Přehled jednání Ústavního soudu pro 29. týden roku 2016

08.07.2016

source site  II. senát - veřejné ústní jednání
od: 13.07.2016 09:00 do: 13.07.2016 11:00

follow url Typ jednání: veřejné ústní jednání
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2430/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 11 Tdo 1640/2014-70 ze dne 20. května 2015, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 4 To 14/2014 ze dne 12. srpna 2014 a rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 40 T 13/2012 ze dne 14. října 2013.
Stručná charakteristika:  Porušení práva na zákonného soudce
Označení navrhovatelů:  Z. S., zastoupený JUDr. Michalem Račokem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl rozsudek Krajského soudu v Brně uznán vinným ze spáchání zločinu podvodu a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání sedmi let. Vrchní soud v Olomouci jako odvolací soud rozsudek soudu I. stupně ve výroku o vině a trestu potvrdil. Dovolání stěžovatele Nejvyšší soud odmítl. Stěžovatel ve svém dovolání především namítal, že v trestním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na zákonného soudce  ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť dle jeho názoru byla jeho trestní věc přidělena senátu 40 T v rozporu s rozvrhem práce soudu pro rok 2012. Zejména pak vytýkal, že rozvrh práce nestanovil jakákoliv pravidla, z nichž by bylo možné v den nápadu trestní věci dovodit, kteří přísedící mají být členy senátu 40 T. Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že v dané věci nejsou k dispozici žádné poznatky o tom, že by přísedící měli být vybráni účelově. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu a případně i rozsudků soudu I. stupně a odvolacího soudu, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

Ústavní soud v této věci nařídil veřejné ústní jednání, v rámci něhož bude prováděno dokazování za účelem dalšího objasnění věci.

follow link III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.07.2016 08:30 do: 14.07.2016 09:00

click here Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3713/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2015 č. j. 21 Cdo 3547/2015-276 a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. dubna 2015 č. j. 16 Co 249/2012-210
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  I. J., právně zastoupen Mgr. Martinem Začalem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se v řízení před obecnými soudy marně domáhal určení, že výpověď z pracovního poměru, kterou mu dala Střední odborná školy lesnická a strojírenská Šternberk (vedlejší účastnice), je neplatná. Přitom se jednalo v pořadí již o druhou výpověď z pracovního poměru, v prvním případě byla stěžovateli dána výpověď pro údajnou nadbytečnost, obecné soudy mu však daly za pravdu v tom, že výpověď byla účelová a neplatná. V tomto případě byla výpověď dána kvůli závažnému porušení povinností plynoucích z pracovního poměru.

Stěžovatel zejména namítá, že ani krajský ani Nejvyšší soud vůbec nezohlednily totožnost první a druhé výpovědi dané stěžovateli a stejnou účelovost jednání vedlejší účastnice. Podle stěžovatele je zřejmé, že postup ředitele vedlejší účastnice v případě obou výpovědí nutně směřoval ke stejnému cíli, to je k jeho propuštění. Krajský soud rovněž podle stěžovatele rezignoval na ochranu jeho ústavních práv, a to tím, že nesprávně vyložil ustanovení zákona o pedagogických pracovnících týkající se pedagogické způsobilosti. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu a rozsudku Krajského soudu v Ostravě, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.