Pokuta za nepředání dítěte druhému rodiči nemá být sankcí, ale nástrojem ke splnění povinnosti

29.04.2016

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil usnesení Krajského soudu v Praze, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 25.000 Kč za neuskutečněné styky otce s nezletilými dětmi, neboť jím bylo zasaženo do práva stěžovatelky na ochranu rodinného života, garantovaného čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Právní věty:

1. Účel pokuty uložené podle ustanovení § 502 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, nespočívá v sankcionování povinného rodiče za dobrovolné nesplnění povinnosti, nýbrž jako prostředek donucení povinného, aby respektoval právní poměry založené vykonávaným titulem. Uložením pokuty je totiž sledována především ochrana zájmu jednoho z účastníků řízení na respektování právních poměrů založených vykonatelným rozhodnutím soudu a má tak zásadně charakter prostředku směřujícího k ochraně práva na nerušený rodinný život (čl. 10 odst. 2 Listiny, čl. 8 Úmluvy). 2. Pokud však ze zjištěných okolností vyplývá, že povinný rodič nemůže plnit povinnost stanovenou soudem z důvodu negativního postoje samotných nezletilých dětí, přičemž nebylo prokázáno, že by příčinou jejich negativního postoje bylo chování či úmyslné ovlivňování ze strany tohoto rodiče, nelze považovat podmínky pro uložení pokuty za naplněné.  Uložení této pokuty totiž nesmí vést k prosazení „násilné“ změny projevů vůle (přání) nezletilých dětí ke stykům s jejich otcem, a to za situace, kdy ke změně nedošlo ani přes adekvátní výchovné působení ze strany matky, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, specializovaného pracoviště pro asistovaný styk rodičů s dětmi či přímo krajským soudem prostřednictvím pohovoru s oběma nezletilými.

Text nálezu sp. zn. II. ÚS 3489/15 je dostupný PDF zde (481 KB, PDF).

K podobné problematice se Ústavní soud již dříve vyslovil v nálezu sp. zn. III. ÚS 3462/14, který je dostupný PDF zde (165 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu