Přehled ústních jednání pro 25. týden 2012

15.06.2012

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 6. 2012 10:00
- 20. 6. 2012 10:14
Sp. zn.: III. ÚS 953/12
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: L. M.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2011 č. j. 17 Co 513/2011-216
(náklady řízení, spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatel

navrhuje zrušení uvedeného rozhodnutí obecného soudu pro porušení

základního práva na náhradu újmy způsobené nesprávným úředním postupem

zakotveného v článku 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ve

spojení s článkem 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Městský

soud v Praze rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8

v zamítavém výroku o nákladech řízení (a žádnému z účastníků nepřiznal

právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. V odůvodnění městský soud

uvedl, že stěžovatel měl v odvolacím řízení plný úspěch a měl by proto

právo na náhradu nákladů odvolacího řízení dle ustanovení § 224 odst.

1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř., omylem však

vyhlásil jinak, a je tím ve smyslu § 156 odst. 3 o. s. ř. vázán.

V písemném vyhotovení rozsudku doporučil stěžovateli, aby se obrátil

postupem dle § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu na Ústavní soud.

Stěžovatel tak tedy učinil a zdůraznil, že městský soud nepřiznáním

práva na náhradu nákladů odvolacího řízení porušil jeho právo na

spravedlivý proces, jehož součástí je právo na právní pomoc advokáta,

s jehož využitím se pak pojí nárok na náhradu nákladů tím vzniklých.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 6. 2012 10:15
- 20. 6. 2012 10:30
Sp. zn.: III. ÚS 3247/11
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: P. S.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesením Krajského soudu v

Praze ze dne 25. 7. 2011 č. j. 17 Co 363/2011-17 a Okresního soudu v

Kolíně ze dne 10. 5. 2011 č. j. 35 E 820/2011-7
(náklady řízení o výkonu rozhodnutí, spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatel

se domáhá zrušení označených rozhodnutí obecných soudů pro porušení

jeho ústavních práv a svobod zaručených článkem 2 odst. 3 a 4, článkem

95 odst. 1 a článkem 96 odst. 1 Ústavy České republiky a článkem 4 odst.

1 a 3 a článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Krajský

soud v Praze usnesením odmítl odvolání stěžovatele (povinného) proti

výroku I. usnesení Okresního soudu v Kolíně, kterým byl nařízen výkon

rozhodnutí srážkami z jeho mzdy k uspokojení přednostní pohledávky

výživného stěžovatelových dcer (oprávněné). Usnesení soudu prvního

stupně, jímž byla stěžovateli uložena povinnost zaplatit oprávněným na

náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 26 988 Kč, změnil tak, že jejich výše

činí 34 868 Kč (výrok II.), a stěžovateli dále uložil zaplatit

oprávněným na náhradě nákladů odvolacího řízení 17 443 Kč (výrok III.),

reflektujících jejich náklady na advokátní zastoupení. Stěžovatel

v ústavní stížnosti oponuje výlučně nákladovým výrokům, protože je

přesvědčen, že soudy měly oprávněným náhradu nákladů výkonu rozhodnutí

odepřít, neboť jim už jednou byla přiznána v dřívějším řízení, v němž

k účinnému postižení jeho mzdy nedošlo. Stěžovatel také namítá, že

oprávněným nevznikly žádné náklady v odvolacím řízení, protože jejich

zástupce neučinil žádný úkon právní pomoci.