Přehled ústních jednání pro 25. týden roku 2010

18.06.2010

V tomto týdnu se konají 4 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
22. 6. 2010 9:00
- 22. 6. 2010 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 459/09
Soudce zpravodaj: Jan Musil

Navrhovatelé: občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v

Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, se sídlem U Luhu 23,

Brno
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2008 č. j. 4 Ans 13/2008-44
(Právo na spravedlivý proces, odmítnutí kasační stížnosti pro neodstranění vad podání)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

tvrdí, že napadeným usnesením Nejvyššího správního soudu došlo k zásahu

do jeho práva na spravedlivý proces, které je jako základní právo

zaručeno čl. 6 odst. 1 Úmluvy a čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 38 Listiny

základních práv a svobod. Stěžovatel namítá, že řádně a v souladu

s výzvou Krajského soudu v Brně doplnil konkrétní důvody podané kasační

stížnosti, avšak Nejvyšší správní soud k těmto důvodům nepřihlédl a věc

posoudil tak, jako kdyby stěžovatel konkrétní důvody kasační stížnosti

neuvedl, čímž došlo podle stěžovatele k porušení práva na spravedlivý

proces. Předmětná věc nebyla Nejvyšším správním soudem meritorně

rozhodnuta, ačkoli stěžovatel podle svého názoru postupoval zcela v

souladu s procesními normami.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
22. 6. 2010 13:00
- 22. 6. 2010 13:30
Sp. zn.: II. ÚS 2189/09
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Tomáš Hubáček
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. června 2009, čj. 25 Co 172/2009-108,
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

podal ústavní stížnost na základě sporu s nájemníkem (vedlejší

účastník), který se v řízení ukončeným napadeným rozhodnutím domáhal

neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, kterou mu dal stěžovatel jako

pronajímatel z důvodu, že mu vedlejší účastník neoznamoval skutečný

počet v bytě žijících osob. Jak stěžovatel uvádí, v rámci řízení bylo

soudy opakovaně rozhodováno a během této doby přestal vedlejší účastník

platit nájemné, resp. začal platit nájemné ve výši, kterou si sám určil.

Proto mu stěžovatel dal další výpověď z nájmu, a to konkrétně pro

neplacení nájemného, kterou vedlejší účastník převzal, avšak již

nenapadl novou žalobou. Jedná se o spor o neplatnost výpovědi či zánik

nájmu, kdy se proti rozhodnutí soudu vedlejší účastník sporu neodvolal.

Stěžovatel je proto přesvědčen, že následný výrok o nákladech řízení je

překvapivý a nese podle něj znaky libovůle, neboť mu není zřejmé, co

zanedbal.

 

 

 

I. senát - veřejné ústní jednání
23. 6. 2010 8:30
- 23. 6. 2010 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 904/08
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Hoang Mai Huong, zast. Mgr. Annou Větrovvskou, advokátkou, Štěpánská 630/57, Praha 1
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14.1.2008, sp.zn. Ncp 3134/2007
(zadostiučinění a náhrada škody za nezákonné trestní stíhání )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým podle ní byly

porušena základní práva a svobody stěžovatelky zaručené čl. 36 odst. 1,

čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a požaduje

zadostiučinění a náhradu škody za nezákonné trestní stíhání.

Stěžovatelka a její manžel (vedlejší účastník) se žalobou u Obvodního

soudu pro Prahu 5 domáhali podle zákona náhrady škody a zadostiučinění

za nemajetkovou újmu, způsobené jim v rámci nezákonného trestního

stíhání, které bylo proti nim vedeno vazebně. Rovněž se stěžovatelka

ohrazuje proti podle jejího názoru nezákonné domovní prohlídce a

trvajícímu zadržováním při ní odňatých věcí.

 

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
23. 6. 2010 9:00
- 23. 6. 2010 10:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 58/05
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Ministr vnitra ČR
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na

zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice č. 2/2005, o

některých opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku, ve znění jeho doplnění učiněném ministrem vnitra MUDr. Mgr.

Ivanem Langerem
(návrh ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na

zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice č. 2/2005, o

některých opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku, ve znění jeho doplnění učiněném ministrem vnitra MUDr. Mgr.

Ivanem Langerem)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Zastupitelstvo

města České Velenice schválilo v roce 2005 obecně závaznou vyhlášku č.

2/2005, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku. Krajský úřad Jihočeského kraje shledal

uvedenou vyhlášku v rozporu se zákonem, zejména ustanovení regulující

používání zábavné pyrotechniky, provozní dobu hostinských zařízení a

účel a využívání staveb. Vzhledem k tomu, že město České Velenice

nápravu předmětné vyhlášky nezjednalo a Zastupitelstvo města České

Velenice přijalo na svém dalším zasedání usnesení, v němž odmítlo

předmětnou vyhlášku zrušit, podal Krajský úřad Ministerstvu vnitra návrh

na pozastavení účinnosti vyhlášky. Na základě předložených podkladů a

důvodného podezření na existenci rozporu předmětné vyhlášky se zákonem,

zahájilo Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, s

městem České Velenice správní řízení ve věci pozastavení účinnosti

předmětné vyhlášky. Navrhovatel – Ministerstvo vnitra – spatřuje

nezákonnost předmětné vyhlášky v tom, že závazné podmínky a omezení v ní

stanovené vztáhla nejen na veřejná prostranství ve vyjmenovaných

částech města, ale také na „nemovitosti z nich veřejně přístupné“, čímž

podle navrhovatele město České Velenice překročilo limity stanovené v §

10 písm. a) zákona o obcích, neboť toto ustanovení umožňuje obcím

regulovat určité činnosti pouze na místech, které mají charakter

veřejného prostranství.