Přehled jednání Ústavního soudu pro 14. týden roku 2017

31.03.2017

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.04.2017 10:00 do: 07.04.2017 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3526/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti vyrozumění Policie ČR, MŘ P ČR Brno, ze dne 27.5.2016, č.j. KRPB-190036-141/TČ-2014-060273-HK, o neumožnění nahlédnutí do spisu, proti vyrozumění Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 20.6.2016, č.j. 5 ZN 2345/2014-40,o neumožnění nahlédnutí do spisu, proti vyrozumění Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 19.8.2016, č.j.1 KZN 1059/2016-14, o odložení podání
Stručná charakteristika:  Právo nahlížet do trestního spisu
Označení navrhovatelů: P. P. a T. H., zast. advokátem Mgr. Davidem Zahumenským
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Proti stěžovatelům bylo v roce 2014 zahájeno trestní stíhání pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, kterého se měli dopustit vůči svému novorozenému dítěti. Tohoto činu se měli dopustit tím, že odmítnutím hospitalizace svého tehdy týden starého syna způsobili pozdější odhalení zdravotních komplikací, které vedly k jeho smrti a které mohly být odstraněny, pokud by byl býval nezletilý hospitalizován již při první návštěvě nemocnice, tak jak doporučovali lékaři. Stěžovatelé podali proti usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost, které státní zástupkyně vyhověla, protože nebyla prokázána příčinná souvislost mezi jednáním stěžovatelů a úmrtím novorozence. Policie věc odložila, protože podle ní nešlo o podezření z přečinu. V květnu 2015 stěžovatelé podali žádost o umožnění nahlédnutí do spisu, kterou odůvodnili tím, že měli v řízení postavení obviněných, a tím, že si jako rodiče zesnulého nezletilého přejí seznámit se se skutečnostmi, které byly v souvislosti s prošetřováním úmrtí jejich syna zjištěny. Policie jim zaslala ústavní stížností napadené vyrozumění, že v době ukončení prověřování věci byli stěžovatelé v postavení podezřelých, kteří nejsou uvedeni ve výčtu osob oprávněných nahlížet do trestního spisu podle trestního řádu, a proto jim nahlížení nelze umožnit. Stěžovatelé posléze neuspěli ani u Městského státního zastupitelství v Brně, na které se obrátili s žádostí o přezkum důvodů odepření nahlédnutí do spisu, ani později u Krajského státního zastupitelství v Brně.

Stěžovatelé v ústavní stížnosti brojí proti tvrzenému porušení svého práva na soukromý a rodinný život, spočívající v tom, že jim bylo odepřeno nahlédnutí do spisu obsahující informace o tragickém úmrtí jejich syna a proti porušení svého práva na účinné vyšetřování, kterém jim v souvislosti s tímto úmrtím náleží jakožto pozůstalým rodičům. Mají za to, že odepření nahlédnutí do spisu se stalo v rozporu s judikaturou Ústavního soudu, bylo nesmyslné a šlo spíše o projev libovůle. Po odložení věci dle jejich názoru zůstává pochybné, zda za úmrtí jejich syna nejsou odpovědni zdravotníci. Stěžovatelé se domáhají zrušení vyrozumění policejního orgánu a státních zastupitelství.