Přehled ústních jednání pro 19. týden roku 2013

03.05.2013

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 06.05.2013 08:30

do: 06.05.2013 08:40

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 4642/12

Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Holländer

Návrh na přezkoumávané akty: Návrh na zrušení usnesení Okresního soudu Praha–západ ze dne 4. října 2012 č. j. 33 Nt 607/2012-7.

Stručná charakteristika: pokuta za odmítnutí výpovědi v trestním řízení

Označení navrhovatelů: Ing. Eduard Kadrnka

Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel napadá v záhlaví označené rozhodnutí obecného soudu a tvrdí, že se jím cítí být dotčen ve svých ústavně zaručených základních právech. Stěžovateli uložena pořádková pokuta ve výši 10 000,- Kč; stalo se tak poté, co byl stěžovatel vyzván k podání vysvětlení a výpověď odepřel. Z protokolu vyplývá, že policejní orgán uvedené konstatování stěžovatele akceptoval, jakékoliv dotazy stěžovateli nepoložil. Okresní soud ke stížnosti stěžovatele směřující do citovaného usnesení policejního orgánu usoudil, že není důvodná a stížnost zamítl. V odůvodnění uvedl, že stěžovatel byl povinen po řádném poučení vypovídat, ledaže by byl v předmětné trestní věci k obviněným v příbuzenském poměru nebo pokud by svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Konstatoval, že první důvod nepřichází u stěžovatele v úvahu a ohledně druhého, že vzhledem k tomu, k čemu měl být vyslýchán si nelze představit, jakým způsobem by mohl svou výpovědí způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě nebo své osobě blízké. Obecný soud odkázal na judikaturu Ústavního soudu s tím, že stěžovatel měl povinnost svědčit o uvedených skutečnostech a pokud tak neučinil, jednalo se o bezdůvodné odepření výpovědi.

Těmto závěrům posléze stěžovatel v ústavní stížnosti oponoval a s poukazem na rozhodovací praxi Ústavního soudu vyvozuje závěr, dle něhož pro uložení pořádkové pokuty nebyly splněny podmínky.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 06.05.2013 08:40

do: 06.05.2013 08:50

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 4677/12

Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Holländer

Návrh na přezkoumávané akty: Návrh na zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 20 Co 1102/2008 ze dne 16. října 2012.

Stručná charakteristika: náklady řízení

Označení navrhovatelů: Dana Václavková a spol.

Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé svou ústavní stížností napadají, s tvrzením porušení základních práv zaručovaných Listinou základních práv a svobod, jakož i porušení Ústavy ČR, v záhlaví označené rozhodnutí odvolacího soudu, a to v jeho výrocích o nákladech řízení, jimiž v řízení ve věci samé zcela úspěšným stěžovatelům nebylo přiznáno vůči žalovanému Statutárnímu městu Brnu právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovatelé obecnému soudu vytýkají, že před změnou rozsudku soudu I. stupně ve výroku o nákladech řízení, spočívající v nepřiznání nákladů řízení, jim jako účastníkům řízení nebyla dána procesní příležitost vyjádřit se k možné aplikaci ustanovení § 150 o. s. ř. a že odvolací soud při svém rozhodování nezohlednil, že stěžovatelé v tomto letitém řízení nesli tíhu nákladů řízení a právního zastoupení a současně se dovolávají judikatury Ústavního soudu.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 06.05.2013 08:50

do: 06.05.2013 09:20

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 2382/12

Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Holländer

Návrh na přezkoumávané akty: Návrh na zrušení usnesení Nejvyššího soudu č. j. 29 Cdo 3039/2010-291 ze dne 29. března 2012.

Stručná charakteristika: žaloba na určení vlastníka nemovitostí

Označení navrhovatelů: Ivan Charvát

Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel svou ústavní stížností napadá citované rozhodnutí rozhodnutí s tvrzením porušení práva vlastnického, práva na legitimní očekávání a práva na spravedlivý proces. Napadená rozhodnutí byla vydána v řízení zahájeném k žalobě vedlejšího účastníka proti stěžovateli na určení, že vlastníkem v žalobě označených nemovitosti je vedlejší účastník. Tento nejprve svou žalobu opíral o tvrzení, že od kupní smlouvy, uzavřené se stěžovatelem, platně odstoupil, posléze žalobu - s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu - opřel o neplatnost uzavřené smlouvy, neboť k převodu předmětných nemovitostí došlo v rozporu s kogentním ustanovením obch. zák. Soud tuto smlouvu posoudil jako neplatnou, což potvrdil i soud odvolací. Dovolací soud pak dovolání stěžovatele odmítl jako nepřípustné po konstatování, že stěžovatel žádnou otázku, jež by činila napadené rozhodnutí zásadně právně významným, nepředložil. Stěžovatel rovněž upozorňuje na to, že se Nejvyšší soud odklonil od své dosavadní interpretace ust. § 196 odst. 3 obch. zák., když konstatoval, že pokud byla ve smlouvě o převodu majetku, podléhající ust. § 196a odst. 3 obch. zák., sjednána tržní cena, není tato smlouva neplatná jen proto, že cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem.

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

od: 07.05.2013 09:00

do: 07.05.2013 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 33/10

Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Dagmar Lastovecká

Návrh na přezkoumávané akty: návrh na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb.

Stručná charakteristika: návrh na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

Označení navrhovatelů: Obvodní soud pro Prahu 1

Typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

U Obvodního soudu je vedeno řízení žalobkyně proti České republice – Ministerstvu financí o zaplacení částky 6.785.715,- Kč s příslušenstvím. Nároku se žalobkyně domáhá jako bývalý vlastník nemovitostí, které byla povinna vydat restituentům. Kompenzací je jí však podle zákona pouze nárok na vrácení kupní ceny zaplacené při nabytí nemovitosti, která je však šedesátkrát nižší oproti dnešní tržní ceně. Obvodní soud odkazuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP), zejména na rozsudek ve věci Pincová a Pinc proti České republice. Závěry tohoto rozsudku dopadají dle názoru obvodního soudu i na jím projednávanou věc. Ustanovení § 11 zákona o mimosoudních rehabilitacích, umožňující přiznat povinným osobám zbaveným vlastnického práva dle tohoto zákona pouze taxativním způsobem vymezený nárok na vrácení kupní ceny zaplacené při nabytí nemovitosti, porušuje dle soudu právo povinných osob na ochranu majetku. Ze shora uvedených důvodů podal Obvodní soud návrh na zrušení citovaného ustanovení s tím, že neumožňuje poskytnout přiměřenou náhradu za vydaný majetek dle zákona o mimosoudních rehabilitacích.