Přehled jednání Ústavního soudu pro 10. týden roku 2016

26.02.2016

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 01.03.2016 09:00 do: 01.03.2016 09:30

source url Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: III. ÚS 2778/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 7. září 2015 sp. zn. 2 VZT 95/2015
Stručná charakteristika: právo na soudní ochranu - článek 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
Označení navrhovatelů:  A. P., zastoupen JUDr. Helenou Martiňákovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Na Křivině 1363/4,
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je trestně stíhán pro trestný čin loupeže a pokus trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V rámci tohoto trestního řízení byla realizována domovní prohlídka, při které bylo krom jiného vydáno a zajištěno 3.367,8 g sušené rostlinné hmoty konopí, které je zneužitelné jako droga – marihuana. Následně byla vykonána další prohlídka jiných prostor a pozemků, při které byly zajištěny rostliny konopí. Usnesením Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně, pobočka v Jihlavě, rozhodl podle § 81b odst. 1 trestního řádu o zničení uvedených věcí, neboť jde o věci, které ohrožují bezpečnosti lidí vzhledem k tomu, že konopí je omamnou látkou a rostliny konopí obsahují psychotropní látku, přičemž z nich byl odebrán přiměřený vzorek a těchto věcí již není potřeba k provedení důkazu. Proti usnesení podal stěžovatel stížnost, v níž zpochybnil závěr krajského státního zastupitelství o tom, že věci, k jejichž zničení má dojít, již nejsou třeba k provedení důkazu, a žádal o zrušení citovaného usnesení pro jeho nezákonnost. O stížnosti rozhodl státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci usnesením tak, že stížnost zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu jako nedůvodnou.
Ústavní stížností stěžovatel napadá usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, neboť má za to, že ve věci jeho stížnosti rozhodoval nepříslušný orgán, čímž došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces. Pokud o jeho stížnosti rozhodl nadřízený státní zástupce, nikoliv soud, došlo podle něj k porušení jeho ústavně zaručeného práva na zákonného soudce.

enter site IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 01.03.2016 09:30 do: 01.03.2016 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3143/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2015, č. j. 32 Cdo 911/2015-185, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2014, č. j. 6 Cmo 337/2014-156, a Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, ze dne 20. 5. 2014, č. j. 58 Cm 107/2010-136
Označení navrhovatelů:  OBAL CENTRUM s. r. o., Sezemice
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Původní žalobce se žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice domáhal po stěžovatelce v postavení žalované zaplacení vyfakturované částky představující odměnu za právní služby, které spočívaly v poradenství a přípravě podkladů k odvolacímu řízení ve sporu vedeném proti správci daně stěžovatelky. Stěžovatelka však nebyla v tomto sporu úspěšná a fakturu odmítla uhradit. Proti pravomocnému rozhodnutí správce daně podala stěžovatelka správní žalobu, o níž v době podání žaloby na zaplacení předmětné faktury nebylo vydáno konečné rozhodnutí. Ve věci byl vydán platební rozkaz, proti kterému stěžovatelka podala odpor. Následně bylo jednání opakovaně odročováno buď na žádost žalobce, nebo stěžovatelky, došlo také k postoupení pohledávky a záměně žalobce. Zástupce stěžovatelky zaslal soudu šest dnů před termínem nařízeného jednání omluvu z jednání a žádost o další odročení jednání. K tomuto podání soud nepřihlížel a během jednání vzhledem k nepřítomnosti zástupce stěžovatelky vynesl na návrh žalobce rozsudek pro zmeškání. Odvolání stěžovatelky bylo Vrchním soudem v Praze zamítnuto. Nejvyšší soud odmítl její dovolání jako nepřípustné.

Stěžovatelka ve stížnosti setrvává na svém stanovisku, že nalézací soud nesprávně vyhodnotil zákonem určené podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání  a vynesl jej, ač k takovému postupu nebyly splněny předpoklady. Odvolací ani dovolací soud však přesvědčení stěžovatelky nesdílely a po vyčerpání všech opravných prostředků jí nezbylo než se obrátit na Ústavní soud. Stěžovatelka tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její právo na spravedlivý proces, zásada rovnosti účastníků a především právo být slyšena a mít možnost se vyjádřit ke všem důkazům ve smyslu čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 96 Ústavy, dále také právo, aby soudy postupovaly stanoveným způsobem ve smyslu čl. 90 Ústavy.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.03.2016 10:00 do: 02.03.2016 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 2933/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 8. 2015 č. j. 208 C 80/2014-69
Stručná charakteristika: náklady řízení
Označení navrhovatelů: V. F.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá rozhodnutí Okresního soudu v Šumperku ve výroku II., jímž bylo rozhodnuto o povinnosti stěžovatelky zaplatit žalobkyni, která byla v řízení plně úspěšná, náhradu nákladů řízení ve výši 2.089 Kč, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces. Stěžovatelka totiž v řízení před okresním soudem byla ke své žádosti usnesením okresního soudu osvobozena od soudních poplatků v plném rozsahu; okresní soud přesto tohoto svého rozhodnutí nedbal při následném rozhodování o nákladech řízení, při němž stěžovatelku bez náležitého odůvodnění zavázal hradit žalobkyni náklady řízení, včetně zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.000 Kč. Okresní soud dle stěžovatelky tak své napadené rozhodnutí zatížil nepředvídatelností, a tudíž protiústavností.