Přehled jednání Ústavního soudu pro 30. týden roku 2016

15.07.2016

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.07.2016 10:00 do: 20.07.2016 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 2178/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2015 č. j. 32 Cdo 1247/2015-153 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. srpna 2014 č. j. 7 Cmo 228/2014-96
Stručná charakteristika:  právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  PB SCOM s. r. o., zastoupená Mgr. Davidem Černým
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se návrhem na vydání platebního rozkazu domáhala po vedlejší účastnici řízení zaplacení částky 1 122 434 Kč s příslušenstvím z titulu obchodního závazkového vztahu, realizovaného mezi účastníky řízení. Proti vydanému platebnímu rozkazu podala vedlejší účastnice řízení odpor. Krajský soud řízení zčásti, a to v rozsahu zpětvzetí, zastavil, vedlejší účastnici řízení uložil povinnost zaplatit stěžovatelce částku 262 719,93 Kč s přiznaným úrokem z prodlení, dále uložil povinnost vedlejší účastnici řízení zaplatit stěžovatelce na náhradě nákladů řízení částku 400 017,60 Kč a rozhodl, že se stěžovatelce vrací soudní poplatek ve výši 34 384 Kč. V odůvodnění konstatoval, že o nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s § 146 odst. 2 věta druhá o. s. ř. a stěžovatelce přiznal plnou náhradu nákladů řízení, neboť stěžovatelka byla ve věci úspěšná a návrh byl vzat zčásti zpět pro chování vedlejší účastnice řízení, kterou bylo částečně plněno po podání žaloby. Vrchní soud v Olomouci k odvolání vedlejší účastnice změnil nákladový rozsudek soudu I. stupně tak, že stěžovatelce nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a uložil jí zaplatit vedlejší účastnici náklady odvolacího řízení. K námitce vedlejší účastnice řízení, uvedené v podaném odvolání, že nebylo doloženo odeslání předžalobní výzvy k plnění, odvolací soud dovodil, že stěžovatelkou nebyly splněny všechny předpoklady k tomu, aby jí mohly být v případě úspěchu náklady řízení přiznány, proto změnil rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení a rozhodl, že stěžovatelce se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává. Dovolání stěžovatelky bylo Nejvyšším soudem odmítnuto.

Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Olomouci, neboť se domnívá, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva na soudní ochranu a spravedlivý proces.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.07.2016 10:00 do: 20.07.2016 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 18/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Označení navrhovatelů:  Skupina 17 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupená prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem se sídlem Praha 2, Botičská 4
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Skupina 17 senátorů Senátu Parlamentu České republiky navrhuje zrušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů má následující znění: „(3) Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v odstavci 1 písm. h) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se nepostupuje podle § 36 odst. 7.“ Navrhovatel tvrdí, že napadená právní úprava zdanění vyplácených důchodů a penzí pracujícím důchodcům s příjmy přesahujícími v kalendářním roce 840 000 Kč porušuje zásadu rovnosti a nediskriminace zaručenou v článku 1 Listiny základních práv a svobod a v článku 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jednak samostatně, jednak ve spojení se základním právem na ochranu vlastnického práva dle článku 11 odst. 1 a 5 Listiny a ve spojení s článkem 26 odst. 1 Listiny, zaručujícím právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost „ve smyslu nerovného postavení jednotlivých adresátů právní regulace ve vztahu k ochraně vlastnického práva a práva na získávání prostředků pro své životní potřeby prací.“