Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. týden roku 2017

05.05.2017

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.05.2017 09:15 do: 10.05.2017 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2288/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2016, č. j. 33 Cdo 4/2016-1257
Stručná charakteristika:  Včasnost a další náležitosti dovolání v trestním řízení
Označení navrhovatelů:  MUDr. Z. G., zast. advokátem JUDr. Josefem Zubkem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Nejvyšší soud ústavní stížností napadeným usnesením odmítl dovolání stěžovatele podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, neboť stěžovatel nedostál ve svém dovolání požadavkům na vymezení předpokladů přípustnosti dovolání, přičemž tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas neodstranil. K podání, jímž stěžovatel své dovolání doplnil, Nejvyšší soud v odůvodnění napadeného usnesení uvedl, že došlo soudu po uplynutí dovolací lhůty, a proto k němu nemůže přihlížet; nadto ani z jeho obsahu se řádně vymezený údaj o přípustnosti dovolání podle Nejvyššího soudu nepodává.

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti namítá, že ve svém dovolání a v jeho doplnění vylíčil podrobně všechny rozhodné skutečnosti, ze kterých dovozuje otázku zásadního právního významu. Formálním nedostatkem je, že tyto rozhodné skutečnosti nepodřadil pod jeden ze čtyř druhů otázky zásadního právního významu obsažených v § 237 občanského soudního řádu. Z obsahu stěžovatelova dovolání a zejména pak z jeho doplnění ze dne 14. 1. 2016 však lze podle stěžovatele zcela zřetelně dovodit, v čem spatřuje otázku zásadního právního významu a bylo proto nerozhodné, zda ji podřadil nebo nepodřadil pod ten který druh obsažený v § 237 občanského soudního řádu, neboť soud zná právo. Stěžovatel dále nesouhlasí se závěrem, obsaženým v napadeném usnesení Nejvyššího soudu, podle kterého doplnění dovolání stěžovatele ze dne 14. 1. 2016 bylo podáno po lhůtě stanovené pro podání dovolání. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

Plénum - veřejné ústní jednání
od: 10.05.2017 10:00 do: 10.05.2017 14:00

Typ jednání: veřejné ústní jednání
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 3/15
Jednací místnost:  sněmovna
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu“ a ustanovení přílohy č. 3, oddílu C daného zákona v části, kde jsou definovány symboly úhradových limitů „A“ a „B“, jakož i v části, kde je těmito symboly limitována výše úhrady jednotlivých typů zdravotnických prostředků
Stručná charakteristika:  Stanovení výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění
Označení navrhovatelů:  Senátoři Parlamentu ČR
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Návrh skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu České republiky požaduje zrušení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), ve slovech „v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu“, a ustanovení přílohy č. 3 oddílu C tohoto zákona v částech, kde jsou definovány symboly úhradových limitů „A“ a „B“ a kde je těmito symboly limitována výše úhrady jednotlivých typů zdravotnických prostředků.

Napadená ustanovení upravují způsob, jakým má být stanovena výše úhrady konkrétního zdravotnického prostředku z veřejného zdravotního pojištění. Podle navrhovatele tak ale činí příliš neurčitě, čímž umožňují zdravotním pojišťovnám, aby si fakticky samy určovaly, zda a v jaké výši budou hradit určitý zdravotnický prostředek. Tento stav se dle navrhovatele negativně dotýká jednak práv pojištěnců, jejichž přístup k zdravotnickým prostředkům závisí ve skutečnosti na rozhodnutí zdravotní pojišťovny, jednak práv dodavatelů zdravotnických prostředků a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří nemohou podnikat v předvídatelném prostředí. K rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách zdravotnických prostředků prý navíc dochází bez toho, aby se k němu dotčené subjekty mohly vyjádřit a podrobit je kontrole, potažmo soudnímu přezkumu.

Účelem ústního jednání by mělo být ověření skutkových tvrzení ohledně stávající praxe zdravotních pojišťoven při zjišťování výše úhrady za zdravotnické prostředky.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.05.2017 10:00 do: 11.05.2017 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 3/17
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016, o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
Označení navrhovatelů:  Ministerstvo vnitra
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Ministerstvo vnitra se prostřednictvím návrhu domáhá zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016, o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže. Navrhovatel dospěl k závěru, že vyhláška je v rozporu se zákonem a připomíná, že obec při vydávání obecně závazných vyhlášek nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, nebo otázky, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného či soukromého, pokud se předmět a cíl obojí regulace překrývají. Protože plavbu plavidel se spalovacími motory upravuje přímo sám vodní zákon, a to na celostátní úrovni, nebo k regulaci zmocňuje ministerstvo dopravy, jde o problematiku, která je vyhrazena právním předpisům na celostátní úrovni, takže podle § 35 odst. 1 zákona o obcích nespadá do samostatné působnosti obce, v jejíž oblasti jsou obce oprávněny vydávat obecně závazné vyhlášky. Město stanovením zákazu ve vymezené části Brněnské vodní nádrže v době od 1. května do 30. září plavby plavidel se spalovacími motory o výkonu nejvýše 10kW, kdy plavidlo pluje takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný, upravilo problematiku mimo svou zákonem vymezenou věcnou působnost. Jelikož by vyhláška bez článku 2 postrádala smysl, navrhlo ministerstvo zrušení celé vyhlášky.