Přehled ústních jednání pro 26. týden roku 2010

25.06.2010

see V tomto týdnu se konají 2 jednání.

get link Plénum - veřejné ústní jednání
1. 7. 2010 9:00
- 1. 7. 2010 12:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 9/07
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: skupina senátorů Senátu Parlamentu České republiky
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
sněmovna

 

Skupina

senátorů Parlamentu ČR navrhuje zrušit § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o

úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku (dále

jen „zákon o půdě") a žádá Ústavní soud, aby svým nálezem konstatoval

dlouhodobou nečinnost zákonodárného sboru spočívající v nepřijetí

zvláštního právního předpisu upravujícího nakládání s majetkem, jehož

původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řeholní řády a

kongregace.

 

Podle

uvedeného ustanovení nelze tento majetek převádět do vlastnictví jiným

osobám do přijetí zákonů o tomto majetku. Z ustanovení § 29 zákona o

půdě podle senátorů vyplývá, že nebylo vůlí zákonodárce řešit

problematiku tzv. církevních restitucí prostřednictvím zákona o půdě.

Vzhledem k tomu, že nezanedbatelná část majetku, představujícího

zemědělskou a lesní půdu, popř. další majetek, na jehož restituci se

vztahoval zákon o půdě, patřila původně do vlastnictví církví,

náboženských společností, řeholních řádů a kongregací, vyjádřil

zákonodárce v zákonu o půdě explicitně, že tento bývalý církevní majetek

bude řešen v jiných zákonech, které teprve budou přijaty. Zákonodárce

zřejmě podle senátorů v době přijetí zákona o půdě předpokládal, že k

přijetí těchto zvláštních zákonů, jejichž předmětem bude i širší

problematika postavení církví, vztahu církví a státu, financování církví

a v souvislosti s tím i restituce původního církevního majetku, dojde v

historicky krátkém časovém období. Z toho důvodu má ustanovení § 29

zákona o půdě tzv. blokační charakter, neboť s tímto majetkem nelze

nakládat (nelze jej převádět jiným osobám). Zároveň lze podle skupiny

senátorů konstatovat dlouhodobou – protiústavní – nečinnost

zákonodárného sboru spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu

upravujícího nakládání s majetkem, jehož původními vlastníky byly

církve, náboženské řády a kongregace.

 

Skupina

senátorů je přesvědčena, že Ústavní soud by měl uvedenou normu zrušit

pro rozpor s ústavním pořádkem.  Navrhovatelé zdůrazňují, že nepovažují

za protiústavní samotné znění ustanovení § 29 zákona o půdě v podobě, ve

které bylo přijato a v době, ve které bylo přijato. Za protiústavní

však považují stav, kdy nedošlo k naplnění legitimního očekávání na

straně církví a náboženských společností, jak již dříve konstatoval

Ústavní soud. Nenaplněním tohoto svojí povahou pouze překlenovacího

ustanovení v důsledku dlouhodobé nečinnosti zákonodárce byl

zakonzervován stav, který měl být toliko přechodný, a to na dobu

přesahující, v době podání návrhu, patnáct let. Tím mají být, podle

navrhovatelů, rovněž porušena práva zejména obcí, které část původního

církevního majetku po tuto dobu spravují a nemohou s ním dále nakládat.

Podle navrhovatelů tedy porušuje uvedené ustanovení, respektive jeho

nenaplnění, čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, čl. 4 odst. 1, čl. 11

odst. 1, odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1

Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních

svobod.

 

 

 

Plénum - veřejné ústní jednání
1. 7. 2010 14:00
- 1. 7. 2010 16:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 14/10
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: SCA Packaging Česká republika, s.r.o., Středočeská plynárenská , a.s., RWE Energie, a.s.
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení § 192 odst. 1, § 198 odst. 1, §

199 odst. 1 a § 201 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(z

důvodu tvrzení protiústavnosti návrhu na zrušení § 192 odst. 1, § 198

odst. 1, § 199 odst. 1 a § 201 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů)
sněmovna

 

Ústavní

soud obdržel ústavní stížnosti shora citovaných navrhovatelů proti

rozhodnutím insolvenčního správce dlužníka, a proti postupu Městského

soudu v Praze v rámci uvedených insolvenčních řízení, spojených s

návrhem na zrušení § 192 odst. 1, § 198 odst. 1, § 199 odst. 1 a § 201

odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako

„insolvenční zákon“). Plénum Ústavního soudu spojilo všechny návrhy

shora citovaných navrhovatelů a věc je vedena pod sp. zn. II. ÚS

1412/09. Navrhovatelé požadují z důvodu protiústavnosti zrušení nejprve §

192 odst. 1 věty první a věty za středníkem insolvenčního zákona, dle

kterého: „Dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a

pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo

nemají." Napadené ustanovení obsahuje taxativní výčet okruhu osob,

které mají právo popírat pohledávky. Seznatelnost této normy je podle

nich posílena výslovným uvedením, že jednotliví věřitelé (tedy i

navrhovatelé) toto právo nemají. Navrhovatelé rovněž napadají ustanovení

§ 198 odst. 1 a ustanovení § 199 odst. 1 insolvenčního zákona, stejně

jako ustanovení § 201 odst. 1 tohoto zákona. Za protiústavní považují

uvedené předpisy dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,

který garantuje právo na soudní a jinou právní ochranu.