Přehled jednání Ústavního soudu pro 49. týden roku 2015

27.11.2015

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.11.2015 10:00 do: 30.11.2015 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 354/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014 č. j. 25 Cdo 4155/2014-130, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 4. 2014 č. j. 10 Co 1188/2012-105 a rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 7. 6. 2012 č. j. 39 C 448/2009-66
Stručná charakteristika:  Náležitosti dovolání
Označení navrhovatelů:  R. H.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V řízení před obecnými soudy bylo rozhodováno o žalobě stěžovatele na zaplacení 84.760 Kč s příslušenstvím coby náhrady škody, kterou mu měla způsobit žalovaná – vedlejší účastnice řízení před Ústavním soudem. Okresní soud napadeným rozhodnutím, které ve věci samé bylo následně potvrzeno napadeným rozhodnutím krajského soudu, stěžovatelovu žalobu zamítl, neboť stěžovatelův nárok shledal promlčeným. Dovolání stěžovatele bylo Nejvyšším soudem odmítnuto pro vady, pro něž nebylo možno v dovolacím řízení pokračovat.

Podle stěžovatele bylo napadenými rozhodnutími porušeno jeho právo na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 4 Ústavy České republiky. Obecné soudy se dle jeho názoru zejména dopustily vadného posouzení běhu promlčecí doby v daném případě. Krom toho stěžovatel kritizuje i postup soudů v dovolacím řízení, neboť se domnívá, že pokud v jeho dovolání byly zjištěny vady, pak na ně měl být včas upozorněn a mělo mu být umožněno je odstranit.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 01.12.2015 09:00 do: 01.12.2015 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2766/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 6. 2013, č. j. 1 Co 44/2013-437, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2014, č. j. 30 Cdo 292/2014-493.
Stručná charakteristika: právo na zákonného soudce
Označení navrhovatelů:  1) T. K. a 2)V. K.

Stěžovatelé (matka a syn) se v řízení před obecnými soudy domáhali prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti omluvy a finančního zadostiučinění po vedlejším účastníkovi řízení (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje) za zásah, k němuž došlo po domácím porodu stěžovatelky v únoru 2010, kdy záchranná služba byla přivolána k ošetření novorozence a jeho pupeční šňůry. Přestože bylo dítě zdravé, trval přivolaný lékař na okamžitém převozu dítěte do nemocnice. Stěžovatelka a její partner s tím však nesouhlasili a navrhli, že se sami dostaví s dítětem na prohlídku v ranních hodinách. Lékař však přivolal Policii České republiky a přinutil matku s dítětem k odjezdu do nemocnice. Během zásahu došlo k větrání bytu a vystavení novorozence venkovním teplotám, takže dítě bylo při přijetí do nemocnice podchlazeno.
Případ byl přidělen soudci Krajského soudu v Brně M. Ryškovi, který věc projednal „bez předsudků vůči domácím porodům“, žalobě vyhověl a svoje rozhodnutí podrobně a přesvědčivě odůvodnil.  Poté, co jeho rozsudek k odvolání vedlejšího účastníka zrušil Vrchní soud v Olomouci, jmenovaný soudce splnil požadavky odvolacího soudu na provedení dalších důkazů, nicméně dospěl ke stejnému právnímu závěru. Vrchní soud v Olomouci tento v pořadí druhý rozsudek Krajského soudu v Brně usnesením napadeným nyní projednávanou ústavní stížností opět zrušil a současně nařídil, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný soudce. Následné dovolání odmítl jako nepřípustné Nejvyšší soud.

Stěžovatelé Nejvyššímu soudu vytýkají, že postupoval přepjatě formalisticky, jelikož přípustnost dovolání v něm údajně byla implicitně vymezena a proto nic nebránilo jeho projednání. Stěžovatelé dále namítají porušení základního práva na zákonného soudce, práva na účinný prostředek nápravy proti porušení svých práv a principu vázanosti soudce zákonem a mezinárodní smlouvou. Ke změně soudce podle ustanovení § 221 odst. 2 občanského soudního řádu by totiž mělo být přistoupeno jen tehdy, jestliže soudce není schopen zakončit řízení zákonným způsobem a je proto třeba chránit účastníky řízení před průtahy vzniklými v důsledku nesprávného postupu soudu I. stupně, což dle stěžovatelů není tento případ. Stěžovatelé se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhají zrušení usnesení Nejvyššího soudu a usnesení Vrchního soudu v Olomouci.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.12.2015 10:00 do: 03.12.2015 10:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3825/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: výroky I, II a V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2014 č. j. Ars 5/2014-28 a výrok III usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2014 č. j. 67 A 5/2014-53, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 93 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a návrhem na zrušení ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů,
Stručná charakteristika: místní referendum; základní právo podílet se na správě veřejných věcí
Označení navrhovatelů: Přípravný výbor pro účely místního referenda ve statutárním městě Jihlava
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Přípravný výbor pro účely místního referenda ve statutárním městě Jihlava (stěžovatel) se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá, aby Ústavní soud zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu, resp. jejich specifikované části, vydané v řízení o návrhu na vyhlášení místního referenda resp. na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky. Spolu s ústavní stížností stěžovatel podal návrh na zrušení ustanovení § 93 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, jež zní: “(4) Na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.“ a na zrušení ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, jež zní: „(1) K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.“.