Přehled jednání Ústavního soudu pro 25. týden roku 2015

12.06.2015

V tomto týdnu je nařízeno jedno veřejné vyhlášení.

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.06.2015 09:00 do: 17.06.2015 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1190/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. března 2015 č. j. 11 To 88/2015-43
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces, právo na osobní svobodu
Označení navrhovatelů:  A. F.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové byl stěžovatel vzat do vazby z důvodů obsažených v ustanovení § 67 písm. a), b) a c) trestního řádu. Stěžovatel je stíhán pro podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Podstatou trestního jednání je skutečnost, že správce daně podřadil stěžovatelem dovezené tabákové listy odborně nazývané částečně odřapíkovaný tabák, do kategorie tabáku pro kouření podléhajícímu spotřební dani, kdy tyto listy stěžovatel uváděl do oběhu tím, že je prodával konečným spotřebitelům bez jakékoli úpravy. Druhý skutek spočívá v tom, že se stěžovatel neregistroval k dani z přidané hodnoty do 1. 7. 2014, kdy do obratové položky pro výpočet daně nezahrnul spotřební daň, kterou měl povinnost do obratu zahrnout. Podanou stížnost stěžovatele proti tomuto rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením zamítl. K obsáhlým námitkám stěžovatele týkajícím se důvodů trestního stíhání stížnostní soud uvedl, že zatímní důkazy k závěru o existenci důvodů k podezření, že trestnou činnost mohl spáchat právě obviněný přes stížnostní námitky obviněného postačují. Potvrdil, že důvody útěkové vazby spočívají ve skutečnosti, že je stěžovatel ohrožen vysokým trestem odnětí svobody a vykazuje pouze formální místo svého bydliště.

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti namítá, že nejsou splněny podmínky pro jeho vzetí do vazby, neboť zahájené trestní stíhání je nezákonné, když je stíhán pro jednání, které podle jeho názoru není trestným činem. Dále tvrdí, že v napadeném rozhodnutí soud nesprávně posoudil důvody vazby a nedostatečně odůvodnil své rozhodnutí. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho základní právo na osobní svobodu a právo na spravedlivý proces.