Přehled jednání Ústavního soudu pro 48. týden roku 2015

20.11.2015

V tomto týdnu je nařízeno pět veřejných vyhlášení.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 24.11.2015 09:30 do: 24.11.2015 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1573/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 3. 2015 č. j. 12 To 96/2015-400.
Stručná charakteristika: trestní věc - lhůta k podání stížnosti
Označení navrhovatelů:  M. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel namítá, že ústavní stížností napadeným rozhodnutím byla jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu v Náchodě chybně posouzena jako opožděně podaná, neboť Krajský soud v Hradci Králové za okamžik rozhodující pro počátek běhu třídenní lhůty k podání stížnosti považoval den, kdy bylo usnesení Okresního soudu v Náchodě v rámci veřejného zasedání a v přítomnosti stěžovatele vyhlášeno. Uvedeným usnesením Okresního soudu v Náchodě byl zamítnut návrh na obnovu řízení v trestní věci stěžovatele.

Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byla odmítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu v Náchodě jako opožděně podaná, neboť se domnívá, že rozhodnutím krajského soudu bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces. Dále stěžovatel navrhuje, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení před Ústavním soudem.

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.11.2015 09:45 do: 26.11.2015 09:59

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 363/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vladimír Kůrka
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2014 č. j. 26 Cdo 3485/2014-215
Stručná charakteristika:  - vadné poučení soudem, důsledky pro spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  V. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

V původním řízení se jednalo o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu. Městský soud v Praze jako odvolací soud zamítl žalobu stěžovatele, proti čemuž stěžovatel brojil podáním dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud ústavní stížností napadeným usnesením ze dne 22. 10. 2014 dovolací řízení zastavil. V odůvodnění uvedl, že lhůta pro podání dovolání činila v případě stěžovatele tři měsíce, počítané od právní moci usnesení o neustanovení advokáta (dne 4. 1. 2014); v této lhůtě však zvolený advokát dovolání sepsané stěžovatelem nenahradil vlastním podáním, nedoplnil je a ani se s ním neztotožnil. K dovolání doručenému soudu dne 7. 4. přitom přihlížet nelze, neboť lhůta k podání dovolání uplynula již dne 4. 4. 2014.

Stěžovatel namítá, že za situace, kdy mu byla usnesením obvodního soudu (doručeném dne 21. 3. 2014) stanovena patnáctidenní lhůta k doplnění dovolání, se opodstatněně domníval, že jeho dovolání doplněné v takto určené lhůtě (dne 7. 4. 2014 – doplnit ze spisu: podané na poště kdy…) nebude odmítnuto jako opožděné, resp. že coby opožděně podané doplnění dovolání nebude řízení zastaveno. Tím, že Nejvyšší soud jen „stroze“ a chybně spočítal lhůtu k podání dovolání, přičemž nezohlednil lhůtu stanovenou mu výzvou soudu prvního stupně, odňal mu právo na přístup k soudu a soudní ochranu. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na přístup k soudu a soudní ochranu.

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.11.2015 10:00 do: 26.11.2015 10:14

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 599/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vladimír Kůrka
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2014 sp. zn. 6 To 5/2014
Stručná charakteristika:  - podmíněné propuštění, procesní vady, spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  P. H.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo vyhověno žádosti stěžovatele o podmíněné propuštění z výkonu trestů odnětí svobody v trvání tří a dvou let; ke stížnosti státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Městský soud v Praze ústavní stížností napadeným usnesením usnesení obvodního soudu zrušil a sám rozhodl tak, že stěžovatelovu žádost zamítl, jelikož dospěl k závěru, že od stěžovatele nelze očekávat, že v budoucnu povede řádný život.  


Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že v rozporu s judikaturou Ústavního soudu mu stížnostní soud nedal možnost se k dané věci osobně vyjádřit, neboť rozhodl v neveřejném zasedání, a to i přesto, že doplnil dokazování, a zaujal oproti obvodnímu soudu odlišné stanovisko i na základě důkazů a skutečností, které nebyly předmětem řízení před soudem prvního stupně. Nadto se stěžovatel domnívá, že městský soud nesprávně interpretoval i hmotněprávní podmínku podmíněného propuštění (spočívající v prognóze řádného vedení života na svobodě), neboť její nesplnění dovozuje toliko z jeho předchozího chování, čím porušuje zákaz obsažený v ustanovení čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno především jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.11.2015 10:15 do: 26.11.2015 10:29

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1339/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vladimír Kůrka
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2014 č. j. 55 Co 499/2013-62
Stručná charakteristika:  - náklady řízení, nedostatek způsobilého subjektu
Označení navrhovatelů:  V.M.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

Stěžovatel se domáhá toho, aby Ústavní soud pro porušení práva na spravedlivý proces a práva na rovnost účastníků zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí Městského soudu v Praze. Namítá přitom, že Obvodní soud pro Prahu 8 ani Městský soud v Praze jej nevyrozuměly o podaném odvolání, čímž mu byla odňata možnost jednat před soudem a uplatnit svá práva v řízení, dále že Městský soud v Praze uložil napadeným usnesením jak jemu tak i v té době zesnulé manželce povinnost k úhradě nákladů řízení, přestože jeho právní zástupce zaslal s oznámením o převzetí zastoupení i sdělení o úmrtí jmenované, což doložil i úmrtním listem.  Městský soud v Praze však jednal i nadále pouze se stěžovatelem a právnímu zástupci přes opakované urgence ke dni podání stížnosti usnesení nedoručil, a konečně uvádí, že vedlejším účastníkům podle jeho názoru nárok na náhradu nákladů řízení nevznikl.

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.11.2015 10:30 do: 26.11.2015 10:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3265/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vladimír Kůrka
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 8. 2014 sp. zn. 8 To 379/2014
Stručná charakteristika:  čl. 36 odst. 1 Listiny, trestní proces, obnova řízení, lhůta ke stížnosti
Označení navrhovatelů:  Ing. F.P., P.P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

Krajský soud v Plzni zamítl jako opožděnou stížnost stěžovatelů proti usnesení, kterým Okresní soud v Rokycanech zamítl jejich návrh na povolení obnovy řízení. Krajský soud svůj závěr odůvodnil tím, že nebyla podána v třídenní lhůtě, jež dle jeho názoru počala běžet již od okamžiku ústního vyhlášení usnesení okresního soudu, nikoliv až od okamžiku jeho doručení. Stěžovatelé v ústavní stížnosti namítají, že ve smyslu závěrů rozhodnutí Nejvyššího soudu a rovněž dle konstantní judikatury Ústavního soudu počíná lhůta k podání stížnosti běžet (až) doručením usnesení soudu, jímž je zamítnut návrh na povolení obnovy řízení. Domnívají se proto, že napadené rozhodnutí není v souladu se zákonem, porušuje jejich základní práva a je i rozhodnutím překvapivým, neboť je založeno na právních závěrech nesouladných s rozhodovací činností Ústavního soudu. Domáhají se proto jeho zrušení pro porušení svého práva na spravedlivý proces.