Přehled jednání Ústavního soudu pro 41. týden roku 2015

02.10.2015

V tomto týdnu je nařízeno jedno veřejné vyhlášení.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 08.10.2015 14:00 do: 08.10.2015 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1944/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 4. 2015 č. j. 44 Co 353/2014-164
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces, rovnost účastníků řízení.
Označení navrhovatelů:  EUROCOIN, s. r. o., zastoupená JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem v Brně
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka u Městského soudu v Brně podala žalobu, kterou se vůči třem žalovaným domáhala náhrady škody ve výši 27 620 Kč, způsobené trestným činem poškozování cizí věci. Prvostupňový soud provedl dokazování a následně vyhlásil rozsudek pro zmeškání, kterým žalobě vyhověl a uvedl v něm, že byly splněny podmínky podle § 153b odst. 1 občanského soudního řádu a že se tvrzení obsažená v žalobě považují za nesporná. Soud se dále v odůvodnění zabýval tvrzením jednoho z žalovaných (obsaženým v písemném vyjádření k žalobě), podle něhož již část škody nahradil pojišťovně. K tomu soud uvedl, že z doložených listin pojišťovna žádné plnění stěžovatelce neuhradila, a nárok tak na ni nemohl přejít. Pokud proto žalovaný cokoli uhradil, je to v daném případě irelevantní. Krajský soud následně projednával odvolání proti rozsudku pro zmeškání, přičemž v rámci ústního jednání účastníkům sdělil svůj právní názor, že předmětný rozsudek ve skutečnosti není rozsudkem pro zmeškání, nýbrž rozsudkem kontradiktorním. Po provedení dokazování na dalším ústním jednání krajský soud ústavní stížností napadeným rozsudkem rozhodl tak, že se co do částky 25 620 Kč žaloba zamítá, co do částky 2 000 Kč s příslušenstvím se prvostupňové rozhodnutí potvrzuje. Městský soud dle odvolacího soudu prováděl dokazování, pochybil však, pokud zároveň neřešil rozporná tvrzení účastníků dotazem na Českou pojišťovnu. To proto napravil odvolací soud a zjistil, že stěžovatelce byla uhrazena částka 25 620 Kč. Stěžovatelce proto dle odvolacího soudu v této částce chybí aktivní legitimace, neboť právo na náhradu škody přešlo na Českou pojišťovnu ve smyslu § 33 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

Stěžovatelka následně podala ústavní stížnost, v níž uvedla, že odvolací soud nerespektoval ustanovení občanského soudního řádu, činil procesní úkony, jež zákon nepřipouští, přezkoumával rozhodnutí soudu prvního stupně v rozsahu, v němž ho vůbec přezkoumávat nesměl, a rozhodl v rozporu s obsahem spisu. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.