Přehled jednání Ústavního soudu pro 2. kalendářní týden roku 2019

04.01.2019

get link  I. senát - veřejné vyhlášení nálezu od: 08.01.2019 09:00 do: 08.01.2019 09:30

follow site Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu enter Označení senátu nebo pléna: I. senát Spisová značka: I.ÚS 2086/17
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 155/2016-224 ze dne 8. 6. 2017 a rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 A 84/2013-282 ze dne 9. 6. 2016 ve spojení s návrhem na zrušení ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  FINE DECORATING a.s.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Nejvyšší státní zástupce se žalobou ve veřejném zájmu domáhal zrušení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 22. 12. 2010, kterým byla stěžovatelce udělena licence na výrobu elektřiny na dobu 25 let se vznikem oprávnění a termínem zahájení výkonu licencované činnosti ke dni nabytí právní moci rozhodnutí, a to pro celkový instalovaný sluneční výkon 4,998 MW pro provozovnu fotovoltaické elektrárny Jeníkov. O žalobě nejprve rozhodl Krajský soud v Brně tak, že ji v celém rozsahu zamítl. Proti tomuto rozhodnutí podal nejvyšší státní zástupce kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud rozsudkem vyhověl, napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. O žalobě posléze rozhodl Krajský soud v Brně ústavní stížností napadeným rozsudkem, jímž původní rozhodnutí Energetického regulačního úřadu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud dospěl k závěru, že revizní zpráva nemohla být dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí o udělení licence, neboť neprokazovala bezpečnost, a tím ani technickou způsobilost energetického zařízení. Dobrou víru ve správnost napadeného rozhodnutí stěžovatelka nenabyla. Rozsudek krajského soudu napadla stěžovatelka kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud jako nedůvodnou zamítl.

go site Stěžovatelka namítá, že není možné dojít k závěru, že by zde existoval natolik závažný důvod pro zrušení rozhodnutí o udělení licence, který by vyvážil rizika a negativní důsledky zpětného přehodnocení právních vztahů založených tímto rozhodnutím, které se projeví v její majetkové sféře. Stěžovatelka je toho názoru, že zjištěné vady, dají-li se vůbec nazývat vadami, rozhodně nezakládají pochybení natolik závažné, že by bylo třeba upřednostnit zrušení licence před ochranou dobré víry a právní jistoty a zejména před jejím ústavně zaručeným právem na podnikání. O to spíše za situace, kdy je FVE Jeníkov více než 6 let bezzávadně provozována a při jejím provozování se neobjevily žádné problémy. Stěžovatelka dále namítá, že v jejím případě došlo k porušení zásady legitimního očekávání na shodné rozhodování soudů ve skutkově a právně srovnatelných případech. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí správních soudů, neboť se domnívá, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva, zejména právo na spravedlivý proces, právo na ochranu vlastnického práva a právo podnikat. Stěžovatelka dále svoji ústavní stížnost doplnila o návrh na zrušení ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

enter site