Přehled jednání Ústavního soudu pro 32. kalendářní týden roku 2018

03.08.2018

go to link  I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.08.2018 09:00 do: 07.08.2018 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I.ÚS 3831/17
Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2017, č. j. 71 Co 45/2017-128
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces - řádné odůvodnění Vlastnické právo
Označení navrhovatelů:  M. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V březnu 2015 bylo při dopravní nehodě poškozeno vozidlo. Viník nehody byl pojištěn u Hasičské vzájemné pojišťovny a. s. (v původním řízení žalovaná, nyní vedlejší účastnice). Vozidlo bylo poškozeno tak, že nebylo možno jej užívat a poškozený si pronajal zhruba na tři týdny náhradní vozidlo za 32 200 Kč. Poškozené vozidlo bylo ponecháno po dobu šesti dnů na parkovišti za cenu 1 050 Kč. Náhradní vozidlo i parkovací místo pronajal poškozenému stěžovatel (v původním řízení žalobce). Pojišťovna zaplatila poškozenému za nájem vozidla částku 3 765 Kč a za nájem parkovacího místa 847 Kč. Své pohledávky za pojišťovnou postoupil poškozený smluvně na stěžovatele. Mezi účastníky bylo v řízení sporné, zda lze dobu 23 dnů, po kterou užíval poškozený náhradní vozidlo, považovat za přiměřenou. Hodnocení způsobené škody bylo totiž poškozenému sděleno již den po nehodě a škoda byla označena za totální. Část pojistného plnění za způsobenou škodu (82 120 Kč) byla poškozenému uhrazena necelé čtyři týdny po nehodě a zbývající částka (147 800 Kč) mu byla vyplacena o tři dny později. Okresní soud v Ostravě žalobě stěžovatele z větší části vyhověl a rozhodl, že je mu žalovaná pojišťovna povinna zaplatit 25 100 Kč. Vyšel přitom z toho, že pokud při nehodě bylo zničeno auto v hodnotě 230 000 Kč a poškozený nebyl schopen si ze svých prostředků okamžitě zajistit jiné vozidlo a pojistné z titulu náhrady škody mu bylo poskytnuto v plné výši až po uplynutí třiceti dnů, jeví se trvání nájmu jiného vozidla po dobu 23 dnů za cenu 15% zničeného vozidla jako výdaj zcela účelný a přiměřený situaci tak, aby nedošlo na straně poškozeného ke zhoršení jeho postavení. Odvolací Krajský soud v Ostravě následně rozsudek okresního soudu potvrdil co do částky 8 785 Kč s příslušenstvím a ve zbytku, tj. co do částky 16 315 Kč žalobu zamítl. Vyšel přitom z toho, že náhradní vozidlo bylo účelně využíváno pouze po dobu devíti dnů, tedy do chvíle, kdy bylo poškozenému sděleno, že jeho vozidlo opravováno nebude. Krajský soud přitom odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 232/2012, podle něhož jakmile je objektivně zřejmé, že je oprava poškozeného vozidla nehospodárná, a proto prováděna nebude, lze zásadně náklady nájmu náhradního vozidla považovat za účelný a nutný náklad jen do doby, kdy je jisté, že oprava prováděna nebude. Nájemné za vozidlo po dobu delší již nelze dle Nejvyššího soudu považovat za účelný a nutný náklad vynaložený v příčinné souvislosti se vznikem škody. Pojmově tak již nejde o náhradní vozidlo.

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti s odkazem na vybrané nálezy Ústavního soudu tvrdí, že závěr, že po konstatování tzv. totální škody se přerušuje příčinná souvislost s nehodou a že pojmově se již nebude jednat o náhradní vozidlo, je výkladem, který je zcela formalistický a absurdní. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené vlastnické právo.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.08.2018 09:30 do: 07.08.2018 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 497/18
Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2018 č. j. 4 To 5/2018-93 a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2017 č. j. 0 Dt 21/2016-78
Stručná charakteristika:  Přezkum trvání zabezpečovací detence ve světle práva na osobní svobodu (čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)
Označení navrhovatelů:  R. L., zastoupený JUDr. Beatou Koukalovou, advokátkou, sídlem Brno
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Trestní stíhání stěžovatele pro přečin krádeže bylo v roce 2011 zastaveno, neboť byl stěžovatel shledán v době spáchání předmětného jednání nepříčetným. Poté mu bylo postupně uloženo nejprve psychiatrické ochranné léčení ve formě ústavní, posléze bylo přeměněno na ambulantní, poté opět na ústavní a konečně usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 30. 11. 2016 bylo rozhodnuto o přeměně ochranného léčení ve formě ústavní na zabezpečovací detenci. Městský soud v Brně při periodickém přezkumu trvání zabezpečovací detence rozhodl ústavní stížností napadeným usnesením tak, že zabezpečovací detence stěžovatele nadále trvá. Návrh stěžovatele na přibrání znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, za účelem vyšetření aktuálního duševního stavu, soud považoval za nadbytečný. Stížnost stěžovatele proti usnesení městského soudu byla zamítnuta ústavní stížností napadeným usnesením Krajského soudu v Brně. Soud se ztotožnil se závěry soudu prvého stupně a v plném rozsahu na ně odkázal.

Stěžovatel s trváním zabezpečovací detence nesouhlasí a považuje ji za nepřiměřené omezení. Stěžovatel ve své ústavní stížnosti tvrdí, že došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu v trestním řízení, která jsou garantována v čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a také v čl. 6 odst. 1, odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i práva na osobní svobodu zaručeného v čl. 8 odst. 1, odst. 2 Listiny a v čl. 5 odst. 1 Úmluvy.