Přehled ústních jednání pro 1. týden roku 2013

28.12.2012

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

2. 1. 2013 14:00 - 2. 1. 2013 14:30

Sp. zn.: IV. ÚS 2040/12

Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný

Navrhovatelé: Ing. J.M.

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě,

pobočky v Olomouci, ze dne 8. 3. 2012 č. j. 55 To 63/2012-1309

(chyby v administrativě soudu prvého stupně )

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Okresní

soud v Olomouci rozhodl svým usnesením ve věci stěžovatele mimo jiné o

tom, že má tento povinnost nahradit státu náklady spojené s výkonem

vazby vykonávané v České republice. Proti této části usnesení podal

stěžovatel faxem stížnost ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v

Olomouci, kterou doplnil ve třídenní lhůtě písemným stejnopisem. Tento

soud však rozhodl svým usnesením o zamítnutí stížnosti s odůvodněním, že

předmětná stížnost byla podána opožděně. Stěžovatel ve svém podání k

Ústavnímu soudu argumentuje, že stížnost byla podána řádně a včas a

uvádí na podporu svého tvrzení důkazy. V postupu Krajského soudu

shledává porušení svého práva na spravedlivý proces.