Přehled jednání Ústavního soudu pro 50. týden roku 2014

04.12.2014

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.12.2014 13:00 do: 12.12.2014 13:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 2472/13
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2012 č. j. 51 Co 429/2011-678 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2013 č. j. 32 Cdo 3601/2012-731
Stručná charakteristika:  Právo na ochranu majetku
Označení navrhovatelů:  Stavitelství Delta Brno, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 2, Brno, zastoupené JUDr. Jiřím Ponížilem, advokátem, se sídlem Kobližná 19, Brno
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka uzavřela dne 28. 3. 1994 s žalovanou smlouvu o dílo, ve které se zavázala k dostavění čističky odpadních vod a kanalizace v obci, přičemž cena za zhotovení díla byla stanovena na 70 442 000 Kč. Z důvodu nedostatku peněz na straně žalované stěžovatelka na konci roku 1995 zastavila práce, zpracovala soupis provedených prací na stavbě, a na jeho základě fakturovala žalované (vedlejší účastnici tohoto řízení) částku 790 591 Kč. Dne 10. 7 1996 došlo k předání a převzetí nedokončené stavby mezi subdodavatelem stěžovatelky a stěžovatelkou, a to za souhlasu žalované. Dvěma dohodami o započtení uzavřenými 16. 12. 1996 a 20. 1. 1997 mezi stěžovatelkou a žalovanou došlo ke snížení původní částky na částku 480 743 Kč. Dne 20. 1. 1997 pak stěžovatelka fakturovala práce opět ve výši 790 951 Kč, a na základě této faktury se pak stěžovatelka žalobou ze dne 28. 12. 2000 domáhala zaplacení částky 480 743 Kč s příslušenstvím jako dluhu z této faktury a smluvní pokuty. Žalovaná 1. 7. 2002 odstoupila od smlouvy o dílo a 26. 7. 2002 uzavřela smlouvu o dílo s jinou společností, na základě které byla stavba dokončena a dne 18. 12. 2002 i zkolaudována.

Okresní soud v Bruntále žalobě stěžovatelky vyhověl. Toto rozhodnutí bylo zrušeno odvolacím soudem - Krajským soudem v Ostravě. Druhým rozsudkem v řadě soud prvního stupně žalobě vyhověl co do částky 480 743 Kč s úroky z prodlení a nárok na zaplacení smluvní pokuty zamítl. Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve vztahu k zamítavému výroku týkajícího se smluvní pokuty, výrok vyhovující týkající se částky 480 743 Kč zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Soud prvního stupně v pořadí třetím rozsudkem žalobu zamítl s tím, že nárok je promlčen z důvodu změny žaloby. Odvolací soud pak usnesením rozsudek soudu prvního stupně zrušil. Dospěl k závěru, že stěžovatelka uplatnila původní žalobou z roku 2000 nárok vyplývající ze smlouvy o dílo, a to na zaplacení ceny prací vyúčtovaných fakturou. Soud prvního stupně následně připustil změnu žaloby a  rozsudkem žalobu zamítl. Odvolací soud ústavní stížností napadeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Nejvyšší soud odmítl stěžovatelčino dovolání v záhlaví uvedeným usnesením jako nepřípustné.

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti poukazuje na skutečnost, že poté, co soud prvního stupně zamítl její žalobu s tím, že její nárok z bezdůvodného obohacení je promlčen, soud odvolací vyslovil názor opačný s tím, že se jedná o totožný skutek, který je pak třeba posoudit podle § 544 obchodního zákoníku a doplnit náležitě dokazování. Povinnost doplnit podání po výzvě stěžovatelka splnila, v důsledku čehož byla pak její žaloba zamítnuta. Rozhodování obecných soudů tak stěžovatelka považuje za nekonzistentní a nepředvídatelné, a tedy v rozporu s legitimním očekáváním. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní domáhá zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a Nejvyššího soudu, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na ochranu majetku a právo na spravedlivý proces.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.12.2014 13:30 do: 12.12.2014 14:00
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1041/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost usnesením Městského soudu v Praze č. j. 35 Co 485/2013-96 ze dne 13. 12. 2013 a č. j. 11 Co 476/2013-95 ze dne 18. 12. 2013 a usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 č. j. 35 EC 863/2010-87 ze dne 28. 8. 2013 a č. j. 35 EC 3048/2010-86 ze dne 28. 8. 2013
Stručná charakteristika:  Procesní způsobilost nezletilých účastníků civilního řízení
Označení navrhovatelů:  A. F.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka, narozená v březnu 1994, byla po patnáctém roce svého věku několikrát kontrolována revizory při jízdě pražskou městskou hromadnou dopravou (dále jen „MHD“) bez platné jízdenky. V té době vyrůstala v sociálně komplikovaném prostředí pouze se svou matkou, která byla vážně nemocná. Rodiče byli rozvedeni, stěžovatelka byla svěřena do péče matky, se kterou sdílela bydliště, a s otcem, který žil v jiném městě, nebyla v kontaktu. Matka nedávala stěžovatelce dostatek financí na zajištění osobních potřeb ani na jízdné do školy; pouze vždy slíbila stěžovatelce, že pokuty za „černé“ jízdy vyřídí. Stěžovatelka používala pražskou MHD pro cesty do školy, za nákupy apod. Pohledávky provozovatele MHD vůči stěžovatelce byly postoupeny soukromým společnostem, které navrhly vydání elektronických platebních rozkazů. Teprve po smrti matky, která zemřela 27. 12. 2010, stěžovatelka (tehdy ještě nezletilá) zjistila za pomoci pěstounky, že proběhlo pět soudních řízení a že jedno řízení stále probíhá proti stěžovatelce jako žalované v důsledku nezaplacených smluvních pokut – přirážek k jízdnému. Nyní posuzovaná ústavní stížnost se týká dvou z těchto šesti řízení.

Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 5 pro jejich rozpor se svými ústavně zaručenými právy na spravedlivý proces, na ochranu majetku, na zvláštní ochranu dětí a mladistvých a na respektování nejlepšího zájmu dítěte.