Přehled jednání Ústavního soudu pro 47. týden roku 2015

13.11.2015

V tomto týdnu je nařízeno jedno veřejné vyhlášení.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.11.2015 10:00 do: 20.11.2015 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 858/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 12. 2013, č. j. 5 Co 1460/2013-232, a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 1. 2014, č. j. 5 Co 1460/2013-248
Stručná charakteristika: náležitosti rozhodnutí soudu o zastavení exekuce
Označení navrhovatelů:  Ing. M. M., zast. JUDr. Jiřím Šmrhou ml., advokátem se sídlem Strakonice, Plánkova 600
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se jako oprávněný domáhal v rámci exekučního řízení vedeného proti povinnému DŘEVOKOV Blatná, a.s. (vedlejší účastník) uspokojení své pohledávky, která mu byla pravomocně přiznána rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích. Na návrh vedlejšího účastníka byla exekuce částečně zastavena. Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací prvostupňové rozhodnutí změnil a snížil částku, ohledně které byla exekuce zastavena. Stěžovatel následně odvolacímu soudu navrhl vydání doplňujícího rozhodnutí ve smyslu § 166 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, odvolací soud tento návrh zamítl s odůvodněním, že ve vykonávacím řízení nelze při rozhodování o jeho zastavení použít ustanovení § 166 občanského soudního řádu o vydání doplňujícího rozhodnutí s odkazem, že soud nerozhodl o celém předmětu řízení.

Stěžovatel odvolacímu soudu vytýká, že tento sice správně zastavil předmětnou exekuci pouze co do částky 75.684,- Kč, tj. částky, která byla stěžovateli vedlejším účastníkem mimo exekuční řízení uhrazena, avšak ve svém rozhodnutí již neuvedl, jaká část či jaký druh závazků vedlejšího účastníka zaplacením zanikl, tj. nespecifikoval, zda došlo k částečné úhradě jistiny (resp. které z jistin, pro něž je předmětná exekuce vedena) či úroků z prodlení. Odvolacímu soudu stěžovatel vytkl též to, že tento nerozhodl o celém předmětu řízení, když ve zbývající části nezamítl návrh vedlejšího účastníka na zastavení exekuce, a to ani dodatečně v reakci na návrh stěžovatele na vydání doplňujícího rozhodnutí ve smyslu § 166 občanského soudního řádu. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a právo na ochranu vlastnictví.