Plénum Ústavního soudu rozhodlo o systému změn ve složení senátů od 1. 1. 2016

01.01.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 109/2015

source site Od počátku činnosti Ústavního soudu v roce 1993 bylo obsazení všech čtyř senátů Ústavního soudu po celou dobu výkonu mandátů jednotlivých soudců neměnné. Složení senátů se tak měnilo toliko v důsledku zániku mandátu jednotlivých soudců Ústavního soudu. Dne 8. 12. 2015 přijalo plénum Ústavního soudu pod č. Org. 60/15 rozhodnutí o ustavení senátů, podle něhož dojde vždy ve dvouletých cyklech k přesunu čtyř soudců mezi jednotlivými senáty. Většina pléna Ústavního soudu se shodla na tom, že pravidelné změny v obsazení jednotlivých tříčlenných senátů by v budoucnu mohly podnítit širší názorovou pluralitu, představovaly by však přitom efektivní prostředek pro zachování jednoty judikatury Ústavního soudu a stejných procesních postupů všech senátů a vedly by ke vzájemnému odbornému obohacování jednotlivých soudců. Tento systém by měl zajistit trvalou a přitom pro účastníky řízení zcela předvídatelnou obměnu ve složení senátů Ústavního soudu. Konkrétní složení senátů v následujících letech zachycuje příloha k rozhodnutí pléna.

follow link Na toto rozhodnutí navazuje nové rozhodnutí pléna č. Org. 61/15 o pravidlech rozdělení agendy. Nová pravidla vycházejí z toho, že soudci, který se přesouvá do nového senátu, zůstávají všechny dosud neukončené věci, které mu byly přiděleny jako soudci zpravodaji, přičemž o nich bude rozhodovat senát, do něhož se soudce přesunul.

click here

enter site O těchto změnách bude Ústavní soud do konce roku 2015 informovat účastníky řízení ve všech dosud neskončených věcech a současně počínaje 1. 1. 2016 bude zasílat nové znění tzv. akceptačních dopisů, v nichž bude stěžovatel o pravidelné obměně senátů rovněž informován.

Všechna výše uvedená rozhodnutí jsou nejen účastníkům řízení, ale i široké veřejnosti, dostupná zde:
PDF Org. 60/15 rozhodnutí o ustavení senátů (217 KB, PDF)
PDF Org. 61/15 o pravidlech rozdělení agendy (158 KB, PDF)

Ivo Pospíšil
generální sekretář