Přehled ústních jednání pro 2. týden roku 2014

03.01.2014

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu  I. ÚS 2485/13
od: 06.01.2014 09:00 do: 06.01.2014 09:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2013 č. j. 4 To 26/2013, ze dne 30. 5. 2013 č. j. 4 To 31/2013, ze dne 30. 5. 2013 č. j. 4 To 32/2013, ze dne 30. 5. 2013 č. j. 4 To 33/2013, ze dne 5. 6. 2013 č. j. 4 To 39/2013 a ze dne 26. 6. 2013 č. j. 4 To 46/2013 a proti usnesením Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 3. 5. 2013 č. j. 7 VZN 1532/201-64, ze dne 9. 5. 2013 č. j. 7 VZN 1532/2013-161, ze dne 13. 5. 2013 č. j. 7 VZN 1532/2013-199, ze dne 15. 5. 2013 č. j. 7 VZN 1532/2013-213, ze dne 16. 5. 2013 č. j. 7 VZN 1532/2013-236 a ze dne 11. 6. 2013 č. j. 7 VZN 1532/2013-475
Stručná charakteristika: ochrana vlastnictví, právo na podnikání, právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  Metropolitní spořitelní družstvo
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Vrchní státní zastupitelství v Praze rozhodlo o zajištění peněžních prostředků na účtech stěžovatele vedených u Československé obchodní banky, a.s., v celkové hodnotě 490 226 678,69 Kč, s tvrzením, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že peněžní prostředky na účtech u banky jsou určeny ke spáchání trestného činu úvěrového podvodu. Stížnost proti tomuto usnesení zamítl Vrchní soud v Praze jako opožděnou. Česká národní banka následně se stěžovatelem zahájila správní řízení. Vrchní státní zastupitelství v Praze následně rozhodlo o zajištění peněžních prostředků na účtech stěžovatele vedených u UniCredit Bank Czech Republic a J&T Bank, přičemž stížnosti stěžovatele proti těmto usnesením byly vrchním soudem zamítnuty. Stěžovatel považuje postup Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci zajištění peněžních prostředků za zcela zjevně nepřiměřený, neboť zajišťuje mnohem vyšší objemy peněžních prostředků, než je odůvodnitelné. Tím dochází k ekonomické paralýze stěžovatele a poškozování zájmů jeho klientů. V napadených rozhodnutí proto stěžovatel mimo jiné shledává porušení svého práva vlastnit majetek.

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu I. ÚS 1472/12
od: 06.01.2014 10:00 do: 06.01.2014 10:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2012 č. j. 9 Ao 6/2011-147
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces, rozhodování o právech územního samosprávného celku
Označení navrhovatelů:  obec Petrovice
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatelky (obce) na zrušení části opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „ZÚR ÚK“), schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 23/25Z/2011 dne 7. 9. 2011. Stěžovatelka se u Nejvyššího správního soudu domáhala zrušení ZÚR ÚK v části regulující lokalizaci ploch a koridorů pro umístění velkých větrných elektráren (dle technického vymezení by pro ně v Ústeckém kraji de facto nebyl prostor). Stěžovatelka proto namítá porušení práva na samosprávu, neboť Zastupitelstvo Ústeckého kraje při vydávání ZÚR ÚK překročilo své kompetence, jelikož stanovilo absolutní regulace ploch pro velké větrné elektrárny v rozporu se zákonem a nad reálný rámec. Nejvyšší správní soud pak dle názoru stěžovatelky porušil její právo na spravedlivý proces tím, že ve svém rozhodování meritorně nezohlednil její námitky.

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu I. ÚS 2881/12
od: 06.01.2014 10:45 do: 06.01.2014 11:15
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2012 č. j. 64 Co 511/2011-349
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, stanovení nákladů řízení podle zásady úspěchu ve sporu
Označení navrhovatelů:  Eni Česká republika, s. r. o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka napadla část výroku rozsudku Městského soudu v Praze, v níž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů, a tvrdí, že jím soud porušil její právo na spravedlivý proces. Ačkoliv obvodní soud rozhodl o nákladech řízení, kterém před ním bylo vedeno tak, že vedlejší účastník je povinen zaplatit stěžovatelce náhradu jí vynaložených nákladů řízení a náhradu nákladů řízení ve výši 332 216 Kč, neboť byla ve věci téměř stoprocentně úspěšná, odvolací soud o náhradě nákladů řízení rozhodl tak, že se náhrada nákladů řízení „nepřiznává“ vedlejšímu účastníkovi (žalobci). Odvolací soud argumentoval, že vedlejší účastník měl ve věci úspěch, neboť základ jeho nároku byl oprávněný, byť co do přisouzené výše nároku zaznamenal vedlejší účastník takřka „úplný“ neúspěch (vysoudil jen 0,52% z žalované částky).

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu I. ÚS 1787/11
od: 07.01.2014 14:00 do: 07.01.2014 14:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesením Městského soudu v Brně ze dne 23. března 2011 č. j. 69 Nc 1514/2004-135 a ze dne 29. února 2012 č. j. 69 Nc 1514/2004-221 a příkazům k úhradě nákladů exekuce, vydaným Mgr. Zdeňkem Ráčkem, zástupcem soudního exekutora JUDr. Milana Dobeše, Exekutorský úřad Brno-město, ze dne 1. února 2011 č. j. 013 EX 498/04-69 a ze dne 16. února 2011 č. j. 013 EX 498/04-73
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právní ochranu Právo vlastnit majetek, nabývání majetku Státní moc Ukládání povinnosti
Označení navrhovatelů:  Ing. V.M., zastoupený JUDr. Vierou Štichovou, advokátkou se sídlem v Brně, Erbenova 3
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel brojí proti nařízení exekuce a jejímu průběhu, včetně následného soudního přezkumu. Nejprve podal ústavní stížnost, kterou se domáhal zrušení dvou příkazů k úhradě nákladů exekuce, jakož i usnesení Městského soudu v Brně, které souvisely s dlouhodobým exekučním řízením k uspokojení pohledávky stavebního bytového družstva. Poté, co zástupce soudního exekutora svým příkazem k úhradě nákladů exekuce zrušil původně napadený příkaz (a opětovně rozhodl o povinnosti uhradit náklady exekuce, pouze v nižší částce) a soud nevyhověl námitkám stěžovatele, podal tento druhou ústavní stížnost. Z první ústavní stížnosti vyplývá, že stěžovatel nesouhlasí s usnesením Městského soudu v Brně, kterým bylo rozhodnuto o jeho námitkách proti prvnímu příkazu k úhradě nákladů exekuce, protože v době rozhodování byl tento příkaz již zrušen. Ve své druhé ústavní stížnosti stěžovatel uvádí, že následně vydané usnesení Městského soudu v Brně ponechalo v platnosti oba příkazy k úhradě nákladů exekuce a zavázalo tak stěžovatele k další platbě exekutorovi i oprávněnému. Tím jsou podle jeho názoru nadále porušována jeho základní práva podle čl. 36 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 Listiny. Ústavní soud obě stížnosti spojil ke společnému řízení.