Přehled ústních jednání pro 10. týden roku 2010

08.03.2010

V tomto týdnu se koná 8 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
9. 3. 2010 8:30
- 9. 3. 2010 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 2971/09
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Stěžovatel Roman Mašek zast. Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem se sídlem Nádražní 58/110, Praha 5
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 15. 4. 2009 sp. zn. 7 Tdo 362/2009, rozsudku Vrchního soudu v Praze

ze dne 10. 6. 2008 sp. zn. 10 To 34/2008, a rozsudku Krajského soudu v

Ústí nad Labem, pobočky Liberec, ze dne 11. 2. 2008 č. j. 52 T

22/2005-2493
(právo obviněného být slyšen)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

ve své ústavní stížnosti tvrdí, že Nejvyšší soud ČR, Vrchní soud v

Praze a Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, porušily ústavně

zaručená práva stěžovatele, a to konkrétně čl. 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod, podle něhož se může každý domáhat stanoveným

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu, čl. 38 odst. 2

Listiny, který zaručuje každému právo, aby jeho věc byla projednána

veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti, a aby se mohl

vyjádřit ke všem prováděným důkazům, čl. 40 odst. 2 Listiny, podle něhož

každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného,

pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vína

vyslovena a čl. 8 odst. 2 Listiny, podle kterého nikdo nesmí být stíhán

nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
9. 3. 2010 9:00
- 9. 3. 2010 9:30
Sp. zn.: I. ÚS 1737/08
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Stěžovatel Ing. Petr Horák zast.JUDr. Františkem Novotným, advokátem se sídlem Husova 7, 110 00 Praha 1
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze

dne 27. 3. 2008 sp. zn. 28 Cdo 295/2008, a rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 13. 6. 2007 sp. zn. 11 Co 76/2007
(ochrana legitimního očekávání)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domnívá, že rozsudkem Nejvyššího soudu a rozsudkem Městského soudu

v Praze bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces dle čl.

36 odst. 1 Listiny a legitimní očekávání stěžovatele garantované čl. 1

Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních

svobod. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že napadenými

rozhodnutími došlo rovněž k porušení čl. 90 Ústavy ČR, podle něhož jsou

soudy povolány k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly

ochranu právům, a čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, podle něhož je soudce vázán

při rozhodování zákonem. Stěžovatel tvrdí, že napadená rozhodnutí jsou

v rozporu s jeho ústavně garantovaným právem na spravedlivý proces a

v ústavní stížnosti poukázal na to, že obecné soudy nevyslovily žádnou

pochybnost o tom, že se vedlejší účastnice na úkor stěžovatele

bezdůvodně obohatila, pouze tvrdily, že takové bezdůvodné obohacení

stěžovatel neoznačil či neprokázal jako obohacení úmyslné. Stěžovatel se

naopak domnívá, že zmíněné důkazy předložil, přesto došlo k zamítnutí

vzájemného návrhu na zaplacení částky 750 000 Kč s příslušenstvím.

Uvedená částka mu měla být vyplacena v souvislosti se zrušením a

vypořádáním podílového spoluvlastnictví k nemovitosti v Praze.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
9. 3. 2010 9:30
- 9. 3. 2010 10:00
Sp. zn.: I. ÚS 1849/08
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Zbyněk Horváth zast.JUDr. Milošem Tuháčkem, advokátem se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008 č. j. 1 As 32/2008-116
("součinnost správních orgánů s účastníky řízení")
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Rozsudkem

Nejvyššího správního soudu byla zamítnuta stěžovatelova kasační

stížnost směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze. Ten zamítnul

stěžovatelovu správní žalobu proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy,

jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, kterým byla

stěžovateli uložena pořádková pokuta 500,- Kč za to, že neuposlechl

výzvy tohoto správního orgánu a nedostavil se k podání vysvětlení ve

věci jednání, v němž správní orgán spatřoval přestupek na úseku dopravy a

silničního hospodářství. Stěžovatel je přesvědčen, že napadený rozsudek

nerespektuje zásadu legality výkonu veřejné moci zakotvenou v

ustanovení či. 2 odst. 3 Ústavy a či. 2 odst. 2 Listiny základních práv a

svobod a bylo jím zasaženo jednak do stěžovatelova práva na ochranu

majetku ve smyslu ustanovení či. 11 odst. 1 Listiny.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
9. 3. 2010 13:30
- 9. 3. 2010 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 1305/09
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Tomáš Tříska zast. Mgr. Markétou Protivovou, advokátkou, se sídlem Saskova 1625, 272 01 Kladno
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu

sp. zn. 5 Tdo 53/2009 ze dne 18. 2. 2009 a rozsudku Vrchního soudu v

Olomouci sp. zn. 1 To 66/2001 ze dne 9. 5. 2002
(výše trestu ve vztahu k délce trestního řízení )
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatel

ve své ústavní stížnosti argumentuje stran porušení jeho základních

práv, ke kterému mělo dojít ve třech rovinách. Stěžovatel se domnívá, že

byl odsouzen a uvězněn pro jednání, které ve své době a za tehdy

účinného zákona nebylo trestným činem. Dále uvádí, že jeho vina byla

zjištěna v rámci hlavního líčení, které nebylo započato zákonným

způsobem, a že stěžovatelovo právo na osobní svobodu bylo omezeno

nepodmíněným trestem odnětí svobody, který v době jeho uložení podle

stěžovatele postrádal jakoukoli preventivní či korektivní funkci. Ve své

ústavní stížností rovněž uvádí, že byla porušena ochrana práva na

přiměřenou délku řízení, které garantuje čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
10. 3. 2010 8:30
- 10. 3. 2010 9:00
Sp. zn.: II. ÚS 1612/09
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: Ing. Jiří Holý
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 41 C 315/2008-22 ze dne 15. 4. 2009
(Svoboda a rovnost v důstojnosti a v právech Právo vlastnit majetek, nabývání majetku )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

byl obviněn a obžalován ze spáchání trestného činu, obžaloby však byl

v plném rozsahu zproštěn, a proto požádal o náhradu nákladů vynaložených

na obhajobu ve výši a dále náhradu nákladů vzniklých v souvislosti

s vyhotovením znaleckého posudku. Ministerstvo spravedlnosti uhradilo

náhradu nákladů vynaložených na obhajobu, avšak žádosti o náhradu

nákladů v souvislosti s vyhotovením znaleckého posudku nevyhovělo, neboť

mělo zato, že nešlo o náklady účelně vynaložené. Stěžovatel proto svůj

požadavek uplatnil u soudu spolu s požadavkem na přiznání příslušenství

(úroků z prodlení) již ode dne následujícího po výzvě k úhradě náhrady

škody. Obvodní soud pro Prahu 2 uznal nárok stěžovatele, avšak bez

nároku na úhradu úroků z prodlení. Stěžovatel tvrdí, že tímto postupem

mělo být zasaženo do jeho základních práv a svobod podle čl. 1, čl. 3

odst. 1, a čl. 11 odst. 4 Listiny a současně navrhuje, aby Ústavní soud

zrušil i ustanovení § 15 zákona č. 82/1998 Sb., které zní: „Přizná-li

příslušný úřad náhradu škody, je třeba nahradit škodu do šesti měsíců

od uplatnění nároku. Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený

pouze tehdy, pokud do šesti měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok

plně uspokojen.“.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
10. 3. 2010 9:00
- 10. 3. 2010 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 1206/09
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: Milan Škarda
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v

Plzni č. j. 10 Co 63/2009-173 ze dne 2. března 2009, kterým byl částečně

potvrzen a částečně změněn rozsudek Okresního soudu v Domažlicích č. j.

13 Nc 287/2008-128 ze dne 8. 12. 2008
(Ochrana rodičovství a rodiny Ochrana dětí a mladistvých Právo na soudní a jinou právní ochranu)

 

Předmětem

ústavní stížnosti je rozhodování soudů o svěření nezletilé T.Š. do péče

rodičů pro dobu po rozvodu. Soud prvního stupně rozhodl, že se

nezletilá pro dobu po rozvodu svěřuje do výchovy matce, otci určil

povinnost přispívat na výživu nezletilé a upravil rozsah styku

s nezletilou. Odvolací soud rozsudek ve výrocích, jimiž se dítě svěřuje

do výchovy matce a upravuje rozsah styku otce s dítětem, potvrdil,

a výrok stran výše výživného změnil. Stěžovatel, který je otcem

nezletilé T.Š., napadá u Ústavního soudu shora uvedená rozhodnutí s tím,

že i přes dobré výchovné předpoklady obou rodičů a akceptovatelné

podmínky pro střídavou výchovu soud svěřil nezletilou do výchovy matce,

přičemž své rozhodnutí řádně neodůvodnil a  stěžovatelovy důkazní návrhy

nebyly soudem přijaty. Stěžovatel uvádí, že tím mělo být zasaženo do

jeho základních práv a svobod podle čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 4

odst. 3, čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv

a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 90 Ústavy, jakož i čl. 18 odst. 1

Úmluvy o právech dítěte a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod.

 


IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 3. 2010 8:30 - 11. 3. 2010 8:45

Sp. zn.: IV. ÚS 2488/09
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Margita Bártová
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. Ncd 257/2009 ze dne 10. července 2009
(Právo na zákonného soudce)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

se svojí ústavní stížnost obrací proti shora uvedenému usnesení

Vrchního soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto, že věc vedená Obvodním

soudem pro Prahu 5 se přikazuje Okresnímu soudu v Litoměřicích.

Stěžovatelka má za to, že bylo porušeno její právo na spravedlivý proces

ve smyslu přezkoumatelnosti rozhodnutí založeném na principu volného

hodnocení důkazů a uvádí, že v napadeném rozhodnutí absentuje odůvodnění

a není tedy patrno, kterými důkazy se soud zabýval. Stěžovatelka dále

uvádí, že Vrchní soud v Praze svým rozhodnutím porušil její právo na

zákonného soudce ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny.

 

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 3. 2010 8:45
- 11. 3. 2010 9:45
Sp. zn.: IV. ÚS 3243/09
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Antonín Hrdlička
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení rozsudků Městského soudu v Praze

ze dne 21. října 2009 č. j. 18 Co 402/2009-104 a Obvodního soudu pro

Prahu 5 ze dne 1. července 2009 č. j. 8 C 211/2009-82
(Náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

byl v padesátých letech dvakrát odsouzen k trestu odnětí svobody, a to

pro svojí náboženskou činnost. Po roce 1989 byl soudně rehabilitován.

V roce 2002 požádal stěžovatel ČSSZ o jednorázovou částku podle zákona

č. 261/2001 Sb., avšak bylo mu vyhověno pouze částečně, a proto se

bránil soudní cestou. Nebylo mu vyhověno. Když ale v roce 2008 požádal

ČSSZ o autoremeduru, tato žádosti stěžovatele vyhověla a přiznala mu

doplatek; následně tedy stěžovatel navrhl Městskému soudu v Praze

zastavení řízení a požádal o náhradu nákladů řízení. Řízení sice bylo

soudem zastaveno, avšak s tím, že žádný z účastníků nemá právo na

náhradu nákladů řízení. Stěžovatel se dle svých slov obrátil na

Ministerstvo práce a sociálních věcí s žádostí o náhradu nákladů

soudního řízení a následně i na soud, který jeho žalobu zamítnul pro

neprokázání nákladů zastoupení. Proti tomu se stěžovatel odvolal s tím,

že na výzvu soudu doložil potvrzení o úhradě. Městský soud v Praze ve

svém rozsudku uznal, že stěžovatel úhradu nákladů prokázal, ale přesto

napadený rozsudek potvrdil. Stěžovatel má proto povinnost uhradit

náklady právního zastoupení státu. Právě ve vzniku a potvrzení této

povinnosti shledává stěžovatel porušení svého práva na

spravedlivý proces podle článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod a porušení svého práva na soudní ochranu (dle čl.

36 odst. 1 Listiny).