Přehled ústních jednání pro 1. týden roku 2012

30.12.2011

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

click

 II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 1. 2012 9:30
- 3. 1. 2012 10:00
Sp. zn.: II. ÚS 1658/11
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: I. L., zastoupený Mgr. Štěpánem Holubem, advokátem se sídlem Za Poříčskou bránou 21/365, 186 00 Praha 8
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2011 sp. zn. 37 C 76/2009
(předběžná otázka)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Společnost

INTERGRAM se po stěžovateli – provozovateli restaurace -  domáhala

zaplacení částky cca 9.100,- Kč jako kompenzaci za bezdůvodné obohacení

v souvislosti s užitím autorských děl. Po dalším procesním postupu ve

věci nakonec Městský soud v Praze žalobě vyhověl, protože stěžovatel

neuzavřel s žalobcem licenční smlouvu a užíval tak autorská díla

neoprávněně, je povinen vydat žalobci bezdůvodné obohacení.

 

Stěžovatel

se u Ústavního soudu domáhá zrušení napadeného rozhodnutí, pro tvrzené

porušení jeho základních procesních práv. Porušení svého práva spatřuje

v tom, že Městský soud v Praze nepoložil Soudnímu dvoru Evropské unie

předběžnou otázku, byť k tomu byl povinen, neboť jeho rozhodnutí

záviselo na výkladu práva Evropské unie. Oprávněnost nároku společnosti

INTERGRAM se totiž podle názoru stěžovatele opírá o ustanovení

autorského zákona, která jsou v rozporu s právem EU a Městský soud tím,

že její žalobě vyhověl, aniž by se jakýmkoliv způsobem vypořádal

s tvrzeními stěžovatele, porušil jeho základní procesní práva.  

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
4. 1. 2012 8:00 - 4.1. 2012 8:30

 

Sp. zn.: III. ÚS 1976/09
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: J. K., právně zastoupen Mgr. Ladislavem Myšákem, advokátem, se sídlem Ostravská 314/3, 743 01 Bílovec,
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v

Praze sp. zn. 32 C 83/2005 ze dne 19. 3. 2007, rozsudku Vrchního soudu v

Praze sp. zn. 1 Co 224/2007 ze dne 25. 9. 2007 a usnesení Nejvyššího

soudu sp. zn. 30 Cdo 1802/2008 ze dne 7. 5. 2009
(Právo na soudní a

jinou právní ochranu; Právo na náhradu škody způsobenou nezákonným

rozhodnutím; Zbavení osobní svobody, stíhání, obvinění, zadržení a

zatčení; Nedotknutelnost osoby a soukromí; Práva účastníka soudního

řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

spatřuje neoprávněný zásah do svých osobnostních práv v postupu orgánů

činných v trestním řízení, spočívajících ve sdělení obvinění, vzetí do

vazby a podání obžaloby, jakož i v tom, že poté, co se obrátil na

policii se svými poznatky o skutečnostech týkajících se způsobu krádeží

osobních vozidel a jejich následných legalizací formou falešných

technických průkazů, se na přímý pokyn policie zúčastnil transakce

plánované v souvislosti s obchody s falešnými bankovkami, přičemž byl

téhož dne zatčen zásahovou jednotkou. Stěžovatel dále uvádí, že ve vazbě

byl zadržován ještě tři dny po uplynutí zákonem stanovené dvouleté

lhůty. Z důvodů nutné obhajoby během trestního řízení až do meritorního

rozhodnutí nalézacího soudu uplatňoval za stěžovatele obhajovací práva

ustanovený advokát, jenž k tomu však nebyl oprávněn, neboť byl ze

seznamu advokátů vyškrtnut; nutné opakování procesu vedlo k prodlužování

řízení, vč. vazebního stíhání. Vše mělo mít dopad i do rodinného života

a sociálního postavení.

 

Stěžovatel

v ústavní stížnosti brojí proti citovaným soudním rozhodnutím s tím, že

mu bylo znemožněno domáhat se stanoveným způsobem svého práva u

nezávislého a nestranného soudu. Tvrdí, že byl na svých právech zkrácen

rozhodnutím orgánu veřejné správy a nenaplněno zůstalo jeho právo na

náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního

orgánu či orgánu veřejné správy dle čl. 36 odst. 1 až 3 Listiny

základních práv a svobod. Soudy neměly reflektovat garanci

nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí dle čl. 7 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod, byl-li zbaven osobní svobody nad dobu, kterou

zákon připouští, a tím došlo k porušení čl. 2 odst. 2, článku 8 odst. 2 a

5 Listiny základních práv a svobod.

   


Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
4. 1. 2012 8:30
- 4. 1. 2012 9:30
Sp. zn.: Pl. ÚS 24/11
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: Obvodní soud pro Prahu 6, za který jedná předseda Senátu 37 Nt JUDr. Kryštof Nový
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh Obvodního soudu pro Prahu 6 na zrušení § 88a

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve

znění pozdějších předpisů
(Zrušení právního předpisu-návrh soudu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ústavnímu

soudu byl doručen návrh Obvodního soudu pro Prahu 6 na zrušení § 88a

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

znění pozdějších předpisů, jež se týká poskytování informací o

uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou předmětem

telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a

zprostředkovacích dat. Navrhovatel se domnívá, že toto ustanovení není

v souladu se základním právem na ochranu tajemství zpráv podávaných

telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením ve smyslu čl. 13

Listiny základních práv a svobod, neboť pro případ nařízení sdělení

údajů o telekomunikačním provozu za účelem objasnění skutečností

důležitých pro trestní řízení neobsahuje dostatečné garance práv

uživatelů služeb elektronických komunikací.

 

Navrhovatel

tvrdí, že dikce napadeného ustanovení je značně benevolentní oproti

obdobnému ustanovení § 88 trestního řádu, což sekundárně vede k inflaci

návrhů na předmětný procesní postup ze strany oprávněných orgánů

bezpečnostních složek a soudu se tím znesnadňuje role soudu jako garanta

a ochránce lidských práv zaručených ústavním pořádkem v trestním

řízení.