohledu řidiče jedoucího vozidla nečinil se znalostí místa nehody za obdobných světelných podmínek, když se s místem nehody neseznámil za tmy a mírného deště a veškeré své výpočty a závěry činili toliko od stolu. Stěžovatel rovněž namítl, že soudy byl zamítnut jeho návrh na vypracování revizního znaleckého posudku z oboru doprava. Toto zamítnutí jeho návrhu na doplnění dokazování přitom nebylo soudem odvolacím adekvátně zdůvodněno, přičemž soud prvního stupně svůj zamítavý postoj neodůvodnil vůbec. Obdobně měl dle názoru stěžovatele pochybit městský soud v tom, že ponechal návrh obhajoby na zajištění výstupu o dechové zkoušce poškozené bez odezvy. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.