Přehled ústních jednání pro 2. týden roku 2013

04.01.2013

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

8. 1. 2013 8:30 - 8. 1. 2013 9:30

Sp. zn.: I. ÚS 3296/12

Soudce zpravodaj: Ivana Janů

Navrhovatelé: P.G., zast. advokátem JUDr. Václavem Hochmannem, Rašínova 68, Zlín

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 29. března 2012

sp.zn. 6 C 375/2009 a usnesení Krajského soudu v Brně-pobočky ve Zlíně

ze dne 29.6.2012 sp.zn. 60 Co 260/2012

(spravedlivý proces)

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

byl žalobcem v občanskoprávním sporu před okresním soudem a zaplatil

soudní poplatek. Když ještě před prvním jednáním ve věci vzal žalobu

zpět, soud mu poplatek vrátil, ale snížený o 20%. Proti tomuto výroku

podal stěžovatel odvolání, které nebylo úspěšné. Stěžovatel uvádí, že

obecné soudy sice na problematiku vrácení stěžovatelem zaplaceného

soudního poplatku správně aplikovaly zákon číslo 549/1991 Sb., o

soudních poplatcích, ovšem v jeho nesprávném znění respektive jeho

příslušná ustanovení nesprávně vyložily. Podle názoru stěžovatele

uvedené ustanovení v tomto znění nebylo lze aplikovat v jeho věci.

Obecné soudy podle něj pominuly to, že řízení ve věci stěžovatele bylo

zahájeno dne 12.srpna 2009, tedy více než dva roky před účinností zákona

číslo 218/2011 Sb., kterým bylo uvedené ustanovení týkající se vracení

soudního poplatku novelizováno, což znamená, že na řízení zahájená před

1.zářím 2011 by ohledně vracení soudního poplatku v případě zastavení

řízení před prvním soudním jednáním neměla být nová právní úprava

aplikována. V postupu soudů proto shledává porušení svého práva na

spravedlivý proces.

 

  

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

8. 1. 2013 16:00 - 8. 1. 2013 16:30

Sp. zn.: IV.ÚS 3405/2012

Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: T.Š., zastoupen JUDr. Pavlem Fojtou, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Brně, Drobného 34

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: ústavní stížnost směřující proti výroku II. usnesení Krajského

soudu v Hradci Králové č. j. 25 Co 224/2012-71 ze dne 29. června 2012

(právo

na spravedlivý proces dle čl. 36 odst.1 a na ochranu vlastnictví dle

čl.11 odst. 1, odst. 4 Listiny základních práv a svobod)

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

byl žalovanou stranou ve sporu týkajícím se vlastnictví pozemku.

Okresní soud rozhodl tak, že řízení zastavil a uložil žalobci povinnost

nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 20.600,- Kč do tří dnů od

právní moci usnesení k rukám právního zástupce žalovaného. Žalobce však

podal odvolání ke Krajskému soudu. Ten sice potvrdil napadené usnesení

okresního soudu, ale zároveň určil, že žádný z účastníků nemá nárok na

náhradu nákladů odvolacího řízení. Základ porušení práva na spravedlivý

proces proto spatřuje stěžovatel především v tom, že měl ve věci

skončené napadeným usnesením plný úspěch, avšak soud mu nepřiznal

náhradu nákladů řízení. Odvolává se přitom na dřívější judikaturu

Ústavního soudu, který konstatoval, že v případě, že soud rozhodne o

náhradě nákladů řízení v rozporu s průběhem řízení, je v zásadě tento

postup třeba označit za porušující právo účastníka řízení na spravedlivý

proces ve smyslu článku 36 odst. 1 Listiny.