Přehled ústních jednání pro 21. týden roku 2011

25.05.2011

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

24. 5. 2011 14:00 - 24. 5. 2011 14:30

Sp. zn.: III. ÚS 3616/10

Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka

Navrhovatelé: Anna Jedličková

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: Ústavní stížnost proti rozsudkům Krajského soudu v Plzni ze dne

29. 7. 2010 č. j. 10 Co 192/2010-199 a Okresního soudu Plzeň-město ze

dne 23. 10. 2009 č. j. 16 C 151/2009-148

(okamžité zrušení pracovního poměru - spravedlivý proces)

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

podala žalobu na určení, že okamžité zrušení pracovního poměru jejím

zaměstnavatelem je neplatné. Okresní soud jí nevyhověl. Důvod skončení

pracovního poměru byl podle soudu dán, neboť stěžovatelka nenastoupila k

výkonu práce v provozovně zaměstnavatele v Plzni poté, co byla zrušena

provozovna v Prostějově, kde pracovala dosud. Oprávnění určit jí jiné

místo pracoviště bylo podle soudu prvního stupně založeno tím, že jako

místo výkonu práce byly sjednány „provozovny společnosti na území ČR“.

Krajský soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. V napadených

rozhodnutích však stěžovatelka shledává porušení řady svých základních

práv.


 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

24. 5. 2011 15:30 - 24. 5. 2011 16:00

Sp. zn.: I. ÚS 3571/10

Soudce zpravodaj: Vojen Güttler

Navrhovatelé: Hana Slejska

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze

dne 13. 1. 2010, č. j. 13 C 145/2009-53, ve znění opravného usnesení ze

dne 18. 5. 2010, č. j. 13 C 145/2009-96, a proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 6. 10. 2010, č. j. 18 Co 251/2010-125, spojené s

návrhem na odklad vykonatelnosti těchto rozhodnutí a s návrhem na

nařízení předběžného opatření proti insolvenčnímu správci úpadce –

Pražské stavební bytové družstvo

(vyklizení garážového stání)

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Obecné

soudy rozhodovaly o žalobě na vyklizení nebytové jednotky – garážového

stání, podané s odůvodněním, že vlastníkem této jednotky, kterou užívá

stěžovatelka bez právního důvodu, je Pražské stavební bytové družstvo

(nyní v úpadku). Stěžovatelka s žalobou nesouhlasila s poukazem na to,

že za předmětný nebytový prostor řádně zaplatila a žalobce se zavázal

převést vlastnické právo k této garáži na stěžovatelku; svoji povinnost

však nesplnil. Obvodní soud ani Městský soud však argumentaci

stěžovatelky neakceptoval s tím, že insolvenční správce mohl požadovat

vrácení předmětu výpůjčky a když svého práva využil, pozbyla

stěžovatelka právní titul věc užívat. Stěžovatelka v ústavní stížnosti

tvrdí, že rozsudky obou soudů porušují její základní práva zaručená

ústavním pořádkem, konkrétně právo na ochranu jejího legitimního

očekávání nabytí majetku a dále právo na soudní ochranu.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

24. 5. 2011 16:00 - 24. 5. 2011 16:30

Sp. zn.: I. ÚS 3486/10

Soudce zpravodaj: Vojen Güttler

Navrhovatelé: Jaroslav Vosáhlo

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: Ústavní stížnost rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne

3. 3. 2010, č.j. 17 Co 21/2010-86, a proti rozsudku Okresního soudu v

Havlíčkově Brodě ze dne 3. 11. 2009, č.j. 10 C 103/2009-44

(neplatnost rozhodnutí členské schůze Mysliveckého sdružení)

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se u obecných soudů domáhal zrušení rozhodnutí členské schůze

Mysliveckého sdružení Jestřebnice, kterým mu bylo uloženo opatření –

dočasné omezení lovu. Stěžovatel uvádí, že členská schůze - namísto

toho, aby jen vzala na vědomí trest - projednávala celou věc a nakonec

hlasovala plným počtem členů o udělení trestu. Z toho je podle

stěžovatele zřejmé, že o udělení trestu bylo rozhodnuto nejen výborem,

ale bezprostředně na to i členskou schůzí jako orgánem v daném případě

nepříslušným, který má plnit funkci orgánu odvolacího. Jelikož mu

nalézací, odvolací ani Nejvyšší soud v uplatnění jeho tvrzených práv

nepřisvědčily, obrátil se stěžovatel na Ústavní soud s tím, že

napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý

proces.