Přehled ústních jednání pro 20. týden roku 2010

18.05.2010

V tomto týdnu se koná 6 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 5. 2010 8:30
- 18. 5. 2010 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 3328/09
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Juraj Beláček RNDr. Mária Bedláčková
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení usnesení Okresního soudu v Hodoníně č. j. 1 Nc 949/2005-471
(exekuční řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelé

se domáhají zrušení usnesení Okresního soudu  v Hodoníně, neboť jsou

přesvědčeni, že rozhodnutím o příkazu k úhradě nákladů exekuce a výše

úroků z prodlení bylo porušeno jejich základní právo na spravedlivý

proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, stejně jako

právo na ochranu majetku dle čl. 11 odst. 1 Listiny. Uvedený okresní

soud nedostál podle stěžovatelů svým procesním povinnostem při

přezkoumávání zákonnosti postupu soudního exekutora, a to zejména s

ohledem na čl. 2 odst. 2 Listiny, který stanoví, že státní moc lze

uplatňovat jen na základě, v mezích a způsobem předvídaným zákonem.    

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 5. 2010 13:30
- 18. 5. 2010 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 541/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Vladimíra Vondrková, zastoupená JUDr. Karlem Matějkou, advokátem, se sídlem Legerova 44, Praha 2
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 19. 11. 2009 sp. zn. 7 Tdo 1114/2009, usnesení Vrchního soudu v

Praze ze dne 7. 5. 2009 sp. zn. 4 To 19/2009 a rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 30. 5. 2008 sp. zn. 47 T 9/2006
(trestný čin podvodu)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

navrhuje zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v

Praze a Nejvyššího soudu ČR, protože je přesvědčena, že jimi došlo k

 porušení práva na spravedlivý proces garantovaný v čl. 90 Ústavy, čl.

36 odst. l, čl. 37 odst. 2, čl. 39 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních

práv a svobod. Stěžovatelka vložila podle svých slov finanční částku do

obchodní společnosti a tento vklad jí byl potvrzen směnkou. Následně

vystavitel směnky negoval ústním prohlášením závazky vtělené do této

listiny s tím, že finanční prostředky nepřevzal, a že směnka zajišťovala

zcela jiný dluh firmy. Stěžovatelka byla odsouzena za trestný čin

podvodu, ale podle jejího názoru jsou právní závěry soudů v extrémním

nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními nebo z nich k žádné možné

interpretaci odůvodnění soudních rozhodnutí nevyplývají a proto jsou

podle stěžovatelky taková rozhodnutí v rozporu s čl. 36 Listiny. 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 5. 2010 14:00
- 18. 5. 2010 14:30
Sp. zn.: II. ÚS 485/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: 1) Lenka Suchopárková, 2) nezletilá M. S., zastoupené

Mgr. Davidem Strupkem, advokátem, se sídlem Jungmannova 31, 110 00 Praha

1
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní

stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2009 sp. zn. 30

Cdo 4096/2009 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2009 sp.

zn. 24 Co 138/2009
(právo na rodinný život)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Ústavní

stížností se navrhovatelky domáhají zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu

a Krajského soudu v Praze s tvrzením, že jimi byla porušena jejich

základní práva garantovaná čl. 6 a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod. Stěžovatelky spatřují porušení práva na spravedlivý

proces dle čl. 36 Listiny v tom, že jedna ze stěžovatelek byla jako

nezletilá zastoupena v řízení o adopci kolizním opatrovníkem, který byl

zároveň navrhovatelem opatření, jež zásadním způsobem zasahuje do

rodinného života stěžovatelek. Dle názoru stěžovatelek tak došlo ke

kolizi zájmů, když navrhovatel a kolizní opatrovník v jedné osobě činí

jménem druhé stěžovatelky procesní úkony tak, aby odrážely jeho

stanovisko uvedené v návrhu. Podle stěžovatelek došlo pozitivistickým a

formalistickým přístupem krajského soudu k zásahu do práva na rodinný

život.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 5. 2010 14:00
- 18. 5. 2010 14:30
Sp. zn.: II. ÚS 3246/09
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Zdeněk Kořenek
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. 11. 2009 sp. zn. 11 C 527/2008
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ústavní

stížnost pro porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a rovnost podle čl. 1

a čl. 36 odst. 1 Listiny podal stěžovatel proti rozsudku Obvodního

soudu pro Prahu 5. Stěžovatel požádal Českou správu sociálního

zabezpečeni (ČSSZ) o příplatek k plnému invalidnímu důchodu, který mu

náležel podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. V intencích tohoto nařízení

měl být příplatek spolu s důchodem vyplacen nejpozději v pravidelné

měsíční výplatě za měsíc červenec 2005, ale uvedenou lhůtu ČSSZ

nesplnila a přiznala příplatek až v říjnu 2005. Stěžovatel provedl

specifikaci nároku a požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o

zadostiučinění ve výši 1.900,- Kč. Poté, co ministerstvo nereagovalo,

podal stěžovatel žalobu. Příčinou žaloby byla nečinnost Ministerstva

práce a sociálních věcí, které nereagovalo na opakované žádosti

stěžovatele. Navzdory skutečnosti, že žalovanou stranou, ani soudem

nebyl nijak zpochybněn nesprávný úřední postup spočívající v nedodržení

zákonné lhůty, soud rozhodl, že náklady řízení ve výši 8.211,- Kč je

povinen uhradit stěžovatel.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
19. 5. 2010 9:00
- 19. 5. 2010 9:20
Sp. zn.: II. ÚS 3151/09
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Jaroslav Hink, zastoupený Mgr. Petrem Noskem, advokátem
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v

Olomouci ze dne 29. 7. 2009, č. j. 1 Co 256/2005-86, rozhodnutí

Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Telč, ze dne 1.

12. 2004, č. j. V 748/2004-739/129.
(Rozsah přezkumu obsahu smlouvy, podle níž má být proveden vklad práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

ve své ústavní stížnosti namítá,  že postupem Vrchního soudu v Olomouci

a rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Vysočinu bylo porušeno jeho právo

vlastnit majetek a právo na ochranu tohoto majetku, jak zaručuje čl.l 1

odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Postup katastrálního úřadu

podle jeho názoru porušuje rovněž čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého

lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených

zákonem. S ohledem na neúměrnou délku soudního řízení namítá také

dotčení svého práva domáhat se stanoveným postupem svého práva u

nezávislého a nestranného soudu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny.

Stěžovatel zakoupil v roce 2004 od obce Vanov pozemky, které byly na

obec převedeny městem Telč v roce 1999. Katastrální úřad v rámci řízení o

vkladu vlastnického práva ve prospěch stěžovatele zjistil existenci

hospodářské smlouvy, kterou v roce 1982 město převedlo pozemky do

trvalého užívání JZD Telč, a odmítl stěžovatele zapsat jako nového

majitele. Stěžovatel v soudním sporu u obecných soudů namítal, že při

tomto postupu by nebylo možné, aby katastrální úřad zapsal převod

pozemků z města Telč na obec Vanov, ale se svojí argumentací neuspěl.

 

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 5. 2010 9:45 - 20. 5. 2010 10:15

Sp. zn.: III. ÚS 2979/09
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: Luděk Kříž
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti postupu soudního exekutora

JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D. a Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci

sp. zn. 66 Nc 20846/2007
(Průtahy řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovateli

byl doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce v řízení o exekuci na

majetek nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4. Proti příkazu

podal stěžovatel námitky. O těchto námitkách uvedený soud nerozhodl

v zákonné lhůtě a stěžovatel podal stížnost na průtahy v řízení vedeném u

Obvodního soudu pro Prahu 4. Podle stěžovatele ale předseda Obvodního

soudu pro Prahu 4 dosud o stížnosti na průtahy nerozhodl. Stěžovatel

tedy následně podal návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu,

ve kterém navrhoval, aby příslušný nadřízený soud určil lhůtu mimo jiné k

vydání usnesení o námitkách stěžovatele proti příkazu k úhradě nákladů

exekuce. Podle stěžovatele soud nedoručil návrh na určení lhůty soudu

příslušnému o něm rozhodnout, ani žádným způsobem stěžovatele

neinformoval o jeho vyřízení. Podle stěžovatele byla příkazem k úhradě

nákladů exekuce a nečinností Obvodního soudu pro Prahu 4 porušena

ústavně zaručená práva a svobody stěžovatele a exekutor mu neoprávněně

zadržuje jeho finanční prostředky.  Stěžovatel tak podle svého názoru

vyčerpal veškeré prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv

poskytuje, přičemž příslušné orgány mu svou opakovanou a dlouhodobou

nečinností ochranu jeho práv odepřely, čímž opakovaně podle něj zasáhly

do jeho ústavně zaručených základních práv, zejména práva na spravedlivý

proces.