Přehled ústních jednání pro 2. týden roku 2011

07.01.2011

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

watch  IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 1. 2011 9:30
- 12. 1. 2011 10:00
Sp. zn.: IV. ÚS 296/08
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Ing. P. M.
Řízení o ústavní stížnosti

(ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j.

28 Nc 6035/2003-97 a příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 73 EX

117/03-39 ze dne 15. 8. 2007, vydaném Mgr. Janem Raichem, soudním

exekutorem Exekutorského úřadu Frýdek-Místek)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

 

Stěžovatel

napadá ústavní stížností rozhodnutí okresního soudu a soudního

exekutora a namítá, že postupem soudního exekutora, resp. okresního

soudu, došlo k porušení ústavně zaručeného práva na soudní ochranu a

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod,  čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských

práv a základních svobod.

 

 

Usnesením

okresního soudu byla nařízena exekuce na majetek povinného (stěžovatele)

k uspokojení pohledávky 647.917,50 Kč, nákladů nařízení exekuce ve

výši 20.610,- Kč a k úhradě nákladů exekuce. Provedením exekuce byl

pověřen soudní exekutor. Jelikož stěžovatel částku 647.917,50 Kč

uhradil, okresní soud usnesením exekuci zastavil. Následně vydal soudní

exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce, dle nějž byl stěžovatel

povinen uhradit částku 61.999,- Kč, sestávající z odměny soudního

exekutora ve výši 48.600,- Kč, určené jako 50% ze základu 647.917,50 Kč

dle § 6 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 330/2001 Sb., o

odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových

výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody

způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů, náhrady hotových

výdajů v paušální částce ve výši 3.500,- Kč dle § 13 odst. 1 téže

vyhlášky a 19 % DPH ve výši 9.899,- Kč. Proti příkazu k úhradě nákladů

exekuce podal stěžovatel námitky, o nichž rozhodl okresní soud usnesením

tak, že rozhodnutí soudního exekutora potvrdil s odůvodněním, že

stěžovatel plnil až po podání návrhu na nařízení exekuce, přičemž

dobrovolnost tohoto plnění byla soudním exekutorem řádně zohledněna

snížením odměny o 50 %. Stěžovatel uvádí, že splnil svou povinnost

uhradit dlužnou částku ještě před doručením návrhu na nařízení exekuce,

tedy zcela dobrovolně, v době, kdy o probíhající exekuci ještě nevěděl.

Stěžovatel se domnívá, že když dobrovolně splnil své povinnosti, nemůže

mít exekutor nárok na odměnu, resp. odměna exekutora by měla jít k tíži

oprávněné.