Kauza LISABONSKÁ SMLOUVA II - ÚS zamítl námitku podjatosti vznesenou skupinou senátorů proti Pavlu Rychetskému

01.11.2009

Na počátku ústního jednání ve

věci Pl. ÚS 29/09 vznesl právní zástupce navrhovatele - skupiny senátorů

- námitku podjatosti vůči Pavlu Rychetskému, soudci zpravodaji v dané

věci. Po přerušení jednání a krátké poradě Ústavní soud rozhodl, že

Pavel Rychetský není vyloučen z projednávání a rozhodování této věci.

 

USNESENÍ

Ústavního soudu

 

Plénum

Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta

Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka,

Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav

Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická rozhodlo v řízení sp. zn.

Pl. ÚS 29/09 o návrhu skupiny senátorů společně zastoupené senátorem

Jiřím Oberfalzerem na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující

Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s

ústavním pořádkem o námitce podjatosti vznesené navrhovatelem proti soudci zpravodaji Pavlu Rychetskému takto:

 

 

Soudce Pavel Rychetský není vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 29/09.Odůvodnění:

 

Při

ústním jednání dne 27. října 2009 ve shora označené věci vznesl

právní zástupce navrhovatele, s odvoláním na ustanovení § 37 odst. 1

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, námitku podjatosti soudce

zpravodaje Pavla Rychetského, přičemž pochybnosti o jeho nepodjatosti

odůvodnil tím, že v textu článku uveřejněného v internetovém vydání

Lidových novin z 30. 9. 2009 s názvem „Německý velvyslanec se vyptával

Rychetského na osud Lisabonu“, je mj. uvedeno, že „německý velvyslanec

se před dvěma týdny osobně objednal u předsedy soudu Pavla Rychetského a

jednal s ním i o Lisabonské smlouvě. Lidovým novinám to potvrdil i

soudce Rychetský. Velvyslance Johannese Haindla podle Rychetského

zajímalo to, jak dlouho bude soudu trvat, než vynese rozsudek (sic!).

Jak se i v uvedeném článku popravdě (sic!) dále uvádí, schůzka ...

zaskočila senátory, kteří podali ústavní stížnost (sic!)“.

 

Pavel

Rychetský se k námitce podjatosti vyjádřil tak, že se podjatý být

necítí. Důvody námitky podjatosti označil za zcela liché. Konstatoval,

že šlo o přijetí nově nastupujícího velvyslance sousedního státu, který u

nás protokolárně zastupuje jeho hlavu. Přijetí se uskutečnilo 16. září

2009. V té době žádné řízení před Ústavním soudem o souladu Lisabonské

smlouvy s českým ústavním pořádkem neběželo. Jediné řízení tohoto druhu

bylo v té době již dávno, nálezem Pl. ÚS 19/08 ze dne 26. listopadu

2008, skončeno. Stejně tak i obdobné řízení před německým Spolkovým

ústavním soudem bylo skončeno nálezem z června roku 2009. Skutečnost, že

předseda Ústavního soudu se svým oficiálním hostem reprezentujícím

sousední zemi hovořil i o celoevropsky významných rozhodnutích ústavních

soudů, procesních zvláštnostech řízení před ústavními soudy obou zemí a

o mezinárodní smlouvě zvané lisabonská, je podle Pavla Rychetského

zcela přirozená.

 

Ústavní soud dospěl k závěru, že důvod pro vyloučení soudce zpravodaje Pavla Rychetského není dán.

 

K podmínkám

posuzování podjatosti soudců se Ústavní soud vyjádřil již v řadě svých

rozhodnutí. Za klíčové pro řízení o kontrole norem jest považovati

usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/02 z 18. června 2002. Ústavní soud

tímto dnešním usnesením konstatuje zásadní analogii mezi řízením o

kontrole norem a řízením o souladu mezinárodních smluv s ústavním

pořádkem. Ústavní soud konstatuje, že s ohledem na povahu tohoto řízení,

v němž není poskytována ochrana subjektivním právům účastníků řízení,

neboť jde o obecnou, abstraktní kontrolu právních norem, v tomto případě

mezinárodních smluv, je třeba podle přesvědčení Ústavního soudu dopad §

36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v řízení tohoto typu interpretovat

restriktivně. Z toho plyne závěr, že veřejná vystoupení soudců Ústavního

soudu k odborným právním otázkám vyjádřená v rovině obecné pro tento

druh řízení nezakládá důvod pro vyloučení soudce pro podjatost dle § 36

odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

 

Soudce

zpravodaj Pavel Rychetský při výkonu své funkce předsedy Ústavního

soudu reprezentujícího Ústavní soud přijal k formální a protokolární

schůzce velvyslance sousední země a hovořil s ním o celoevropsky

diskutované mezinárodní smlouvě, v obecné poloze, v době, kdy žádné

řízení o souladu této mezinárodní smlouvy před Ústavním soudem neběželo a

nebylo ani jisté, bude-li kdy takové řízení zahájeno. O tomto jednání

Ústavní soud veřejně a otevřeně informoval na svých internetových

stránkách tiskovou zprávou ze 17. září 2009. Nový návrh na zahájení

řízení o souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem Ústavní soud

obdržel až 29. září 2009, více než dva týdny poté. Vznesenou námitku

podjatosti proto Ústavní soud jako zcela lichou a neopodstatněnou

zamítl.


 

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 27. října 2009


Pavel Holländer v. r.

místopředseda Ústavního soudu

 

místopředseda Ústavního soudu