Přehled jednání Ústavního soudu pro 40. týden roku 2016

30.09.2016

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.10.2016 09:00 do: 05.10.2016 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1820/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2016, sp. zn. 44 To 216/2016.
Stručná charakteristika: rozhodnutí o vazbě, právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  V. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je vazebně stíhán pro zvlášť závažný zločin loupeže v jednočinném souběhu se zvlášť závažným zločinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Do vazby byl stěžovatel vzat usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a), c) trestního řádu (tzv. útěková a předstižná vazba). Toto usnesení nabylo právní moci dne 1. 2. 2016 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2016. Později mu byla vazba obvodním soudem prodloužena. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel dne 28. 4. 2016 blanketní stížnost, v níž uvedl, že ji doplní do 5 dnů. Toto doplněné odůvodnění bylo doručeno obvodnímu soudu dne 3. 5. 2016, a ačkoliv obvodní soud předložil Městskému soud v Praze stížnost stěžovatele dne 13. 5. 2016, samotné doplnění odůvodnění stížnosti témuž soudu zaslal až dne 20. 5. 2016. Městský soud nicméně usnesením napadeným nyní projednávanou ústavní stížností rozhodl již dne 19. 5. 2016, a to tak, že se stížnost stěžovatele zamítá.

Rozhodnutí Městského soudu v Praze dle stěžovatele porušilo jeho základní právo na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a právo na osobní svobodu zaručené čl. 5 odst. 4 Úmluvy. Tato protiústavnost spočívá v tom, že Obvodní soud pro Prahu 1 postoupil předmětný spis spolu se stížností stěžovatele k rozhodování Městskému soudu v Praze, aniž by však předložil řádně a včas doručené odůvodnění dotčené stížnosti (a to včetně jejích příloh).