Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. týden roku 2015

07.05.2015

V tomto týdnu jsou nařízena tři veřejná vyhlášení.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.05.2015 09:15 do: 12.05.2015 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 197/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 5. března 2014 č. j. 5 C 128/2013-31 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2014 č. j. 19 Co 350/2014-55
Stručná charakteristika:  zadostiučinění, odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Označení navrhovatelů:  I. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka požádala o přiměřené zadostiučinění v penězích dle ustanovení § 31a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Důvodem její žádosti byly průtahy a neúměrná délka správního řízení vedeného dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a rovněž nemajetková újma způsobená nezákonnými rozhodnutími vydanými v tomto řízení. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra žádosti stěžovatelky nevyhovělo, resp. pouze konstatovalo porušení práva, za což se stěžovatelce omluvilo, obrátila se se svým nárokem na Obvodní soud pro Prahu 7 s žalobou na splnění povinnosti zadostiučinění ve výši 26 000 Kč. Obvodní soud pro Prahu 7 napadeným rozsudkem žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na přiměřené zadostiučinění za nezákonná rozhodnutí, neboť se jednalo o nepravomocná rozhodnutí, která byla v důsledku uplatnění řádných opravných prostředků zrušena. S poukazem na vysvětlení žalované (Ministerstva vnitra), že k překročení lhůty ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, došlo vlivem velkého množství projednávaných případů a překročením kapacitních možností odvolacího orgánu (Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců), uzavřel, že konstatování porušení práva a poskytnutá omluva je v daném případě plně dostačující. K odvolání stěžovatelky pak Městský soud v Praze napadeným rozhodnutím potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti upřesňuje, že v řízení nebylo sporu o tom, že ve správním řízení vedeném dle zákona o pobytu cizinců nebyla dodržena zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí, a k průtahům, tedy nesprávnému úřednímu postupu, došlo. Oba soudy však dospěly k závěru, že dostatečným zadostiučiněním je omluva, neboť zde nejsou dány výjimečné okolnosti, resp. průtahy nebyly tak významné. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 7 a Městského soudu v Praze, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.


I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.05.2015 09:00 do: 14.05.2015 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 217/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 2014 sp. zn. 37 T 2/2014 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. 1. 2015 sp. zn. 5 To 103/2014, jakož i usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 2015 sp. zn. 37 T 2/2014 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. 5 To 31/2015
Stručná charakteristika: vazba
Označení navrhovatelů:  Z. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je trestně stíhán pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 3 trestního zákoníku. Stěžovatel byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Ostravě, když byla v jeho případě shledána existence vazebních důvodů dle § 67 písm. a), b) trestního řádu. O vazbě stěžovatele bylo opakovaně rozhodováno v přípravném řízení a řízení před soudem. Ústavní stížností napadená rozhodnutí vazebních soudů odůvodňovala vazbu stěžovatele okolnostmi vzniklými v době před vzetím stěžovatele do vazby, konkrétně potížemi s kontaktováním a zjištěním místa faktického bydliště stěžovatele, který měl opakovaně orgánům činným v trestním řízení zastírat místo svého skutečného pobytu, jakož i zastíráním reálných majetkových poměrů jeho a jeho rodiny, čímž se dle obecných soudů pokoušel zmařit průběh vyšetřování. Dále byla v rámci domovní prohlídky v bydlišti stěžovatele zajištěna značná finanční hotovost a klíče od bezpečnostních schránek umístěných ve třech různých bankovních ústavech na území Slovenské republiky. Dle vazebního soudu je vazba stěžovatele plně odůvodněna i hrozbou vysokého trestu, neboť je stíhán pro skutky, za něž mu může hrozit trest odnětí svobody ve výměře od pěti do deseti let.

Stěžovatel spatřuje porušení svých ústavních práv na spravedlivý proces a presumpci neviny v tom, že obecné soudy opřely svá rozhodnutí o okolnosti z doby před vzetím do vazby, zejména potíže s kontaktováním a místem faktického bydliště stěžovatele, zastírání rodinných a majetkových poměrů a sofistikovaný způsob páchání trestné činnosti. Hrozba vysokého trestu je dle stěžovatele vyvozena pouze z typové sazby pro stíhaný trestný čin, nikoliv jako individualizovaná předpokládaná sazba nejméně kolem osmi let odnětí svobody, která by byla uložena v případě shledání stěžovatele vinným, jak to vyžaduje konstantní judikatura Ústavního soudu.


III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
Od: 14.05.2015 11:00 do: 14.05.2015 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1071/14
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vladimír Kůrka
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2013, č.j. 30 Cdo 3314/2013-57, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2013, č.j. 21 Co 108/2013-41 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 3. 10. 2012, č.j. 5 C 62/2013-23
Stručná charakteristika: Náhrada škody podle zák. č. 82/1998 Sb. - nezákonné rozhodnutí a orgán příslušný k jeho zrušení (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)
Označení navrhovatelů:  M. J. B.
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Obvodní soud pro Prahu 7 zamítl žalobu stěžovatele o 37 054 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody v režimu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, jež mu měla vzniknout v důsledku nezákonného rozhodnutí ředitele odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, které bylo posléze zrušeno ministrem vnitra v přezkumném řízení. K odvolání stěžovatele Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil, a následné dovolání Nejvyšší soud ústavní stížností rovněž napadeným usnesením odmítl jako nepřípustné.

Stěžovatel namítá porušení svého práva na spravedlivý proces, neboť právní názory, na němž soudy svá rozhodnutí založily, jsou podle jeho názoru výrazem výkladové libovůle; rozhodnutí obvodního soudu má za nepřezkoumatelné proto, že v něm absentují koherentní rozhodovací důvody.