Přehled ústních jednání pro 15. týden roku 2011

07.04.2011

V tomto týdnu se koná 5 jednání.

source IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

11. 4. 2011 14:00 - 11. 4. 2011 14:30

Sp. zn.: IV. ÚS 2920/08

Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný

Navrhovatelé: Ing. M.H.

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: ústavní stížnost proti výrokům II. a IV. rozsudku Krajského soudu

v Českých Budějovicích ze dne 9. 10. 2008 č. j. 6 Co 1732/2008-408

(spravedlivý proces)

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Okresní

soud zamítl žalobu Klubu houbařů proti zástavnímu věřiteli a

stěžovateli o určení, že zástavní právo k určité nemovitosti neexistuje,

a žalobcům uložil povinnost zaplatit žalovaným (stěžovateli) náklady

řízení. Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil rozsudek soudu

prvního stupně a výrok o nákladech řízení změnil tak, že žádný z

účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a žádnému z účastníků

řízení nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací

soud tak postupoval s ohledem na nemajetnost žalobce i Klubu houbařů. V

postupu krajského soudu shledává stěžovatel porušení svého práva na

spravedlivý proces

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

12. 4. 2011 9:00 - 12. 4. 2011 9:30

Sp. zn.: I. ÚS 192/11

Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: M.K., zastoupený JUDr. Janem Pavlokem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 11.

2010 sp. zn. 30 Cdo 18/2009 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1.

7. 2008 sp. zn. 16 Co 220/2008

(průtahy v řízení)

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

namítá, že obecné soudy pochybily, když připustily aplikaci rozhodnutí

ESLP „Apicella“. Stěžovatel má za to, že takováto aplikace rozhodnutí

Apicella vede k diskriminaci ve vztahu k těm stěžovatelům, o jejichž

stížnosti rozhodl ESLP dříve [před novelou zákona o odpovědnosti za

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným

úředním postupem. Obecné soudy argumentují tím, že v rozhodnutí Apicella

ESLP akceptuje, že částky přiznávané na vnitrostátní úrovni mohou být

nižší než částky přiznávané na základě čl. 41 Úmluvy, neboť využití

vnitrostátního prostředku nápravy přestavuje pro stěžovatele dostupnější

a snadnější způsob, jak dosáhnout náhrady újmy způsobené nepřiměřenou

délkou řízení a zároveň je možné lépe odrazit životní úroveň v dané

zemi. Ústavní stížností napadená rozhodnutí tak dle stěžovatele ignorují

ústavní požadavek na rovnost před zákonem.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

13. 4. 2011 9:00 - 13. 4. 2011 9:10

Sp. zn.: II. ÚS 2326/07

Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým

Navrhovatelé:

Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové,

zastoupená Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem, se sídlem v Pardubicích.

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: Ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne

14. června 2007, č. j. 28 Cdo 1953/2007-143, výroku III. a IV. rozsudku

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. prosince 2006, č. j. 20 Co

354/2006-124, a výroku I. a III. rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze

dne 16. února 2006, č. j. 5 C 237/2005-77.

(církevní restituce)

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se žalobou domáhala určení, že je vlastníkem nemovitostí v katastrálním

území Skály u Teplic nad Metují. Současně se stěžovatelka žalobou

domáhala vyloučení těchto nemovitostí z exekuce. Stěžovatelka tvrdí, že

se žalovaná nikdy nestala vlastníkem těchto nemovitostí a stěžovatelka

své vlastnické právo k nemovitostem nikdy nepozbyla. Obecné soudy však

její žalobě nevyhověly a Nejvyšší soud její dovolání odmítl.

Stěžovatelka uvádí, že určovací žalobu nelze zamítnout z důvodu, že tato

směřuje ke zpochybnění právní jistoty nynějšího vlastníka a namítá, že

obecné soudy svým postupem porušily povinnost vázanosti zákonnými

předpisy.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

13. 4. 2011 8:00 - 13. 4. 2011 8:15

Sp. zn.: III. ÚS 3606/10

Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský

Navrhovatelé:

Tafonco a.s., se sídlem Areál Tatry 1448/5, Kopřivnice, zastoupená

JUDr. Jiřím Rakem, advokátem, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58/31,

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne

27. srpna 2010 č. j. 66 Co 586/2010-24, usnesení Okresního soudu v Novém

Jičíně ze dne 15. března 2010 č. j. 48 E 14/2010-14

(Práva účastníka soudního řízení; Právo na soudní a jinou právní ochranu )

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

konstatuje porušení svých základních práv, k němuž došlo tím, že obecné

soudy shledaly zavinění stěžovatelky na zastavení řízení a uložily

stěžovatelce povinnost nahradit náklady řízení. Stěžovatelka totiž byla

povinna uhradit jiné právnické osobě dlužnou částku, avšak až svůj dluh

uhradila až po podání návrhu na zahájení exekučního řízení. Odvolací

soud se nezabýval tvrzeními, které stěžovatelka uvedla v odvolání a

vyjádření oprávněné k jejímu odvolání stěžovatelce nezaslal na vědomí.

Stěžovatelka tak tvrdí, že se v odvolacím řízení nemohla účinně bránit

argumentaci oprávněné.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

13. 4. 2011 9:30 - 13. 4. 2011 10:00

Sp. zn.: II. ÚS 2412/10

Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká

Navrhovatelé: Ing. J. V., CSc.

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: ústavní stížnost proti výroku VI. rozsudku Obvodního soudu pro

Prahu 2 ze dne 12. 8. 2009 sp. zn. 12 C 164/2008 a části výroku I.

Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2010 sp. zn. 53 Co 30/2010

(návrh na zrušení rozhodnutí o nákladech řízení - právo na soudní ochranu )

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

vedl s Českou republikou spor o odškodnění nemajetkové újmy ve smyslu

zák. 82/1998 Sb. v platném znění, která byla způsobena neodůvodněnými

průtahy v soudním řízení. Soudy při rozhodování o úhradě nákladů řízení

vycházely z částečného zpětvzetí žaloby, i když legitimitu zpětvzetí

nyní stěžovatel popírá. Oba soudy stěžovatele označily za odpovědného za

částečného zpětvzetí žaloby a následně postupovaly dle poměrného

úspěchu a nepřiznaly mu náhradu nákladů řízení. V jejich postupu -

ohledně náhrady nákladů řízení - shledává stěžovatel porušení řady svých

základních práv.