Přehled ústních jednání pro 18. týden roku 2010

30.04.2010

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 5. 2010 10:00
- 3. 5. 2010 10:30
Sp. zn.: II. ÚS 855/08
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Bohuslav Drmla, zast. JUDr. Jiřím Teryngelem, advokátem se sídlem Vápencová 569/13, Praha 4
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2008 č. j. 7

Tdo 8/2008-945, rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 7. 2007 č.

j. 7 To 195/2007-918, a rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 6.

11. 2006 č. j. 3 T 6/2002–887
(právo na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

v ústavní stížnosti namítá porušení svých základních práv, které

spatřuje v nepřiměřené délce trestního řízení u obecných soudů, když

trestní stíhání bylo zahájeno v roce 1998, a v přípravném řízení bylo

postupně rozšiřováno až do roku 2000. V této souvislosti stěžovatel

brojí zejména proti postupu Krajského soudu v Plzni, kterému vytýká, že

při svém rozhodování nevzal nikterak na zřetel nepřiměřenou délku

trestního řízení a rozhodl se mu uložit nepodmíněný trest odnětí

svobody. Další aspekt porušení svých základních práv spatřuje

v rozhodnutí krajského soudu, na jehož základě mu byl udělen trest

odnětí svobody v trvání tří a půl roku. Konkrétně namítá porušení čl. 40

odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Dle názoru stěžovatele

krajský soud při svém rozhodování porušil zásadu presumpce neviny, když

za přitěžující okolnost v neprospěch stěžovatele považoval souběžně

probíhající či již skončená trestní stíhání stěžovatele pro domnělou

majetkovou trestnou činnost, z nichž vyvodil podle stěžovatele závěr, že

stěžovatel je odhodlán opatřovat si prostředky nezákonným způsobem i

nadále, ačkoliv mu nebyla v těchto řízeních prokázána vina.

 

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
4. 5. 2010 14:00
- 4. 5. 2010 14:30
Sp. zn.: III. ÚS 3304/09
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: T-Mobile Czech Republic, a s.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 27. října 2009 č. j. 40 Co 827/2009-45
(úhrada nákladů exekučního řízení po zastavení exekuce pro nemajetnost povinného)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

V ústavní

stížnosti stěžovatelka poukazuje na skutečnost, že retroaktivní

aplikace zákona je podle jejího názoru nepřípustná a je zásahem do práva

vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a

porušením čl. 36 odst. 1 Listiny. V uvedeném případě se jedná o

rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o úhradě nákladů exekutora

v exekučním řízení, které bylo započato za účinnosti právní úpravy,

která bylo v průběhu exekučního řízení novou zákonnou předlohou změněna.

Obecné soudy rozhodovaly o návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost

povinného již za účinnosti nové právní úpravy, což mělo za následek, že

exekutorovi byl povinen uhradit náklady ten, kdo exekuci požadoval.

Podle stěžovatelky chyběly v novelizované podobě exekučního řádu

 přechodná ustanovení týkající se potencionální zpětné aplikovatelnosti

nové právní úpravy na rozhodování o nákladech řízení exekuce.