Přehled jednání Ústavního soudu pro 30. týden roku 2014

18.07.2014

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 24.07.2014 10:00 do: 24.07.2014 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 351/14

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro Západočeskou oblast, ze dne 12. 6. 2001, č. j. 106291/2001-634

Stručná charakteristika:  Ustanovení opatrovníka

Označení navrhovatelů:  M. Š.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že mu nebyl řádně doručen exekuční titul (ústavní stížností napadené rozhodnutí), neboť se o něm dozvěděl až z usnesení o nařízení exekuce. Uvádí, že se Českému telekomunikačnímu úřadu (dále také jen „Úřad“) stěžovateli zaslaná zásilka vrátila jako nedoručená s tím, že se stěžovatel odstěhoval bez udání adresy. Stěžovateli byl proto ustanoven opatrovník – zaměstnanec Úřadu, kterému bylo následně napadené rozhodnutí doručeno, ten však neučinil v zájmu stěžovatele žádné úkony. Stěžovatel o probíhajícím řízení nevěděl, a proti napadenému rozhodnutí tedy nemohl podat ani řádný opravný prostředek a následně ani žalobu. Stěžovatel považuje úřední šetření Českého telekomunikačního úřadu ve věci zjištění adresy jeho pobytu za nedostatečné a ustanovení opatrovníka za ryze formální a účelové pro rychlé ukončení řízení. Úřad s tvrzením stěžovatele nesouhlasí a tvrdí, že postupoval tento jako správní orgán a následně i opatrovník řádně a v souladu se zákonem o telekomunikacích a zákonem o správním řízení (správní řád) a úkony, které byly v předmětném správním řízení činěny, neměly pouze formální charakter. Skutečnost, že opatrovník nevznesl žádné námitky, neprokazuje, že řádně stěžovatele nezastupoval. Naopak, pokud opatrovník považoval vydané správní rozhodnutí za správné, bylo by podávání opravných prostředků pro zájmy stěžovatele spíše kontraproduktivní a způsobilé přivodit mu toliko další náklady.

Stěžovatel se však domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, neboť je přesvědčen, že jím bylo zasaženo do jeho ústavně zaručených práv.