Přehled jednání Ústavního soudu pro 37. týden roku 2016

02.09.2016

enter site  Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.09.2016 14:00 do: 06.09.2016 14:30

go Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 16/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: Návrh na zrušení ustanovení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Označení navrhovatelů:  Okresní soud v Břeclavi
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Okresní soud v Břeclavi podal Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. V návrhu okresní soud uvedl, že zahájil řízení o určení, zda je nebo není manželství mezi účastníky řízení, a to z důvodu existence podezření, že manželství nevzniklo, neboť v souvislosti se sňatečným obřadem nebyly ve smyslu ustanovení § 677 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, splněny takové náležitosti, na jejichž uplatnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat; v daném případě mohlo jít o případ, kdy jeden ze snoubenců trpěl takovou duševní poruchou, která mu bránila vytvořit si vlastní vůli a vůle k uzavření manželství zcela chyběla. Následně obec oznámila, že jeden z účastníků řízení zemřel. V dané situaci by soud měl podle ustanovení § 376 odst. 1 z. ř. s. zastavit řízení. Navrhovatel však vychází ze samotné podstaty projednávané věci, která spočívá v určení, zda tu manželství je či není, kdy pojmovým znakem tzv. zdánlivého manželství či neexistentního manželství je fakt, že manželství vůbec nevznikne; takové manželství nemůže vyvolávat statusové a s ním spojené právní následky, nelze tedy vůbec hovořit o manželství. Smrtí účastníka řízení by proto nemohlo podle hmotného práva dojít k zániku právního vztahu, jestliže v daném případě šlo pouze o manželství zdánlivé, neboť tento právní vztah ani nevznikl.

Opomněl-li tedy zákonodárce umožnit soudu pokračovat v řízení o tom, zda je či není manželství, které bylo zahájeno z úřední povinnosti, je toto dle navrhovatele v rozporu s ústavním pořádkem a veřejným zájmem, neboť zastavením tohoto řízení z důvodu ztráty způsobilosti účastníka by došlo ke zhojení manželského stavu, kdy soud v řízení pouze deklaruje, že manželství nevzniklo.