Informace o prokazování doručení rozhodnutí Ústavního soudu v řízení před Evropským soudem pro lidská práva

17.09.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 62/14

Ústavní soud je od počátku roku 2014 konfrontován s větším množstvím žádostí účastníků řízení a jejich právních zástupců o vyznačení doložky vykonatelnosti na svá již vydaná a doručená rozhodnutí, přičemž tyto žádosti jsou podpořeny tvrzením, že takový oficiální průkaz vykonatelnosti nově vyžaduje Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“). Jakkoli je Ústavní soud po technické i administrativní stránce připraven těmto žádostem vyhovět, upozorňuje na to, že taková forma není Soudem vyžadována a přináší zbytečné finanční náklady jak účastníkovi a jeho právnímu zástupci, tak Ústavnímu soudu. 

Počínaje 1. lednem 2014 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se podávání individuálních stížností k Soudu, přičemž tato pravidla kladou na stěžovatele, resp. jejich zástupce zvýšené nároky co do úplnosti stížnosti a jejích příloh, a to včetně prokazování doručení rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva, jímž bývá zpravidla ústavní stížnost.

Pro účely prokázání doručení rozhodnutí Ústavního soudu však Soudu postačuje vytištění kopie doručenky z datové schránky stěžovatelova advokáta, kterou není třeba dále ověřovat (tento závěr potvrzuje v rozhovoru s Davidem Zahumenským i právnička působící u Soudu, Mgr. Irena Marková, viz Zahumenský, David. Zkušenosti ESLP s aplikací nových pravidel – rozhovor s Mgr. Irenou Markovou, právničkou ESLP, Bulletin advokacie 6/2014, s. 10). Tato povinnost navíc nastupuje především v případě, že je stížnost k Soudu podána po uplynutí 6 měsíců ode dne, který je uveden jako datum rozhodnutí Ústavního soudu; při podání stížnosti do 6 měsíců ode dne rozhodnutí Ústavního soudu má Soud lhůtu za zachovanou i bez přiložené doručenky.

Ústavní soud proto touto formou apeluje na stěžovatele a zejména jejich právní zástupce, zda by před podáním žádosti o vyznačení doložky Ústavním soudem zvážili využití tohoto neformalizovaného a pro ně snadno dostupného způsobu prokázání okamžiku doručení rozhodnutí Ústavního soudu, případně aby právní zástupci svým klientům poskytovali v této věci součinnost.

Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu