Přehled jednání Ústavního soudu pro 4. týden roku 2015

16.01.2015

V tomto týdnu je nařízeno šest veřejných vyhlášení.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.01.2015 09:30 do: 20.01.2015 09:45
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 919/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesením Okresního soudu v Šumperku č. j. 3 Nt 351/2014-3 ze dne 10. 1. 2014 a č. j. 0 Nt 401/2014-9 ze dne 26. 2. 2014
Stručná charakteristika:  Vlastnictví - omezení
Označení navrhovatelů:  L. C. zastoupená advokátem Mgr. Petrem Hasalou se sídlem Radniční 13, Šumperk
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Šumperku bylo rozhodnuto o zajištění peněžních prostředků do konkrétní částky na osobním účtu stěžovatelky, v jehož rámci byla zakázána jakákoliv dispozice s peněžními prostředky v zajištěné výši s výjimkou výkonu rozhodnutí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatelka je podezřelá, že se dopustila skutku, který by mohl být kvalifikován jako přečin podvodu a že finanční prostředky na předmětném účtu jsou výnosem z trestné činnosti. Proti tomuto usnesení si podala stěžovatelka stížnost, kterou Okresní soud v Šumperku jako nedůvodnou zamítl, když v postupu Okresního státního zástupce v Šumperku neshledal žádné pochybení. Uvedl, že z výpisu z účtu vyplynuly nadlimitní výběry a bezhotovostní převody, ze kterých je dle soudu zřejmé, že stěžovatelka peníze z účtu odčerpává, a je proto důvodné podezření, že finanční prostředky na tomto účtu jsou výnosem z trestné činnosti. Opakovaná žádost o zrušení zajištění peněžních prostředků byla též zamítnuta jak státním zástupcem, tak i okresním soudem.

Stěžovatelka se domnívá, že obě soudní rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů, neboť jediným výsledkem přezkumné činnosti při rozhodování o obou podaných stížnostech bylo kusé ztotožnění se s názorem státního zástupce a ignorace argumentů stěžovatelky. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí Okresního soudu v Šumperku, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.01.2015 15:00 do: 20.01.2015 15:15
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 3157/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2014, č. j. 33 Cdo 1111/2014-159.
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces, lhůta k doplnění dovolání
Označení navrhovatelů:  P. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel v ústavní stížnosti spatřuje namítané porušení svého základního práva na spravedlivý proces v procesním postupu Nejvyššího soudu, který stěžovatelem podané dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 občanského soudního řádu s tím, že lhůta k doplnění dovolání skončila již dne 4. 2. 2014, aniž by se vypořádal s důsledky výzvy soudu prvního stupně ze dne 24. 1. 2014, kterou byl stěžovatel vyzván k doplnění svého dovolání, a to ve lhůtě jednoho měsíce. Dle stěžovatele je takový postup Nejvyššího soudu rozporný s ústavním pořádkem s ohledem na ochranu dobré víry v nabytá práva, konstituovaná akty orgánů veřejné moci, přičemž případné vadné poučení o procesních právech nemůže jít k tíži adresátů. Nadto stěžovatel namítá, že se nachází i v přímém rozporu s judikaturou Ústavního soudu.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.01.2015 15:15 do: 20.01.2015 15:45
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2216/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2014, č. j. 8 Afs 3/2014 a proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2013, č. j. 15 Af 45/2013 - 78.
Stručná charakteristika:  zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů ("solární odvod"), daňové právo
Označení navrhovatelů:  PT Energetická s. r. o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel provozuje fotovoltaickou elektrárnu v obci Zbrašín. Vyrobenou elektřinu dodává do distribuční sítě společnost ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „plátce daně“). Předmětem sporu se stala platba za elektřinu dodanou do distribuční sítě v období únor až červen 2012. Plátce daně totiž nevyplatil žalobci celou fakturovanou částku za dodanou elektřinu, ale srazil z ní částku ve výši odvodu z elektřiny ze slunečního záření („solární odvod“) podle § 7a zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Stěžovatel tak požádal plátce daně o vysvětlení podle ustanovení § 237 odst. 1 daňového řádu. Plátce daně uvedl, že byl povinen solární odvod srazit a odvést podle ustanovení § 7g odst. 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Následně podal stěžovatel k Finančnímu úřadu v Děčíně (dále jen „správce daně“) stížnosti na postup plátce daně podle § 237 odst. 3 daňového řádu. Správce daně však tyto stížnosti zamítl a stejně tak Finanční ředitelství v Ústí nad Labem zamítlo podaná odvolání proti těmto rozhodnutím. Spor vyústil v podání právní žaloby ke krajskému soudu, který ji ústavní stížností napadeným rozhodnutím zamítl. Následnou kasační stížnost stěžovatele Nejvyšší správní soud zamítl.

Stěžovatel se domnívá, že se vůči němu správní soudy, zejména Nejvyšší správní soud, dopustily odepření spravedlnosti, neboť se vyhnuly věcnému přezkoumání jeho věci, ačkoliv pro toto přezkoumání byly naplněny všechny zákonné podmínky. Podle výkladu Nejvyššího správního soudu totiž výrobce energie ze slunečního záření, který tvrdí, že do jeho ústavně zaručených práv bylo zasaženo v důsledku aplikace ustanovení zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění platném do 31. 12., upravujících „solární odvod“, nemá ve své procesní dispozici žádný prostředek obrany, jímž by se proti takovémuto tvrzenému zásahu mohl účinně bránit. Stěžovatel rovněž shledává porušení práva na spravedlivý proces v postupu krajského soudu, který se nezabýval tvrzeními žalobce, že ve vztahu k jeho fotovoltaické elektrárně je porušena zákonná garance patnáctileté návratnosti jeho investice a že uplatněním „solárního odvodu“ dochází k zásahu do jeho samotné majetkové podstaty jako výrobce, a výslovně odmítl provést důkazy, které stěžovatel v tomto směru navrhl v průběhu řízení o podané žalobě. Následně stěžovatel přednáší argumenty svědčící protiústavnímu dopadu „solárního odvodu“ v jeho případě, neboť za současné situace vykazuje ztráty, jeho vlastní kapitál i cash flow jsou záporné, společnost je ohrožena insolvencí a je porušena také požadovaná patnáctiletá návratnost. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudků Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť se domnívá, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva na ochranu vlastnictví, právo podnikat a právo na soudní ochranu.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.01.2015 15:30 do: 20.01.2015 16:00
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV.ÚS 1256/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vlasta Formánková
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 29 Cdo 2693/2013-195 ze dne 23. ledna 2014
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces dle § 36 odst.1 Listiny základních práv a svobod
Označení navrhovatelů:  FlexiLease s.r.o., zastoupené JUDr. Radimem Chalupou, Ph.D., advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Drnovicích, Kuzina 169
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Krajský soud v Brně rozsudkem rozhodl, že jím vydaný směnečný platební rozkaz, kterým původně uložil vedlejším účastníkům zaplatit společně a nerozdílně stěžovatelce částku 369.962,- Kč se 6% úrokem od 21. května 2012 do zaplacení a náhradu nákladů řízení, se vůči oběma vedlejším účastníkům v plném rozsahu zrušuje. K odvolání stěžovatelky Vrchní soud v Olomouci rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé potvrdil, ve výroku o nákladech řízení změnil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Dovolání stěžovatelky Nejvyšší soud usnesením odmítl a rozhodl o nákladech dovolacího řízení. Dovolání stěžovatelky odmítl Nejvyšší soud ústavní stížností napadeným rozhodnutím proto, že dovolání podle Nejvyššího soudu neobsahovalo řádné vymezení přípustnosti dovolání, když v něm nebylo vymezeno, v čem stěžovatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu je formalistické a porušuje právo stěžovatelky na soudní ochranu a spravedlivý proces. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.01.2015 09:30 do: 21.01.2015 10:00
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3028/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze dne 15. 7. 2014 č. j. 14 To 210/2014-33
Stručná charakteristika:  vazba
Označení navrhovatelů:  D. Ř.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel v ústavní stížnosti navrhuje, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, kterým bylo na základě stížnosti podané státní zástupkyní rozhodnuto o zrušení usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích, jímž byl stěžovatel podle  § 71a trestního řádu propouštěn na svobodu, bylo rozhodnuto, že se přijímá písemný slib, byl stanoven dohled probačního úředníka a uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. Krajský soud nově rozhodl tak, že se podle § 71a trestního řádu žádost o propuštění z vazby na svobodu  zamítá, podle § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu se nepřijímá písemný slib, podle § 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu se nestanovuje dohled probačního úředníka a podle § 73 odst. 4 trestního řádu se neukládají žádná omezení. Stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud nařídil jeho propuštění z vazby na svobodu, neboť se domnívá, že usnesením krajského soudu bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces.

Stěžovatel namítá, že napadeným rozhodnutím byla zamítnuta jeho žádost o propuštění z vazby na svobodu i přesto, že došlo k překročení tříměsíční lhůty, ve které podle ustanovení § 72 odst. 1 trestního řádu musí být rozhodnuto o ponechání obviněného ve vazbě, anebo o jeho propuštění na svobodu.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.01.2015 13:00 do: 22.01.2015 13:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1554/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2014 č. j. 30 Co 302/2013-612
Stručná charakteristika:  střídavá péče
Označení navrhovatelů:  M. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud pro Prahu – východ svěřil pro dobu před i po rozvodu manželství nezletilou dceru stěžovatele do střídavé péče obou rodičů s týdenním intervalem střídání, upravil péči o letních prázdninách v roce 2013 a rozhodl o vyživovací povinnosti obou rodičů. K odvolání matky pak Krajský soud v Praze změnil tento rozsudek tak, že svěřil nezletilou do péče matky a stanovil otci vyživovací povinnost a současně též o splácení nedoplatku na výživném.

Stěžovatel mj. odvolacímu soudu vytýká, že vyšel z neúplně a nesprávně zjištěného skutkového stavu, nijak nezjišťoval ani neodůvodnil zájem dítěte. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Praze, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces, soudní či jinou ochranu a do práva na výchovu dítěte.