Přehled ústních jednání pro 13. týden roku 2010

26.03.2010

V tomto týdnu se koná 8 jednání.

Plénum - veřejné ústní jednání
30. 3. 2010 10:00
- 30. 3. 2010 16:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 2/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Mgr. František Korbel Ph.D.
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4

písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů
sněmovna

 

Ustavní

stížností se stěžovatel domáhá u Ústavního soudu zrušení rozsudku

Nejvyššího správního soudu, a to pro porušení svého základního práva na

informace dle čl. 17 Listiny základních práva a svobod. Spolu s

předmětnou ústavní stížností podal i návrh na zrušení části ustanovení §

11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, a to konkrétně slova „pravomocných". Jádrem ústavní

stížnosti je otázka výkladu ustanovení uvedené části informačního

zákona, podle kterého odmítlo ministerstvo financí poskytnout

stěžovateli kopie rozsudků s poukazem na jejich nepravomocný charakter.

Stěžovatel se domnívá, že rozsudky jako výsledky rozhodovací činnosti

soudů jsou veřejné. Samotná otázka právní moci rozsudku není podle

názoru stěžovatele kritériem, které by bylo schopno naplnit materiální

podmínky omezení práva na informace podle článku čl. 17 odst. 4 Listiny

základních práv a svobod. Podle stěžovatele citovaný předpis Listině

odporuje a proto navrhuje, aby bylo ustanovení ve výrazu „pravomocných"

zrušeno.

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
30. 3. 2010 13:45
- 30. 3. 2010 14:45
Sp. zn.: Pl. ÚS 7/08
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: MIKROTECHNA, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Barrandova 409
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího

správního soudu ze dne 7. 11. 2007, č. j. 2 Afs 165/2006-114, rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2006, č. j. 9 Ca 240/2004-63,

rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 27. 7.

2004, č. j. FŘ-1017/A/12/04, a rozhodnutí Finančního úřadu v

Praze-Modřanech ze dne 23. 10. 2003, č. j. 125670/03/012914/ 7428
[Daňová povinnost ("personálně spojené osoby") - spravedlivý proces, princip rovnosti, předvídatelnost právního předpisu]
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

žádá zrušení rozsudků Nejvyššího správního soudu a Městského soudu

v Praze, stejně jako rozhodnutí citovaných finančních úřadů, protože se

domnívá, že jejich prostřednictvím byla porušena stěžovatelčina základní

práva,  konkrétně právo na spravedlivý proces, předvídatelnost právního

předpisu a princip rovnosti. Stěžovatelce byl po daňové kontrole zvýšen

základ daně a následně vystaven platební rozkaz k doplacení daně,

protože jí nebyl uznán náklad na zálohu na nájemné. Tato záloha byla

podle finančního úřadu tzv. skrytou půjčkou, protože ve statutárních

orgánech pronajímatele a nájemce byli stejné osoby. Aplikací takového

výkladu o dani z příjmů v části o personálním a ekonomickém propojení

podnikatelských subjektů, který použil finanční úřad, bylo podle

stěžovatelky porušeno rovné postavení podnikatelských subjektů před

zákonem.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2010 8:30
- 31. 3. 2010 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 2502/09
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Ing. Michal Miga, zast. Mgr. Davidem Kroftou, advokátem, Újezd 450/50, Praha
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24.6.2009,

sp.zn. 54 Co 141/2009, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne

2.12.2008, sp.zn. 4 C 317/2007
(placení pojistného)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovateli

byla soudem prvního stupně uložena povinnost zaplatit pojišťovně

pojistku za pojištění vozidla, které již mělo jiného vlastníka. Ačkoli

stěžovatel podle svých slov oznámil změnu vlastníka včas, pojišťovna

přesto vymáhala zaplacení pojistného a Obvodní soud pro Prahu 5 její

nárok svým rozhodnutím potvrdil. Spolu s žalovanou částkou měl

stěžovatel uhradit rovněž náklady řízení. Stěžovatel namítá porušení

práva na spravedlivý proces, protože ani odvolací Městský soud v Praze

neposoudil podle jeho názoru jeho kauzu věcně správně, navzdory

skutečnosti, že shledal v rozsudku soudu prvního stupně vady.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2010 9:00
- 31. 3. 2010 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 3332/09
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: GTS NOVERA s. r. o., se sídlem v Praze 3, Přemyslovská 2845/43
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 9. 2009 č. j. 30 Co 2/2009-100
(rozhodování o náhradě nákladů řízení – prvky libovůle a rozpor s platnou právní úpravou)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

se ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci

Králové, neboť se domnívá, že postupem uvedeného odvolacího orgánu bylo

porušeno její základní právo na spravedlivý proces. Odvolací soud

nepřiznal stěžovatelce právo na náhradu nákladů řízení před dvěma soudy,

které daly stěžovatelce za pravdu. Odvolací se soud se odkázal na § 90,

§ 142 odst. 1 a § 250a občanského soudního řádu a uvedl, že podle

tohoto předpisu není stěžovatelka v daném řízení označena jako

„žalovaná“ (poukázal na § 90), proto jí nenáleží náhrada nákladů řízení.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2010 13:30
- 31. 3. 2010 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 948/09
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne

29.1.2009, sp.zn. As 85/2008, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne

16.4.2008, sp.zn. 5 Ca 398/2007, ve znění opravného usnesení ze dne

15.7.2008, sp.zn. 5 Ca 398/2007, rozhodnutí Rady pro rozhlasové a

televizní vysílání ze dne 29.8.2007, ze dne 1.11.2007, sp.zn.

2007/380/ha/MED, č.j. had/8962/07
(pokuta za televizní reklamu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení rozsudků uvedených soudů a rozhodnutí Rady pro

rozhlasové a televizní vysílání, které jí ukládají zaplatit pokutu za

klamavou televizní reklamu. Podle ní bylo těmito rozhodnutími porušeno

základní právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a 2 usnesení

Listiny, neboť dle tohoto článku se každý může domáhal stanoveným

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Stěžovatelka má

za to, že bylo porušeno rovněž její právo na svobodu projevu a právo na

informace uvedené v čl. 17 Listiny základních práv a svobod – svoboda

projevu a právo na informace. Podle názoru Rady mohla stěžovatelka

vzbuzovat obsahem reklamního sdělení v adresátech reklamy dojem, že

prezentovaný doplněk stravy je lékem nebo přípravkem schopným lidské

choroby léčit nebo jim předcházet, čímž byl podle Rady spotřebitel

uveden v omyl (klamavá reklama). Stěžovatelka se rovněž ohrazuje, že ve

věci téže reklamy bylo vedeno správní řízení včetně vydání rozhodnutí

nejen proti ní, ale samostatně také proti zadavateli reklamy, což je

podle ní v rozporu se zákonem o regulaci reklamy. Zadavateli a

zpracovateli měla být podle ní uložena pouze jedna pokuta, za kterou by

byli zadavatel a zpracovatel odpovědni společně a nerozdílně.

Stěžovatelka napadá rovněž rozhodnutí o prekluzivní lhůtě.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2010 14:00
- 31. 3. 2010 14:30
Sp. zn.: I. ÚS 947/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozhodnutí Rady pro

rozhlasové a televizní vysílání ze dne 29. 8. 2007 sp. zn.

2007/381/had/MED č. j. had/8963/07, vyhotoveného dne 1.11.2007, a proti

rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2008, č. j. 5 Ca

397/2007-62 (ve znění opravného usnesení ze dne 15. 7. 2008, č.j. 5 Ca

397/2007-78) a Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 As

84/2008-108
(uložení pokuty)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ústavní

soud bude jednat o obdobné ústavní stížnosti téhož účastníka, informace

o jádru sporu je tedy totožná s informací ke spis. zn. I. ÚS 948/09

(viz výše).

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2010 14:30
- 31. 3. 2010 15:00
Sp. zn.: I. ÚS 1898/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o.,Praha 1, Prokopská 8/296
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozhodnutí Rady pro

rozhlasové a televizní vysílání ze dne 27. 2. 2008, sp. zn.

2007/771/had/MED, č. j. had/2762/08, proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 28. 11. 2008, č. j. 5 Ca 215/2008-56, a proti rozsudku

Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2009, č. j. 9 As 16/2009-99
(uložení pokuty)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ústavní

soud bude jednat o obdobné ústavní stížnosti téhož účastníka, informace

o jádru sporu je tedy totožná s informací ke spis. zn. I. ÚS 948/09

(viz výše).

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
1. 4. 2010 8:30
- 1. 4. 2010 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 1200/09
Soudce zpravodaj: Ivana Janů

Navrhovatelé: Ing. Radovan Krejčíř, Kateřina Krejčířová, Denis Krejčíř

zastoupeni JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, Sokolská 60, Praha 2
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.1.2009, sp.zn.

30 Cdo 2925/2006, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9.8.2005,

sp.zn. 1 Co 77/2005, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2.6.2004,

sp.zn. 37 C 60/2003, ve znění usnesení ze dne 20.4.2005, sp.zn. 37 C

60/2003
(ochrana osobnosti, morální satisfakce, náhrada nemajetkové újmy )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

tvrdí, že napadenými rozsudky byl porušen čl. 90 Ústavy České republiky

a jejich právo na soudní ochranu a spravedlivý proces. Stěžovatelé

podali v roce 2003 žalobu na ochranu osobnosti, protože stěžovatel byl

protiprávně držen ve vazbě poté, co státní zástupce nesplnil svoji

zákonnou povinnost a nevydal rozhodnutí o trvání či ukončení vazby. Všem

stěžovatelům dal soud prvního stupně zapravdu a přisoudil jim omluvu

České republiky a finanční náhrady nemajetkové újmy. Odvolací soud

částečně změnil původní rozhodnutí a zamítl přiznání peněžitých částek.

Následné dovolání zčásti zamítl rovněž Nejvyšší soud.