Přehled ústních jednání pro 14. týden roku 2010

02.04.2010

follow V tomto týdnu se konají 4 jednání.

go site

source url I.senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 4. 2010 8:30
- 7. 4. 2010 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 2082/09
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: KCK CYKLOSPORT-MODE, s.r.o., U Mlýna 12, Kobylnice zast. JUDr. Zlatavou Davidovou, advokátkou, Přívrat 12, Brno
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.5.2009, sp.zn. 2 Afs 35/2009
(daňovou kontrolou dodatečně vyměřená daň z příjmů právnických osob)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

V

ústavní stížnosti stěžovatelka uvádí, že jí byla daňovou kontrolou

dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období

2001 z důvodu nedostatečného prokázání přijatých služeb. Proti

pravomocnému rozhodnutí správce daně podala stěžovatelka žalobu, kterou

Krajský soud v Brně rozsudkem zamítl. Proti tomuto rozsudku podala

stěžovatelka kasační stížnost, doplněnou podáním, ve které kromě již

dříve uplatňovaných argumentů namítala nově prekluzi práva na dodatečné

vyměření předmětné daně. Stěžovatelka má zato, že Nejvyšší správní soud

byl povinen k prekluzi práva přihlížet při svém rozhodování z úřední

povinnosti, tedy i bez námitky účastníka řízení a z toho důvodu podle ní

nemůže obstát argument Nejvyššího správního soudu, že prekluzi práva

nelze v projednávaném případě přisvědčit, protože námitku prekluze

stěžovatelka neuplatnila v předešlém žalobním řízení. Podle stěžovatelky

tak došlo k porušení práva na přístup k soudu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 4. 2010 9:00
- see url 7. 4. 2010 9:20
Sp. zn.: II. ÚS 1276/09
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým

Navrhovatelé: T-Mobile Czech Republic, a. s., zastoupený prof. JUDr.

Alešem Gerlochenm, CSc., advokátem, se sídlem Botičská 4, Praha 2
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2009, č. j. 62 Co 509/2008-18
(Retroaktivní aplikace novely exekučního řádu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

ve své ústavní stížnosti namítá porušení práva na spravedlivý proces

zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva

vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1 Listiny). Obvodní soud pro Prahu 10

usnesením zastavil exekuci a oběma účastníkům (jak oprávněnému –

stěžovateli, tak i povinné) uložil povinnost zaplatit soudnímu

exekutorovi náklady exekuce. O nákladech mezi oběma účastníky rozhodl

tak, že žádný z nich nemá právo na jejich náhradu. Odvolací Městský soud

v Praze potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku o nákladech

exekuce a svoje rozhodnutí odůvodnil zněním exekučního řádu

novelizovaného od 1. ledna 2008, podle něhož v případě zastavení exekuce

pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené

výdaje exekutorovi oprávněný. Pochybení Městského soudu v Praze spatřuje

stěžovatel v nepřípustné retroaktivní aplikaci zákona. V daném případě

bylo exekuční řízení zahájeno v roce 2006, tj. za účinnosti původní

právní úpravy týkající se úhrady nákladů exekučního řízení.

 

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 4. 2010 9:00
- 7. 4. 2010 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 2001/09
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: ZKL-VRL Praha a. s., se sídlem Praha 10, Ke Kablu 378
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 31. 3. 2009 č. j. 29 Cdo 3706/2008-138 a usnesení

Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 4. 2008 č. j. 7 Cmo 408/2007-109
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

Ústavní

stížností se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu

České republiky, stejně jako předcházejícího usnesení Vrchního soudu

v Praze a tvrdí, že jimi byla porušena její ústavně zaručená základní

práva ve smyslu čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv

a svobod. Porušení práva na spravedlivý proces spatřuje ve skutečnosti,

že odvolací soud posoudil otázku planosti nabytí akcií její společnosti

způsobem, který je v rozporu s hmotným právem a řízení bylo postiženou

vadou, která mohla mít za následek nesprávné posouzení a následné

nesprávné rozhodnutí ve věci (souhlas společnosti s odprodejem akcií).

 

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 4. 2010 9:30
- 7. 4. 2010 10:00
Sp. zn.: III. ÚS 780/08
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Jankovcova 13
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2008 č. j. 1 Ko 456/2007-517
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým se cítí být

dotčen na svých právech zakotvených v čl. 10, čl. 36 odst. 1 a čl. 37

odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 96 odst. 1 Ústavy České

republiky. Stěžovatel, který je soudním exekutorem, vznesl v rámci

konkurzního řízení námitku podjatosti vůči soudkyni Městského soudu

v Praze a navrhl vyloučit soudkyni z projednání a rozhodování věci. Dle

stěžovatele požadovala soudkyně v rámci exekučního řízení informace

překračující rámec konkurzu a docházelo podle něj k bezdůvodnému

prolomení bankovního tajemství. Vrchní soud v Praze však dospěl

k závěru, že námitka není důvodná. Stěžovatel se domnívá, že tímto

rozhodnutím bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces.