Přehled ústních jednání pro 24. týden roku 2011

10.06.2011

V tomto týdnu se konají 4 jednání.

Plénum - veřejné ústní jednání
14. 6. 2011 10:00
- 14. 6. 2011 15:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 29/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Ministerstvo vnitra
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení ustanovení čl. I a ustanovení čl.

II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 5/2009, o

stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní

videoloterijní terminály
sněmovna

 

Navrhovatel

– Ministerstvo vnitra – podal návrh na zrušení některých ustanovení

obecně závazné vyhlášky města Chrastava. V uvedené vyhlášce stanovuje

město místa, kde mohou být provozovány interaktivní videoloterijní

terminály.

 

Zastupitelstvo

obce je přesvědčeno, že interaktivní videoloterijní terminál splňuje

definici výherního hracího přístroje dle loterijního zákona,

ministerstvo naopak zastává názor, že interaktivní videoloterijní

terminál nelze podřadit pod pojem výherní hrací přístroj, neboť

rozhodujícími faktory pro odlišení obou pojmů jsou rozdílné technické

požadavky kladené na tato zařízení. Důsledkem této úvahy je rozdílný

povolovací režim – zatímco klasické výherní hrací přístroje jsou

povolovány obecními úřady jen v místech vymezených obcí v obecně závazné

vyhlášce, interaktivní videoloterijní terminály, byť se navenek pro

hráče jeví stejně, jsou povolovány Ministerstvem financí a obec jejich

umístění na svém území ovlivnit nemůže.

 

Jinými

slovy, spor je veden o výklad, zda je interaktivní videoloterijní

terminál výherním hracím přístrojem – pak by spadalo rozhodování o jeho

umístění do kompetencí obcí – či zda interaktivní videoloterijní

terminály představují inominátní loterii či jinou podobnou hru, která

není explicitně vyjmenována ve výčtu uvedeném v § 2 ani v § 17 odst. 1

loterijního zákona, a kterou může ad hoc v souladu s § 50 odst. 3

loterijního zákona povolovat pouze Ministerstvo financí.

 

Ústavní

soud se bude zabývat především souladem napadené vyhlášky s ústavním

pořádkem a zákony, tedy tím, zda obec nevydala dotčenou vyhlášku

v rozporu se svými pravomocemi. V rámci tohoto přezkumu zřejmě odpoví

též na otázku, jež je mezi navrhovatelem, Ministerstvem vnitra, a městem

Chrastava sporná.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
15. 6. 2011 8:00
- 15. 6. 2011 8:30
Sp. zn.: III. ÚS 205/11
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský

Navrhovatelé: společnost P.S.Trace, s.r.o., IČ: 60748974, se sídlem

Brno, Vlhká 21, zastoupená JUDr. Jiřím Olivou, advokátem se sídlem v

Brně, Jakubská 1
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. října 2010 č. j. 5 Cmo 364/2010-156
(Rovnost účastníků řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení uvedeného usnesení Vrchního soudu v Olomouci z důvodu

porušení svých základních práv na rovnost účastníků řízení podle čl. 37

odst. 3 Listiny základních práv a svobod a na spravedlivý proces podle

čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

 

Napadeným

usnesením změnil vrchní soud usnesení Krajského soudu v Brně tak, že

zakázal stěžovatelce zcizit pozemek a nemovitosti prodat, směnit či

darovat třetí osobě. Vrchní soud tímto způsobem rozhodl k odvolání

vedlejší účastnice, jejíž návrh na vydání předběžného opatření byl

uvedeným usnesením krajského soudu zamítnut. Stěžovatelka spatřuje

porušení svých základních práv v tom, že vrchní soud rozhodl o vydání

předběžného opatření, kterým omezil její vlastnické právo, aniž by se

proti tomuto rozhodnutí mohla odvolat nebo brojit proti němu opravnými

prostředky. Své návrhy a tvrzení neměla možnost stěžovatelka uplatnit

ani v soudním řízení, neboť její podání jí nebyla nikdy doručena a ani

o nich neměla povědomost.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
15. 6. 2011 9:00
- 15. 6. 2011 9:10
Sp. zn.: II. ÚS 3647/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: M. D., zastoupená Mgr. Jakubem Trčkou, advokátem, se sídlem v Praze
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 6 To 333/2010 ze dne 15. července 2010
(odůvodnění vazebního důvodu podle § 67 písm. c) trestního řádu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ústavní

stížností se stěžovatelka domáhá zrušení označeného usnesení, jímž bylo

zrušeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 a nově bylo rozhodnuto, že

se nepřijímá písemný slib stěžovatelky, nepřijímá se její návrh na

nahrazení účelu vazby dohledem probačního úředníka, zamítá se žádost

stěžovatelky o propuštění z vazby na svobodu, a stěžovatelka se

ponechává ve vazbě z předstižného důvodu. Podle stěžovatelky došlo tímto

rozhodnutím k zásahu do jejích základních práv podle čl. 3 odst. 3, čl.

8, čl. 15 odst. 1 a čl. 17 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod

a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

 

Stěžovatelka

napadenému usnesení konkrétně vytýká, že bylo odůvodněno jejími

politickými postoji, resp. tím, že udržuje korespondenční kontakt

s osobami, které se podle policejního orgánu pohybují na „pravicové

extrémistické scéně“. Další trvání vazby tedy bylo podle stěžovatelky

popřením jejího práva na „svobodné politické myšlení“ a na svobodné

šíření informací, resp. za udržování korespondenčního styku s osobami

údajného určitého poltického smýšlení.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
15. 6. 2011 9:15
- 15. 6. 2011 9:25
Sp. zn.: II. ÚS 3213/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Ing. M. V., zastoupený JUDr. Jaroslavem Hostinským, advokátem, se sídlem v Praze
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 20. července 2010 č. j. 30 Co 192/2010-115, a rozsudku

Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 6. srpna 2009, č. j. 18 C 200/2006-88
(právo na zákonného soudce)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Obvodní

soud pro Prahu 3 rozsudkem zamítl žalobu, jíž se žalobce (stěžovatel)

domáhal zaplacení částky 216.451 Kč s příslušenstvím, jako kompenzace

základního platu během pracovní neschopnosti, a uložil žalobci nahradit

žalovanému náklady řízení. Žalobce se domáhal vyplacení finanční podpory

na základě vnitřního předpisu žalovaného a rozporoval výši přiznané

kompenzace. Soud prvního stupně však dovodil, že žalovaný vyplatil

finanční kompenzaci za dobu pracovní neschopnosti v souladu se svými

interními předpisy. Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání nebylo

podáno důvodně. Žalobce rovněž namítal, že jeho věc rozhodoval opakovaně

senát v jiném složení. V této souvislosti odvolací soud uvedl, že pokud

docházelo v průběhu řízení ke změnám ve složení senátu, jehož členové

však byli rozvrhem práce řádně určeni k projednání věci, není takový

postup porušením čl. 38 odst. 1 Listiny.

 

Stěžovatel

spatřuje v postupu obecných soudů porušení práva na spravedlivý proces

zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a porušení

práva na zákonného soudce (čl. 38 Listiny). Stěžovatel poukazuje na

průtahy v řízení před soudem prvního stupně, který vyhlásil rozsudek po

téměř 3 letech od podání žaloby. Za stěžejní považuje porušení práva na

zákonného soudce, když se v senátu, který rozhodoval věc v prvním

stupni, vystřídali dva předsedové a celá řada přísedících, takže

v podstatě pokaždé jednal senát v jiném složení. Smyslem ustanovení o

rozvrhu práce je dle stěžovatele závazné stanovení postupu přidělování

věcí jednotlivým senátům tak, aby byla zajištěna nezávislost a

nestrannost soudu. Aplikace zákonných ustanovení, jak ji provedl

odvolací soud, je dle názoru stěžovatele v rozporu se základními

zásadami občanského soudního řízení (zásadou rychlosti a hospodárnosti,

bezprostřednosti a ústnosti) a ve svém důsledku popírá právo na

zákonného soudce, které mj. zahrnuje i to, že soudce i přísedící se

osobně účastní celého řízení od zahájení až po vyhlášení rozhodnutí,

neboť pouze tak může být garantováno, že soud přihlédne ke všem

skutečnostem, které v řízení vyšly najevo.