Ohlašovací povinnost ve městě Krupka napadlo Ministerstvo vnitra

23.08.2010

V Brně, 23. srpna 2010

follow site Město Krupka vydalo v roce 2009 obecně

here závaznou vyhlášku, v níž stanovuje povinnost, že všichni obyvatele

enter site starší 15 let, kteří se zdržují na území města více než 30 dnů a mají

trvalý pobyt na teritoriích jiných měst, musí nahlásit svůj pobyt ve

go městě Krupka městu. Podle zastupitelů města Krupka je dlouhodobý pobyt

osob nepřihlášených v ohlašovně Městského úřadu Krupka „činností, která

by mohla, či narušuje ve městě veřejný pořádek, je v rozporu s dobrými

mravy, ochranou bezpečnosti zdraví a majetku na území města“.

 

Ministerstvo

vnitra dospělo k závěru, že město Krupka zneužilo zákonem mu svěřenou

pravomoc a působnost, neboť opominulo relevantní úvahy při přijímání

rozhodnutí (tj. výše uvedené otázky charakteru oblasti hlášení pobytu

obyvatel, ústavně zaručené právo na svobodu pohybu a pobytu) a zároveň

přihlíželo k nerelevantním úvahám (vydání obecně závazné vyhlášky

jakožto upozornění na názor, že je třeba pro efektivní výkon veřejné

správy změnit legislativu, prohlášení pobytu na území města za činnost

narušující veřejný pořádek). Z uvedených důvodů shledalo Ministerstvo

vnitra v ustanoveních čl. 1 odst. 2 a čl. 2 vyhlášky možný rozpor s čl. 2

odst. 3 Ústavy, s čl. 14 Listiny základních práva a svobod a s

ustanoveními § 10 a § 35 zákona o obcích.

 

Podle

názoru Ministerstva vnitra však pobyt na území města, byť přesahující

dobu trvání 30 dnů a bez splnění ohlašovací povinnosti stanovené

vyhláškou, sám o sobě není činností, která by byla způsobilá narušit

veřejný pořádek, nemůže být ani v rozporu s dobrými mravy, ani

s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku a nemůže být tudíž za takovou

činnost ani vyhláškou prohlášen. Takto zakotvená úprava evidence pobytu

na území města úpravy by také znamenala, že případná sankce za porušení

povinností uložených obecně závaznou vyhláškou by byla de facto ukládána

za narušení veřejného pořádku, které spočívá pouze v tom, že pobývá na

území města déle než 30 dnů, bez ohledu na důvod, aniž by splnil

povinnost ohlásit svůj pobyt městu. Z tohoto pohledu lze podle názoru

Ministerstva vnitra úpravu provedenou vyhláškou považoval také za zásah

do svobody pobytu zaručené ustanovením čl. 14 Listiny, když splnění

povinnosti ohlásit pobyt městu Krupka je nezbytnou podmínkou pro to, aby

pobyt na jeho území nebyl na základě vyhlášky považován za činnost

narušující veřejný pořádek. Navíc lze podle názoru Ministerstva vnitra

takovéto opatření považovat za neproporcionální zásah, který vychází z

předpokladu, že každý, kdo se na vymezeném území města Krupka zdržuje a

není občanem města, se dopustí jednání skutečně narušujícího veřejný

pořádek.

 

Podle

argumentace Ministerstva vnitra se vydáním vyhlášky jedná o snahu řešit

nedostatky institutu trvalého pobytu projevující se při výkonu veřejné

správy vlastní právní úpravou zavádějící evidenci současného pobytu za

situace, kdy oblast evidence obyvatel zcela zřejmě nespadá do samostatné

působnosti obce a kdy řešení situace touto cestou ani nemůže být

dosaženo, protože zvláštní právní předpisy navazují na trvalý pobyt,

přičemž důsledkem takto zakotvené úpravy je „kriminalizování" pouhého

dlouhodobého (nad 30 dnů) pobytu osob nepřihlášených k trvalému pobytu

na území města. Jde tedy zcela zřejmě o stanovení neadekvátních

prostředků za účelem dosažení vyhláškou deklarovaného cíle.

 

Ústavní

soud se bude podáním ze dne 19. srpna 2010 zabývat pod spis. zn. Pl. ÚS

39/10 a soudkyní zpravodajkou je místopředsedkyně Eliška Wagnerová.

 

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz