Přehled ústních jednání pro 19. týden roku 2010

07.05.2010

V tomto týdnu se koná 6 jednání.

 III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 5. 2010 14:00
- 11. 5. 2010 14:30
Sp. zn.: III. ÚS 1341/08
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: Tomáš Matucha
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. března 2008 č. j. 2 Afs 110/2007

(nerespektování závaznosti předchozích rozhodnutí Ústavního soudu;

povinnost soudu přihlédnout ex offo k prekluzi daňové povinnosti)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

považuje závěry Nejvyššího správního soudu za nesouladné s ustanovením

čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a cítí se rovněž být

zkrácen na svém právu na zákonného soudce ve smyslu čl. 38 Listiny a na

spravedlivé projednání věci podle předem stanovených pravidel ve smyslu

čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod. Stěžovatel podal Nejvyššímu správnímu soudu kasační

stížnost, v níž vytýká Krajskému soudu v Brně nesprávné posouzení

povinnosti krajského soudu zkoumat otázku prekluze práva doměřit daň z

úřední povinnosti. Porušení svého práva nebýt odňat zákonnému soudci

stěžovatel spatřuje v tom, že druhý senát Nejvyššího správního soudu o

kasační stížnosti sám rozhodl, ačkoli byly splněny podmínky pro

postoupení věci rozšířenému senátu.

 

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
11. 5. 2010 14:00
- see url 11. 5. 2010 14:30
Sp. zn.: Pl. ÚS 15/07
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Vrchní soud v Olomouci
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení ustanovení § 12a věty první v

odstavci 5. zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění

platném k 8. srpnu 2007
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Navrhovatel

– Vrchní soud v Olomouci – předkládá Ústavnímu soudu návrh na zrušení

ustanovení § 12a odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání,

první věta „Proti usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu se

může odvolat pouze navrhovatel a navrhovatelé, kteří přistoupili

k řízení“. Zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek

majetku dlužníka má podle navrhovatele závažné hmotněprávní důsledky a

jak uvádí navrhovatel, osudovým rozdílem je pro právnickou osobu to, zda

návrh na prohlášení konkursu na její majetek podaný věřitelem byl

konkursním soudem zamítnut pro nedoložení pohledávky navrhujícího

věřitele ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání, nebo

naopak podle § 12a odst. 4 tohoto zákona, když konkursní soud zároveň

shledal úpadek dlužníka a zřejmý nedostatek dlužníkova majetku k úhradě

nákladů konkursu. Zákon o konkursu a vyrovnání nedává tedy dlužníkovi

právo odvolat se proti žádnému rozhodnutí konkursního soudu, kterým byl

zamítnut návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka bez ohledu na

to, zda řízení bylo zahájeno na návrh dlužníka či návrh věřitele, i bez

ohledu na to, z jakých důvodů byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut.

Hypotéza právní normy obsažená v první větě ustanovení § 12a odst. 5

zákona o konkursu a vyrovnání je tedy podle navrhovatele zjevně chybná.

Obranu dlužníka proti zamítnutí návrhu však zákon vylučuje, ačkoliv byl

návrh zamítnut způsobem, který nelze pokládat za hmotněprávní úspěch

dlužníka. V nerovném postavení se z obecného hlediska v tomto případě

ocitá i dlužník ve srovnání s jinými dlužníky, na jejichž majetek byl na

návrh věřitele konkurs prohlášen. Při zamítnuti návrhu na konkurs pro

nedostatek majetku jí zákon možnost této obrany nedává. Z uvedených

důvodů se navrhovatel domnívá, že je třeba zmíněné ustanovení zrušit.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 5. 2010 14:30
- 11. 5. 2010 15:00
Sp. zn.: II. ÚS 2896/09
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Jiří Lonský, Naděžda Lonská, Eva Langkramerová, Bohumila Lonská
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1417/2007 ze dne 25. 8. 2009
(restituční nárok)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

namítají, že rozhodnutím Nejvyššího soudu jim je odpíráno vlastnické

právo a Nejvyšší soud ignoroval smysl zákona č. 229/1991 Sb., jako

jednoho z tzv. restitučních zákonů, který má alespoň částečně zmírnit

majetkové křivdy. Podle stěžovatelů došlo k porušení principu právní

jistoty, předvídatelnosti rozhodnutí orgánů státní moci vycházející ze

zákona a garantování základních práv a svobod. Předmětem řízení u

obecných soudů byl restituční nárok stěžovatelů dle ustanovení § 4 odst.

2 písm. c) a § 4 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění (zák. č.

229/1991 Sb.) a k přechodu pozemků na stát došlo postupem podle zákona

č. 142/1947 Sb. (o revizi první pozemkové reformy), bez vyplacení

náhrady. Předmětné pozemky jsou v areálu Muzea lidových staveb

Kouřim, které bylo prohlášeno kulturní památkou.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 5. 2010 15:00
- 11. 5. 2010 15:30
Sp. zn.: II. ÚS 3288/09
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Ing. Monika Nižná
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 9. 10. 2009 sp.zn. 12 Nc 5450/2004
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení usnesení Okresního soud v Kladně, a je přesvědčena,

že uvedeným rozhodnutím došlo k porušení jejího základního práva na

spravedlivý proces. Stěžovatelka se stala dědičkou majetku, který byl

zatížen exekucí, čímž vstoupila do exekučního řízení jako právní

nástupce původního povinného a napadá výši nákladů na odměnu

exekutorovi. Stanovením nákladů exekuce v uvedené výši byla podle

stěžovatelky porušena zásada proporcionality, přiměřenosti zásahu ve

vztahu k použitým právním prostředkům.

 

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 5. 2010 8:30
- 12. 5. 2010 9:00
Sp. zn.: III. ÚS 542/09
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: Mgr. Viktor Klíma
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v

Praze č. j. 9 Ca 178/2008-28 ze dne 10. 6. 2008, rozsudku Nejvyššího

správního soudu č. j. 8 As 43/2008-72 ze dne 28. 11. 2008, a proti

rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 1 č. j.

121090/2006-Hs-1/660 ze dne 19. 4. 2007
(Právo na soudní a jinou právní ochranu; Práva účastníka soudního řízení; Právo vlastnit majetek, nabývání majetku)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze a

rozsudku Nejvyššího správního soudu. Rovněž požaduje zrušení rozhodnutí

Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 1. Stěžovatel je přesvědčen,

že postupem správních orgánů, který byl následně implicitně schválen

správními soudy, došlo k zásahu do jeho základních práv a svobod,

především pak do práva zakotveném v čl. 36 odst. 2, čl. 38 odst. 2

Listiny základních práv a svobod, stejně jako čl. 90. Ústavy, jež

garantují možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného

soudu Stěžovatel nebyl, stejně jako ostatní spoluvlastníci bytových

jednotek v domě v Praze 1, zahrnut mezi účastníky stavebního řízeni a

podle stěžovatele tak nemohl od počátku uplatňovat svá práva a zabránit

stavbě, která podle něj zapříčinila znehodnocení jeho majetku, tj.

zejména podat námitky ve stavebním řízení a odvolání proti stavebnímu

povolení na přístavbu v těsné blízkosti jeho bytu.

 

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 5. 2010 9:30
- 12. 5. 2010 10:30
Sp. zn.: Pl.ÚS 7/09
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková
Navrhovatelé: Městský soud v Praze, Spálená 2, JUDr. Luboš Vrba
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení

§ 58 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o

bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
(právo na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Navrhovatel

– Městský soud v Praze – požaduje zrušení ustanovení § 58 odst. 6

zákona č. 412/2005Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Za stávající platné právní

úpravy není možné, aby se v průběhu trestního řízení, ve kterém jsou

projednávány utajované skutečnosti cizí moci, obžalovaní a jejich

obhájci, pokud nejsou držiteli platného osvědčení vydaného Národním

bezpečnostním úřadem (NBÚ), seznamovali s listinnými důkazy. Navrhovatel

má za to, že podmiňovat přístup obviněného k utajovaným skutečnostem v

rámci probíhajícího trestního řízení držením platného osvědčení NBÚ je

nepřípustné. Taková právní úprava v rámci trestního řízení je podle

navrhovatele v rozporu s Listinou základních práv a svobod, a to

konkrétně čl. 38 odst. 2, který stanoví, že každý má právo, aby jeho věc

byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem

prováděným důkazům, dále s čl. 40 odst. 3, který garantuje právo

obviněného, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby, a

aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Rovněž je podle

navrhovatele v rozporu s čl. 37 odst. 2, odst. 3 Listiny, podle něhož má

každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, a to od počátku

řízení, a všichni účastníci jsou si v řízení rovni. Zároveň koliduje s

Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, která v čl. 6 odst.

3 písm. c), zaručuje každému právo obhajovat se osobně nebo za pomoci

obhájce podle vlastního výběru, stejně jako s mezinárodními smlouvami.