Přehled ústních jednání pro 15. týden roku 2013

05.04.2013

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
9. 4. 2013 8:30 - 9. 4. 2013 9:00

Sp. zn.: I. ÚS 3271/12
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: CZ PAP, s.r.o., zast. advokátem JUDr. Vladimírem Jablonským, 28. října, Praha 1
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12.7.2010, sp.zn. 39 Co 165/2010 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.6.2012 sp.zn. 20 Cdo 3862/2010
(zastavení exekuce)
I. poschodí, senátní místnost č. 151
 
Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl návrh vedlejšího účastníka na zastavení exekuce nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze. Uvedl, že exekutorský zápis (exekuční titul) byl sepsán dne spolu s dohodou o jeho vykonatelnosti, přičemž za vedlejšího účastníka exekutorský zápis podepsal předseda představenstva povinné a člen představenstva povinné, kteří byli za vedlejšího účastníka oprávněni jednat, neboť byli jako členové představenstva jmenováni na mimořádné hromadě vedlejšího účastníka konané na základě rozhodnutí Okresního soudu v Bratislavě. Soud prvního stupně konstatoval, že citované rozhodnutí bylo sice zrušeno rozhodnutím Nejvyššího soudu SR, tato skutečnost však sama o sobě nemá vliv na platnost mimořádné valné hromady. Podstatnou okolností je, že soud nerozhodl o neplatnosti mimořádné valné hromady, a ani povinná nic takového netvrdila. Obvodní soud pro Prahu 2 proto důvod k zastavení exekuce neshledal. Proti tomuto usnesení podal vedlejší účastník odvolání. Městský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se předmětná exekuce zastavuje.
 
Odvolací soud dospěl k závěru, že shromáždění svolané na základě usnesení Okresního soudu Bratislava nelze považovat za mimořádné valné shromáždění, neboť s ohledem na podání mimořádného dovolání generálním prokurátorem Slovenské republiky byla ze zákona odložena vykonatelnost usnesení, na základě kterého byla mimořádná valná hromada svolána. Jestliže došlo k odložení vykonatelnosti, nemohla již povinná dle názoru odvolacího soudu mimořádnou valnou hromadu provést a nemohly na ní být ani zvoleny orgány společnosti. Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka dovolání, které bylo ústavní stížností napadeným usnesením Nejvyššího soudu zamítnuto. Stěžovatelka se proto před Ústavním soudem domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva na soudní ochranu, na zákonného soudce, na rovnost práv před soudem, na majetek, na to, aby její věc byla projednána bez zbytečných průtahů a v její přítomnosti, a aby se mohla vyjádřit ke všem prováděným důkazům.
 
 
 
I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
9. 4. 2013 14:00 - 9. 4. 2013 14:30

Sp. zn.: I. ÚS 1933/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: PECKA, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Studentská 1655/1b
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti příkazu k prohlídce prostor nesloužících k bydlení, vydaného státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích dne 26. 4. 2010, sp. zn. ZN 826/2010, spojená s návrhem na vyslovení protiústavnosti vykonání uvedené prohlídky dne 26. 5. 2010
(příkaz k prohlídce prostor nesloužících k bydlení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151
 
Proti stěžovatelce bylo vedeno státním zastupitelstvím v Mühlhausenu (Spolková republika Německo) trestní stíhání pro podezření z krácení korporační daně, kterého se měla dopustit jako jednatelka obchodní společnosti a to tím, že prý uvedla nesprávné údaje v daňových přiznáních za kalendářní rok 2006. V tomto řízení bylo vydáno usnesení, kterým byla nařízena prohlídka bytových, obchodních a jiných prostor, elektronických datových nosičů, automobilů, jiných jejích věcí a bankovních schránek a následné zajištění předmětů a dokumentace týkajících se obchodní činnosti obviněné. Vedoucí státní zástupce v Mühlhausenu požádal podáním tuzemské Nejvyšší státní zastupitelství o právní pomoc, tedy o provedení příslušné prohlídky, která byla provedena. Stěžovatelka však namítá, že napadený příkaz k prohlídce prostor nesloužících k bydlení není řádně odůvodněn, neboť odkazuje toliko na žádost o právní pomoc. Chybí podle ní jakékoliv důkazy či skutečnosti, z nichž vycházely úvahy o nezbytnosti provést prohlídku. Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení napadeného rozhodnutí a vyslovení toho, že vykonáním prohlídky uvedených prostor v sídle stěžovatelky porušil policejní orgán její základní práva a svobody.
 
 
Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
11. 4. 2013 10:00 - 11. 4. 2013 10:30

Sp. zn.: Pl. ÚS 6/13
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: město Klatovy
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu
Přezkoumávané akty: návrh na zrušení ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
I. poschodí, senátní místnost č. 151
 
Navrhovatel se svou ústavní stížností domáhá zrušení ustanovení, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále též „napadené ustanovení“). Protiústavnost napadeného ustanovení spatřuje navrhovatel v tom, že ve spojení se správní praxí Ministerstva financí (jehož zásah byl primárně ústavní stížností napaden) dočasně suspendovalo existující, ústavně garantovanou a Ústavním soudem uznanou možnost obcí regulovat provozování interaktivních videoloterijních terminálů na svém území. Napadené ustanovení dle navrhovatele brání přezkumu a případnému zrušení ministerstvem vydaných povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů, ačkoliv podle judikatury Ústavního soudu jde o otázku, jejíž regulace spadá do ústavně garantované pravomoci obcí. Navrhovatel rovněž vyjádřil přesvědčení, že napadené ustanovení porušuje ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy, podle něhož jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány a osoby.