Přehled jednání Ústavního soudu pro 45. týden roku 2015

30.10.2015

go site go III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.11.2015 13:30 do: 03.11.2015 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3462/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2014 č. j. 55 Co 363/2014-904 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 13. 6. 2014 č. j. 41 P 80/2011-812
Stručná charakteristika:  Spravedlivý proces, ochrana před neoprávněným zasahováním do rodinného života
Označení navrhovatelů: J. U., zastoupená JUDr. Janem Křížem, advokátem se sídlem v Praze
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

source link  

follow site Rozsudkem Městského soudu v Praze byl nezletilý syn stěžovatelky svěřen do střídavé péče obou rodičů. Dne 21. 10. 2013 podala stěžovatelka návrh na změnu výchovy. Dne 30. 4. 2014 podal otec návrh na výkon rozhodnutí uložením pokuty, neboť mu stěžovatelka syna opakovaně nepředala, čímž měla porušit pravidla stanovená soudem v rozhodnutí o střídavé péči. Ústavní stížností napadeným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 nařídil soud stěžovatelce výkon rozhodnutí uložením pokuty v celkové výši 9.000 Kč. V odůvodnění svého rozhodnutí obvodní soud uvedl, že má za to, že stěžovatelka neučinila nic pro to, aby došlo k předávání syna. Dále soud uvedl, že nezjistil žádné závažné skutečnosti, které by otce vylučovaly z výchovy syna, které by byly důvodem pro podstatné omezení styku mezi nimi. K odvolání stěžovatelky Městský soud v Praze usnesení soudu I. stupně potvrdil.

Stěžovatelka uvádí, že nijak nebránila styku syna s otcem a k nepředání došlo pouze v důsledku synova vlastního rozhodnutí. Proto sankce, uložená jako následek znemožnění styku dítěte s druhým rodičem, postrádá zákonné opodstatnění. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 9, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno její právo na ochranu před zasahováním do rodinného života.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.11.2015 14:00 do: 03.11.2015 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 411/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 1. 2015 č. j. 18 Co 471/2014-277
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  Ing. R. H., Ph. D., zastoupený Mgr. Ing. Ondřejem Blahou, advokátem se sídlem Praha 8
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

Usnesením Krajského soudu v Plzni bylo nařízeno předběžné opatření spočívající v tom, že vedlejší účastník je povinen umožnit neomezený a trvalý přístup do svého objektu stěžovateli a všem zaměstnancům vedlejšího účastníka. Předběžné opatření bylo jedním z důsledků sporu jednatelů vedlejšího účastníka ESTO Cheb, s. r. o., kdy jedním z jednatelů je právě stěžovatel, přičemž o jeho odvolání z funkce se vede soudní spor. Vrchní soud v Praze k odvolání vedlejšího účastníka rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil. Stěžovatel měl za to, že vedlejší účastník předběžné opatření porušuje a proto se před Okresním soudem v Chebu domáhal výkonu předběžného opatření, okresní soud stěžovateli vyhověl a uložil vedlejšímu účastníkovi pokutu ve výši 50.000,- Kč. Proti uložení pokuty podal vedlejší účastník odvolání, které bylo Krajským soudem v Plzni odmítnuto. Vedlejší účastník dále podal návrh na zastavení exekuce. Okresní soud v Chebu ve výroku I. výkon rozhodnutí zastavil a rozhodl tak, že je vedlejší účastník povinen zaplatit stěžovateli náhradu nákladů řízení ve výši 9.819 Kč. Výkon rozhodnutí byl zastaven z důvodu podle § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu s odůvodněním, že v průběhu výkonu rozhodnutí vedlejší účastník svou povinnost nařízenou předběžným opatřením začal plnit. K odvolání vedlejšího účastníka rozhodl Krajský soud v Plzni ústavní stížností napadeným usnesením tak, že výrok o nákladech řízení změnil. Podle nového výroku nikdo z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení vedeného před soudem prvého stupně. Krajský soud svůj závěr odůvodnil tak, že i když byl návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podán důvodně, v průběhu řízení podal vedlejší účastník návrh na jeho zastavení, s čímž stěžovatel nesouhlasil a zbytečně navyšoval náklady řízení. Z tohoto důvodu odvolací soud aplikoval ustanovení § 150 občanského soudního řádu a žádnému účastníkovi nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Stejně tak nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu řízení odvolacího.

Stěžovatel má za to, že v jeho věci bylo vydáno tzv. překvapivé rozhodnutí, které není v souladu s principem právní jistoty a legitimního očekávání a nemohlo být z jeho strany nikterak předvídáno. Stěžovatel je přesvědčen, že v právním státě nemůže obstát taková libovůle obecných soudů spočívající v tom, že v typově stejných věcech bude rozhodováno naprosto odlišným způsobem a jeden senát Krajského soudu v Plzni shledá procesní zavinění na straně povinného a uloží mu povinnost k úhradě nákladů řízení a druhý prakticky v tomtéž případě aplikuje § 150 občanského soudního řádu, aniž by byly splněny zákonné podmínky tohoto ustanovení. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

 

 

click here II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.11.2015 15:00 do: 03.11.2015 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 3662/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2014 sp. zn. 3 To 51/2014
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces a práva vlastnického - zajištění věcí v trestním řízení
Označení navrhovatelů: T. K. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

Ústavní stížností napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o vrácení částky 64.000 Kč, zajištěné při domovní prohlídce proběhlé u něj dne 18. 1. 2005.

Stěžovatel v ústavní stížnosti především namítá, že řízení je stiženo zásadními průtahy, kdy trvá již od roku 2005 a je zřejmé, že ještě trvat bude. Otázku plynutí času soudy nevzaly dostatečně v úvahu, ačkoliv by mělo platit, že potřebu ochrany práva na nerušené užívaní vlastnictví a na podnikání u déle trvajícího zajištění majetku je s postupujícím časem nutno mít stále více v patrnosti. Mělo by být též zohledněno, že důvodem zajištění mělo být, že se jedná o výnosy z trestné činnosti, avšak v případu to dosud nebylo potvrzeno. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na ochranu vlastnického práva a právo na spravedlivý proces.