Přehled ústních jednání pro 27. týden roku 2010

02.07.2010

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 7. 2010 13:30
- 7. 7. 2010 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 3271/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 19. 10. 2009, č. j. 14 EC 191/2009-59
(náhrada nákladů řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

v ústavní stížnosti tvrdí, že bylo porušeno její základní právo dle čl.

36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Mimo

jiné namítá, že Okresní soud v Jičíně - přes její výslovný písemný

nesouhlas - rozhodl věc bez nařízení jednání. Stěžovatelka prokazatelně

doručila Okresnímu soudu v Jičíně elektronické podání (podepsané

zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu

vystaveném akreditovaným poskytovatelem), ve kterém vyjádřila svůj

nesouhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. Okresní soud však

podání zcela ignoroval a následně vydal bez ústního projednání věci

napadený rozsudek, kterým žalobu stěžovatelky v plném rozsahu zamítl.

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti zároveň navrhuje, aby jí byla

přiznána vůči Okresnímu soudu v Jičíně náhrada nákladů řízení o ústavní

stížnosti. Tento návrh odůvodňuje tím, že okresní soud nerespektoval ani

zákonnou ani všeobecně známou judikaturu Ústavního soudu týkající se

problematiky tzv. opomenutých důkazů, jakož i judikaturu Nejvyššího

soudu týkající se možnosti rozhodnout věc bez nařízení ústního jednání.

Tím došlo podle stěžovatelky ke zvlášť intenzivnímu zásahu do jejích

ústavně zaručených základních práv a svobod, neboť stěžovatelka

nepovažuje za spravedlivé, aby ve svém důsledku nesla náklady na bránění

svých ústavních práv ze svého.

 

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
8. 7. 2010 8:00
- 8. 7. 2010 8:20
Sp. zn.: Pl. ÚS 9/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Ministerstvo vnitra České republiky
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu
Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 1/2009
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Navrhovatel

– Ministerstvo vnitra České republiky – podal návrh na zrušení

některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 1/2009, o

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhlášce vytýká,

že její dikce porušuje zákon. Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č.

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon o místních poplatcích“), patří stanovení poplatků do

samostatné působnosti obce, která je na svém území zavedla. V souladu s

odst. 2 téhož ustanovení také město Chrastava dané možnosti využilo a

vydalo příslušnou obecně závaznou vyhlášku. Ve čl. 3 odst. 1, zcela

v souladu se zákonem o místních poplatcích, stanovilo sazbu poplatku

částkou 500 Kč za poplatníka a rok. V dalších odstavcích tohoto článku,

jejichž zákonnost je navrhovatelem zpochybňována, není podle něj

zakotvena sazba poplatku as jeho navýšení. Problematická je podle

navrhovatele ta skutečnost, že ve vyhlášce jsou spojeny dvě rozdílné

záležitosti – sazba poplatku a navýšení poplatku. Navýšení poplatku

přitom podle navrhovatele nelze v obecně závazné vyhlášce upravit tak,

jak to učinilo město Chrastava, neboť jej upravuje jiné ustanovení

zákona o místních poplatcích. Navrhovatel svou argumentaci uzavírá

konstatováním, že obec se při vydávání obecně závazných vyhlášek řídí

zákonem a ve své působnosti je limitována. Město Chrastava v předestřené

věci překročilo dle názoru navrhovatele rámec zákonného zmocnění a meze

své zákonem vymezené věcné působnosti, když svou vyhláškou upravilo

působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správnímu úřadu jako výkon

státní správy.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 7. 2010 13:00
- 8. 7. 2010 13:30
Sp. zn.: II. ÚS 1198/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: 1) Milan Bayer,a 2) Ladislav Bayer, zast. JUDr. Otto Hradilem, advokátem, se sídlem Olomoucká 16, 783 91 Uničov
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 2.

2010 sp. zn. 4 Cmo 277/2009 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.

2. 2009 sp. zn. 5 Cm 119/2006
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelé

v ústavní stížnosti namítají porušení svých práv, které spatřují v tom,

že obecné soudy zastavily občanské soudní řízení pro nezaplacení

soudního poplatku i přesto, že v době vydání tohoto usnesení měl již

stěžovatel 1) zaplacený celý soudní poplatek a stěžovatel 2) v podstatě

ze 2/3, neboť byl v této výši osvobozen od placení soudního poplatku a

zbývající 1/3 hodlal zaplatit po obdržení nové opravené výzvy s nově

vypočtenou výší soudního poplatku ve výši 1/3. Proto stěžovatelé

navrhují, aby Ústavní soud rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Vrchního

soudu v Olomouci svým nálezem zrušil.