Přehled ústních jednání pro 1. týden roku 2011

29.12.2010

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
5. 1. 2011 8:30
- 5. 1. 2011 9:00
Sp. zn.: III. ÚS 1275/10
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Ing. V. K. a spol.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

11. března 2010 č. j. 30 Cdo 3996/2008-209 a rozsudku Vrchního soudu v

Olomouci ze dne 21. května 2008 č. j. 1 Co 289/2007-75.
(promlčení práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích u neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelé

jsou pozůstalými po oběti dopravní nehody. Jelikož byla dopravní nehoda

předmětem šetření v trestní věci, vyčkali s uplatněním náhrady

nemajetkové újmy v penězích do ukončení řízení a označení viníka nehody.

Krajský soud v Ostravě přiznal stěžovatelům náhradu nemajetkové újmy

v penězích, proti čemuž se vedlejší účastník řízení o ústavní stížnosti

odvolal. Vrchní soud jeho odvolání vyhověl s tím, že se jedná o nárok

promlčený (v mezidobí došlo ke změně judikatury v otázce náhrady

nemajetkové újmy v penězích). Nejvyšší soud pak rozhodnutí Vrchního

soudu potvrdil.

 

Stěžovatelé

se domnívají, že postupem Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu

ČR byla  zkrácena jejich základní práva a svobody zakotvené v čl. 90

věty první Ústavy ČR a zejména v čl. 36 Listiny, především co se týče

zákazu retroaktivity.

 

 

Plénum - veřejné ústní jednání
5. 1. 2011 10:00
- 5. 1. 2011 15:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 57/10
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík

Navrhovatelé: Mgr. M.B., Mgr. D.K., Ing. P. M., P.K., Ing. J.D., P.H,

A.H., S. H.a P. L., všichni zastoupeni Mgr. Vladimírem Štolem,

advokátem, se sídlem v Táboře
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Ústí nad Labem č. j. 15 A 92/2010-51 ze dne 8. listopadu 2010

(Volební právo)
sněmovna

 

Stěžovatelé

se domáhají zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí, jímž bylo

rozhodnuto vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Krupka,

konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Tímto rozhodnutím mělo být

zasaženo do jejich základních práv, garantovaných především čl. 21 a 22

Listiny.

 

Stěžovatelé

poukazují na to, že se zúčastnili voleb jako kandidáti volebních stran

v přesvědčení, že poskytování úplaty za hlasování není právním řádem

České republiky umožněno. Byť Krajský soud prokázal, že došlo

k organizovanému svážení voličů do volebních místností za účelem volby

konkrétní volební strany a že voličům byla poskytována za jejich

hlasování úplata, neshledal toto být důvodem pro vyslovení neplatnosti

voleb. Krajský soud dále uvedl, že pojetí volební kampaně

obchodně-tržním způsobem, spočívajícím v předávání finanční odměny za

příslib hlasování určitým způsobem, není jednáním, které by

představovalo porušení volebního zákona. Stěžovatelé se s těmito závěry

neztotožňují a domnívají se, že napadeným rozhodnutím byla porušena

jejich základní práva.  

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
6. 1. 2011 9:00
- 6. 1. 2011 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 1320/10
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: D.S.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti výroku II a III rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2010 č. j. 20 Co 520/2009-101
(náhrada škody)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Všeobecná

zdravotní pojišťovna (dále jen „VZP“) zahájila se stěžovatelkou správní

řízení a platebním výměrem jí uložila povinnost uhradit dlužné

pojistné. Stěžovatelka podala proti platebním výměrům odvolání. Rozhodčí

orgán VZP stěžovatelce oznámil, že prodlužuje lhůtu k vydání rozhodnutí

o odvolání, aby po třech letech odvolání stěžovatelky zamítnul.

Stěžovatelka částku zaplatila a podala proti rozhodnutí správní žalobu.

Rozhodčí orgán VZP následně zrušil své rozhodnutí i platební výměry a

stěžovatelka vzala zpět správní žalobu.

 

Stěžovatelka

uplatnila u vedlejšího účastníka nárok na poskytnutí přiměřeného

zadostiučinění v penězích za vzniklou nemajetkovou újmu, což tento

odmítl. Obvodní soud pro Prahu 2 však stěžovatelce vyhověl a přiznal jí

náhradu újmy, včetně nákladů řízení. Městský soud v Praze, po odvolání

vedlejšího účastníka, snížil náhradu újmy na polovinu a úhradu právního

zastoupení před soudy obou stupňů snížil oproti částce přiznané soudem

prvního stupně. Stěžovatelka se domnívá, že napadenými výroky Městského

soudu bylo porušeno především její právo na spravedlivý proces a

legitimní očekávání.