Přehled jednání Ústavního soudu pro 32. týden roku 2016

29.07.2016

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.08.2016 09:00 do: 02.08.2016 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 169/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 13. 10. 2015, č. j. 83 Co 308/2015-742
Stručná charakteristika:  Porušení práva na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  JUDr. Z. Š., Ph.D., zastoupená Mgr. Marcelou Horákovou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem okresního soudu z října 2012 byla nezletilá svěřena do výchovy matky, otci bylo uloženo přispívat na výživu nezletilé. Otec byl oprávněn ke styku s nezletilou v době od druhé soboty každého měsíce po dobu následujících jedenácti dní, tedy do středy. K odvolání obou rodičů byl rozsudek soudu prvního stupně změněn odvolacím soudem tak, že byla nezletilá svěřena do střídavé výchovy rodičů s tím, že ve výchově matky bude po dobu 14 dnů od pátku 17:00 hodin do pátku následujícího po uplynutí 14 dnů do 17:00 hodin, a ve výchově otce bude po dobu následujících 14 dnů od pátku 17:00 hodin do pátku následujícího po uplynutí 14 dnů do 17:00 hodin. Oběma rodičům byla stanovena povinnost platit na výživu nezletilé shodnou částku. Rozsudek odvolacího soudu napadla stěžovatelka ústavní stížností, která byla nálezem sp. zn. I. ÚS 1506/13 ze dne 30. 5. 2014 zamítnuta. K návrhu matky na změnu péče okresní soud v březnu 2015 svěřil nezletilou do péče matky a otci stanovil povinnost platit na výživu nezletilé. Proti tomuto rozsudku podal otec nezletilé odvolání, na základě kterého odvolací soud ústavní stížností napadeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že návrh matky na svěření nezletilé do její péče zamítl.

V ústavní stížnosti stěžovatelka namítá, že bylo porušeno její právo na rodinný život a spravedlivý proces. Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvádí, že nesouhlasí se závěry odvolacího soudu, který změnil rozsudek soudu prvního stupně, a návrh stěžovatelky na svěření nezletilé do její výlučné péče zamítl. Právní závěry odvolacího soudu jsou dle stěžovatelky v příkrém nesouladu se skutkovými zjištěními, když odvolací soud dovodil, že nenastala taková změna poměrů, která by odůvodňovala změnu předchozího rozhodnutí, kterým byla nezletilá dcera svěřena do střídavé péče. Dle názoru stěžovatelky tyto změny prokazatelně nastaly, a to zejména s ohledem na zahájení školní docházky nezletilé, změnu jejího zdravotního stavu a prohloubení rozporů v komunikaci mezi rodiči.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.08.2016 10:00 do: 03.08.2016 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 153/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. října 2015 č. j. 25 Co 324/2015-264 a rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 23. června 2015 č. j. 0 P 8/2013-226
Stručná charakteristika:  právo na péči o děti, právo na rodinný život
Označení navrhovatelů:  S. S., zastoupen Mgr. Ladislavem Bašem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je otcem dvou synů, narozených v roce 2007, respektive 2009. Při rozvodu stěžovatele s matkou dětí v roce 2012 soud schválil dohodu rodičů, kterou byly děti svěřeny do péče matky. Styk otce s dětmi nebyl soudně určen. Rodiče se na styku dohodli mimosoudně a probíhal tak, že stěžovatel se se syny stýkal každý druhý víkend od pátku odpoledne do neděle večer a každé pondělí a úterý odpoledne. V lednu 2014 stěžovatel podal návrh na změnu péče o děti a jejich svěření do střídavé péče. Alternativně navrhl úpravu styku. Okresní soud ústavní stížností napadeným rozsudkem návrh stěžovatele na změnu péče o syny zamítl. Zároveň okresní soud stanovil styk stěžovatele se syny na v lichém týdnu v pondělí a úterý od 16:00 do 18:30 a od pátku 16:00 do neděle do 18:30, v sudém týdnu poté od pondělí od 16:00 do úterý do 18:30. Stěžovatel podal proti rozhodnutí okresního soudu odvolání, ve kterém trval na svěření dětí do střídavé péče a v případě neúspěchu navrhoval ještě širší styk. Krajský soud napadeným rozsudkem potvrdil rozhodnutí okresního soudu, co se týče zamítnutí návrhu stěžovatele o svěření dětí do střídavé péče. Také odkázal na znalecký posudek, ze kterého vycházel okresní soud a dodal, že předpokladem funkční střídavé péče je dobrá komunikace mezi rodiči, která však v této věci chybí. Krajský soud však částečně změnil výrok okresního soudu o styku stěžovatele s dětmi.

V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že bylo porušeno jeho právo na rodinný život a spravedlivý proces, neboť soudy nesvěřily děti do střídavé péče a omezily jeho právu styku s nimi. Soudy dle názoru stěžovatele při rozhodování o zamítnutí jeho návrhu o svěření dětí do střídavé péče nejednaly v nejlepším zájmu dětí, jejich rozhodnutí nemá oporu v provedeném dokazování a rozhodnutí odvolacího soudu je podle jeho názoru nepřezkoumatelné. Stěžovatel poukazuje na to, že od předchozího rozhodnutí o péči o děti došlo k podstatné změně poměrů.