Požadavky na odůvodnění usnesení o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost ve světle práva na spravedlivý proces

24.05.2016

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo dovolání stěžovatele odmítnuto jako nepřípustné, neboť jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces. Ve zbytku byla ústavní stížnost odmítnuta jako předčasná.

Právní věta: Jedním z principů, které představují součást práva na spravedlivý proces a vylučují libovůli v rozhodování, je povinnost soudu, tedy i soudu dovolacího, aby své rozhodnutí řádně odůvodnil. Pokud Nejvyšší soud učiní závěr o nepřípustnosti dovolání a z toho důvodu dovolání usnesením odmítne, vyžaduje právo dovolatele na spravedlivý proces podle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, aby dovolací soud ve svém usnesení alespoň stručně, avšak současně přiléhavě k dovolacím námitkám a nastolené právní otázce dovolatele, vyložil, jaké důvody jej vedly k uvedenému závěru. Konstatuje-li dovolací soud, že se nebude dovoláním meritorně zabývat, neboť předestřená právní otázka již byla v jeho judikatuře vyřešena, avšak odkáže pouze na dokumenty svého kolegia, ze kterých řešení dovolací otázky nevyplývá, přičemž neuvede žádnou další argumentaci podporující jeho závěr o nepřípustnosti dovolání, je jeho usnesení o odmítnutí dovolání nedostatečně odůvodněné a nepřezkoumatelné.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1538/14 je dostupný PDF zde (195 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu