Přehled ústních jednání pro 13. týden roku 2012

23.03.2012

V tomto týdnu se koná 5 jednání.

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
27. 3. 2012 8:00
- 27. 3. 2012 8:30
Sp. zn.: I. ÚS 1424/09
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: P. K., zast. advokátem JUDr. Karlem Polákem, Lorecká 465, Kutná Hora
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.3.2009 sp.zn.

30 Cdo 4044/2007 a výrok I. rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne

19.6.2007, sp.zn. 1 Co 58/2007
(právo na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

navrhuje zrušení označených rozhodnutí obecných soudů. Dle jeho

přesvědčení došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces.

Stěžovatel byl vlastníkem vozidla, které se při dopravní nehodě střetlo

s jiným vozidlem, a při této nehodě zemřel muž. Jednalo se o otce

žalobců a žalovaní byli pravomocným rozsudkem uznání vinnými ze spáchání

trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 trestního zákona.

 Vozidlo řídil v době nehody druhý žalovaný. Soud I. stupně poukázal na

to, že stěžovatel učinil sporným průběh dopravní nehody tak, jak je

popsán ve výroku zmíněného rozsudku; k tomu navrhoval provést jednak

důkaz znaleckým posudkem, jednak všemi důkazy, které byly provedeny

v trestním řízení. Žádný z těchto důkazů soud neprovedl, neboť je

považoval za nadbytečné. get link Stěžovateli v ústavní stížnosti namítá,

že aplikace § 135 odst. 1 o. s. ř. na případ, kdy protiprávní jednání

zakládá občanskoprávní odpovědnost někoho jiného než údajného pachatele

trestného činu, představuje porušení práva na spravedlivý proces.

here  

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
28. 3. 2012 8:00
- 28. 3. 2012 8:30
Sp. zn.: III. ÚS 3660/11
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: R. Š., zastoupený Mgr. Liborem Rojarem, advokátem, se sídlem v Uherském Ostrohu, Veselská 710,
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. srpna 2011 sp. zn. 29 Cdo 5250/2009
(Právo na soudní a jinou právní ochranu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

uvádí, že v soudním řízení bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na

spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod. Důvody, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, označuje

stěžovatel za důsledek přílišného formalismu při nalézání obsahu

soukromého práva, přičemž nemá ani oporu v právní normě, tedy v zákoně

směnečném a šekovém. Napadené rozhodnutí překročilo podle stěžovatele

svým formalismem ústavněprávní rámec interpretace a aplikace norem

soukromého práva a principy autonomie soukromoprávních vztahů.

Stěžovatel rovněž zpochybňuje správnost napadeného rozhodnutí dovolacího

soudu, že není zřejmé, co vlastně Nejvyšší soud v dovolacím sporu

hodnotil, když na straně 4 napadeného rozhodnutí je vyobrazena směnka,

která byla předmětem jiného sporu. Soud zpochybnil platnost směnky,

která ale dle stěžovatele obsahuje všechny zákonem taxativně předepsané

náležitosti, a to, že údaje jsou zarámované pro větší přehlednost,

nemůže způsobit její neplatnost. Stěžovatel je přesvědčen, že směnka je

nejen cenným papírem, ale také výsledkem právního jednání, právního

úkonu jejího výstavce, který svým podpisem potvrdil úmysl převzít

soukromoprávní závazek.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
28. 3. 2012 8:30
- 28. 3. 2012 9:00
Sp. zn.: IV. ÚS 1572/11
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: Ing. L. M., zastoupený Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Masná 8
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro

Prahu 2 ze dne 15. října 2007 sp. zn. 21 C 164/2006-35, rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2008 č. j. 29 Co 34/2008-57 a

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2011 č. j. 30 Cdo 40/2009-80
(Právo na soudní a jinou právní ochranu; Práva účastníka soudního řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

navrhuje zrušení uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to,

že jimi bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces podle

čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a

svobod. Stěžovatel se žalobou proti České republice – Ministerstvu

spravedlnosti – domáhal zaplacení částky 325 000 Kč s úrokem z prodlení.

Uvedená částka měla představovat náhradu nemajetkové újmy, která mu

měla vzniknout v důsledku průtahů v řízeních o výkon rozhodnutí vedených

u Okresního soudu v Prostějově. Stěžovatel podal předsedovi soudu

stížnost na průtahy ve dvou řízeních. Ten po prošetření situace dospěl k

závěru, že v jednom řízení došlo k průtahům, kdy nebyly soustředěny

podklady pro rozhodnutí o odvolání povinného, které proto ani nebylo

předloženo nadřízenému soudu k rozhodnutí. Za tyto průtahy se omluvil.

S ohledem na povahu řízení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, které

pro soud prakticky končí nabytím právní moci usnesení o návrhu na

nařízení a uvědoměním plátce mzdy, však ve druhém řízení žádné průtahy

neshledal.

 

 

go II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
28. 3. 2012 9:30
- 28. 3. 2012 10:00
Sp. zn.: II. ÚS 2238/09
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: J. B.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. 6. 2009 sp. zn. 8 C 141/2009
(právo na spravedlivý proces - náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

se domnívá, že byla rozhodnutím obecného soudu porušena její základní

práva. Zejména právo na spravedlivý proces podle článku 6 odst. 1 Úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod, právo na soudní ochranu

podle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a na odškodnění

za nesprávný úřední postup podle článku 36 odst. 3 Listiny.

Stěžovatelka požádala Českou správu sociálního zabezpečení o doplatek

jednorázového přídavku k důchodu podle nařízení vlády č. 51/1994 Sb.

Tento jí byl po delší době přiznán, ale podle stěžovatelky došlo

k průtahům v řízení. Z toho důvodu požádala ministerstvo práce a

sociálních věcí o přiměřené zadostiučinění za průtahy v předmětném

řízení ve výši 1.200,- Kč. Jelikož ministerstvu šestiměsíční lhůta ve

smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti

za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným

úředním postupem, marně uplynula, podala stěžovatelka na ministerstvo

žalobu, jíž se domáhala vyplacení uvedené částky. Obvodní soud pro Prahu

5 ústavní stížností napadeným rozsudkem stěžovatelčinu žalobu zamítl,

neboť dospěl k závěru, že stěžovatelka netvrdila a nedoložila existenci

imateriální újmy, respektive příčinnou souvislost mezi ní a nesprávným

úředním postupem; současně soud dle úspěchu ve věci uložil stěžovatelce

náhradu nákladů řízení žalovaného ve výši 8.211,- Kč.

 

 

I. senát - veřejné ústní jednání
29. 3. 2012 10:00
- 29. 3. 2012 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 3923/11
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský

Navrhovatelé: Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a. s., IČO:

29235871, se sídlem v Brně, Špitálka 8, zastoupené JUDr. Milanem

Zábržem, advokátem se sídlem v Brně, Veveří 57
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudkům Městského soudu v

Brně č. j. 61 C 78/2011-19 ze dne 31. 10. 2011, č. j. 16 C 76/2011-20 ze

dne 13. 10. 2011, č. j. 18 C 78/2011-17 ze dne 19. 9. 2011, č. j. 18 C

76/2011-17 ze dne 23. 9. 2011, č. j. 53 C 75/2011-16 ze dne 25. 10.

2011, č. j. 18 C 74/2011-19 ze dne 14. 10. 2011, č. j. 18 C 77/2011-17

ze dne 14. 10. 2011, č. j. 48 C 74/2011-18 ze dne 10. 11. 2011, č. j. 61

C 76/2011-19 ze dne 31. 10. 2011, a proti rozsudkům Okresního soudu

Brno-venkov č. j. 7 C 161/2011-18 ze dne 26. 9. 2011, č. j. 7 C

200/2011-9 ze dne 26. 9. 2011, a č. j. 7 C 172/2011-12 ze dne 26. 9.

2011
(Státní moc; Právo na soudní a jinou právní ochranu; Právo na právní pomoc a tlumočníka)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení uvedených rozhodnutí, která byla vydána v řízení o

zaplacení peněžních částek. Z celkového počtu 11 projednávaných

ústavních stížností 9 směřuje proti rozsudkům Městského soudu v Brně a

zbývající 2 proti rozsudkům Okresního soudu Brno-venkov. Stěžovatelka

nesouhlasí s označeným rozhodnutím účastníků řízení, kterými mělo být

zasaženo do jejího základního práva na spravedlivý proces podle čl. 36

odst. 1, právní pomoc podle čl. 37 odst. 2, přičemž měl být zároveň

porušován čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Obecné soudy

jí nepřiznaly náhradu nákladů řízení, ač byla ve věci úspěšná. Podle

stěžovatelky sice právní úprava umožnuje soudu, aby rozhodl tak, jak je

v napadených rozsudcích uvedeno, nicméně z důvodu vzniku „obecného

povědomí“ a stabilního a očekávatelného způsobu rozhodování v otázce

náhrady nákladů řízení podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.

484/2000 Sb. se obecný soud k uvedenému výroku neměl podle stěžovatelky

uchýlit, a proto navrhuje, aby Ústavní soud napadené rozhodnutí zrušil.